Prawo zamówień publicznych

Oferujemy pomoc prawną w zakresie postępowań przetargowych. Sporządzamy opinie prawne dotyczące stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Pomagamy w negocjacjach warunków umów w sprawie zamówienia publicznego. Doradzamy w kwestiach spornych dotyczących wykonania zamówienia. Przygotowujemy dla klientów niezobowiązanych do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych regulaminy określające procedury zamawiania towarów lub usług.

Należy podkreślić, iż ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wyróżnia następujące tryby udzielania zamówień:

  1. przetarg nieograniczony – wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą składać odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty;
  2. przetarg ograniczony – wykonawcy wnioskują o dopuszczenie do udziału w przetargu w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty zaś mogą składać jedynie wykonawcy zaproszeni do składania ofert;
  3. negocjacje z ogłoszeniem – zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu, a następnie zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu; należy podkreślić, iż oferty wstępne nie zawierają ceny, zamawiający zaś prowadzi z wykonawcami negocjacje i dopiero później zaprasza wykonawców do składania ofert;
  4. dialog konkurencyjny – po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu zamawiający prowadzi dialog z wybranymi przez siebie wykonawcami, po czym zaprasza wykonawców do składania ofert;
  5. negocjacje bez ogłoszenia – zamawiający negocjuje z wybranymi przez siebie wykonawcami warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego, a następnie zaprasza wykonawców do składania ofert.
  6. zamówienia z wolnej ręki – zamówienia udziela zamawiający po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą;
  7. zapytanie o cenę – zamawiający zwraca się do wybranych przez siebie wykonawców z pytaniem o cenę, a następnie zaprasza wykonawców do składania ofert;
  8. licytacja elektroniczna – wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty, które podlegają automatycznej klasyfikacji; oferty składane są poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej.

Wskazać należy, iż Prawo zamówień publicznych określa szczegółowo okoliczności, od których wystąpienia zależy jaki tryb zamówień publicznych będzie mógł być w danej sytuacji zastosowany. Tytułem przykładu dialog konkurencyjny stosuje się, jeśli cena nie stanowi jedynego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jednocześnie nie jest możliwe przeprowadzenie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego (z uwagi na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można określić przedmiotu zamówienia lub nie można obiektywnie opisać uwarunkowań finansowych lub prawnych wykonania zamówienia).Artykuł dotyczący powyższej specjalizacjiUdzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50