Prawo telekomunikacyjne/ prawo nowych technologii

Oferujemy świadczenie usług prawnych w zakresie prawa telekomunikacyjnego. Sporządzamy w szczególności umowy o dostęp telekomunikacyjny, a także umowy i regulaminy dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych. Pomagamy przy projektach rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Doradzamy m.in. w zakresie sporów z abonamentami oraz właścicielami nieruchomości. Świadczymy pomoc prawną w procesach inwestycyjnych związanych z budową i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych.

Oferujemy również pomoc prawną w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności w kwestiach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. Doradzamy w zagadnieniach dotyczących tworzenia i hostingu stron internetowych, ochrony nazw domen internetowych, posługiwania się podpisem elektronicznym, zamówień dokonywanych drogą elektroniczną (e-procurement) itp. Przygotowujemy m.in. umowy dotyczące wdrożeń systemów komputerowych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych w Warszawie.

Warto wskazać, iż ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne określa w szczególności zasady wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, jak również na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług towarzyszących, jak również wskazuje prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz użytkowników usług telekomunikacyjnych. Ustawa określa nadto m. in. warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych oraz gospodarowania częstotliwościami. Celem Prawa telekomunikacyjnego jest stworzenie warunków m. in. dla wspierania konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozwoju i wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz jej unowocześnianie, jak również zapewnienie użytkownikom końcowym dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Niewątpliwie istotną kwestią z punktu widzenia użytkownika usługi telekomunikacyjnej jest zapewnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego tajemnicy komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym tajemnica telekomunikacyjna obejmuje dane dotyczące użytkownika, treść indywidualnych komunikatów, dane transmisyjne, dane o lokalizacji oraz dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci.

Notabene Prawo telekomunikacyjne zakazuje zapoznawania się, utrwalania, przechowywania, przekazywania lub innego wykorzystywania treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że w szczególności: 1) będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania; 2) nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą; 3) dokonanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i związanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów łączności w działalności handlowej.


Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50