Prawo Unii Europejskiej

Oferujemy świadczenie usług prawnych w zakresie prawa Unii Europejskiej. Wspieramy klientów w stosowaniu przez nich właściwych przepisów prawa UE, w tym związanych ze swobodą przedsiębiorczości, a także ze swobodnym przepływem towarów, usług, kapitałów i osób. Sporządzamy analizy dotyczące sektorowych regulacji prawa UE. Pomagamy w uzyskaniu wyjaśnień od właściwych urzędów. Doradzamy w kwestiach dotyczących bezpośredniego skutku prawa UE.

Odkąd Polska w roku 2004 wstąpiła do Unii Europejskiej, obok prawa krajowego w naszym systemie prawnym funkcjonuje również ustawodawstwo uchwalane na poziomie międzypaństwowym. Prawo UE dzieli się na „pierwotne”, tj. na traktaty i „wtórne”, tj. inne akty prawne. Traktat jest wiążącą umową międzynarodową. Określa się w nim cele, zasady funkcjonowania instytucji UE oraz sposób podejmowania decyzji. W oparciu o nie mogą być przyjmowane przepisy, które są wdrażane przez państwa członkowskie.

Jednym z aktów prawnych prawa wtórnego jest rozporządzenie. Jest ono wiążące na obszarze całej Unii Europejskiej oraz z chwilą jego uchwalenia staje się częścią systemu prawnego każdego z państw członkowskich, w tym Polski. Innym aktem prawa wtórnego są dyrektywy. Wyznaczają one cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa UE. W gestii ustawodawstwa krajowego pozostaje jednak, w jaki sposób cel ten zostanie osiągnięty. Decyzja natomiast jest wiążąca wyłącznie dla tych podmiotów, do których jest skierowana oraz w stosunku do nich jest bezpośrednio stosowana. Nadto, oprócz ww. aktów prawnych istnieją również akty niewiążące takie jak zalecenia i opinie.

Osoba będąca obywatelem któregokolwiek państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź przebywająca na jego terytorium winna mieć świadomość, iż oprócz prawodawstwa obowiązującego w danym kraju, wiążą ją również regulacje prawne uchwalane na wyższym poziomie, tj. na poziomie instytucji unijnych.


Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50