Prawo mediów

Oferujemy obsługę prawną w zakresie regulacji dotyczących poszczególnych mediów, jak prasa, radio, telewizja oraz Internet. Doradzamy w kwestiach dotyczących m.in. ograniczenia reklamy określonych rodzajów towarów i usług, ochrony danych osobowych użytkowników serwisów internetowych oraz wykorzystania baz danych w działaniach reklamowych. Oceniamy w szczególności zgodność z prawem materiałów redakcyjnych przeznaczonych do publikacji.

Świadczymy usługi prawne w zakresie nabywania aktywów medialnych oraz finansowania produkcji filmów. Przygotowujemy umowy licencyjne, wydawnicze, kolportażu prasy itp. Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących m.in. naruszenia dóbr osobistych, a także wynagrodzenia pobieranego przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Należy podkreślić, iż instytucja sprostowania uregulowana jest w art. 31a ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r., zgodnie z którym redaktor naczelny czasopisma lub dziennika jest obowiązany opublikować bezpłatne, odnoszące się do faktów i rzeczowe sprostowanie nieprawdziwej lub nieścisłej wiadomości zawartej w materiale prasowym na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną lub osoby prawnej.

Jeżeli sprostowanie jest w szczególności nierzeczowe lub nie odnosi się do faktów, zawiera treść karalną lub podważa fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem dotyczącym osoby dochodzącej publikacji sprostowania redaktor naczelny jest obowiązany odmówić opublikowania sprostowania. W takim przypadku redaktor naczelny jest obowiązany niezwłocznie przekazać wnioskodawcy pisemne zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach.

W przypadku odmowy opublikowania sprostowania zainteresowany podmiot może wytoczyć powództwo o opublikowanie sprostowania. Powyższe roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia opublikowania materiału prasowego.

Autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie materiału prasowego ponoszą odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem takiego materiału. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności wydawcy. Notabene ww. osoby ponoszą solidarną odpowiedzialność majątkową.


Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50