Prawa autorskie/ prawo własności przemysłowej

Prawa autorskie

Oferujemy świadczenie usług prawnych w zakresie ochrony praw autorskich m.in. w kwestiach związanych z elektroniczną eksploatacją dzieł. Sporządzamy w szczególności umowy licencyjne, a także reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących m.in. zatrzymania na granicy towarów naruszających prawa własności intelektualnej.

Należy podkreślić, iż zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, tj. ustalony w jakiejkolwiek postaci przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od sposobu wyrażenia, przeznaczenia i wartości. Wyróżnia się w szczególności utwory: fotograficzne, plastyczne, architektoniczne, wzornictwa przemysłowego, literackie, muzyczne oraz filmowe. Utwór jest objęty ochroną niezależnie od spełnienia przez twórcę jakichkolwiek formalności.

Wskazać należy, iż twórcy przysługują zarówno autorskie prawa osobiste oraz majątkowe. Autorskie prawa osobiste mają na celu co do zasady ochronę więzi twórcy z utworem, która nie podlega zbyciu lub zrzeczeniu się i jest nieograniczona w czasie. Autorskimi prawa osobistymi są m.in. prawo do autorstwa utworu oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Twórcy przysługują również autorskie prawa majątkowe, tj. prawo do: wyłącznego korzystania z utworu, rozporządzania utworem oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Co do zasady autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy.

W przypadku naruszenia autorskich praw osobistych twórcy przysługuje roszczenie o zaniechanie tego naruszania, usunięcia skutków naruszenia m.in. poprzez złożenie publicznego oświadczenia. W razie zawinionego naruszenia autorskich praw osobistych twórca może żądać od sprawcy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub uiszczenia przez sprawcę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez twórcę cel społeczny. Z kolei w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych twórcy przysługuje roszczenie względem sprawcy naruszenia o: zaniechanie naruszania i usunięcie jego skutków, naprawienie wyrządzonej szkody, wydanie uzyskanych korzyści oraz ogłoszenie w prasie oświadczenia lub podanie do publicznej wiadomości wyroku sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie.

Prawo własności przemysłowej

Oferujemy pomoc prawną również w zakresie prawa własności przemysłowej, w szczególności w sprawach dotyczących praw do znaków towarowych, patentów oraz transferu tych praw. Wspieramy klientów w uzyskaniu i przedłużaniu ochrony patentowej, jak również w rejestracji znaków towarowych w szczególności na terytorium Unii Europejskiej oraz Chin. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym. Doradzamy w kwestiach dotyczących ochrony know-how oraz tajemnic handlowych.

Kwestie dotyczące znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych oraz użytkowych, projektów racjonalizatorskich, topografii układów scalonych oraz oznaczeń geograficznych uregulowane są w ustawie Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Należy podkreślić, iż pod pojęciem znaku towarowego rozumie się oznaczenie mogące być przedstawione w sposób graficzny i nadające się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. Znakiem towarowym może być m.in. rysunek, kompozycja kolorystyczna, ornament, wyraz, forma towaru lub opakowania oraz melodia.

Wskazać należy, iż zgłaszając znak towarowy w Urzędzie Patentowym można uzyskać prawo ochronne na znak towarowy, które pozwala na wyłączne używanie znaku towarowego w sposób zawodowy lub zarobkowy na terytorium Polski. Prawo ochronne na znak towarowy jest udzielane na 10 lat i może zostać przedłużone na kolejne dziesięcioletnie okresy. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może to prawo zbyć, jak również może w umowie licencyjnej upoważnić inną osobę do używania tego znaku.


Artykuły dotyczące powyższej specjalizacji:

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50