Restrukturyzacja/ prawo upadłościowe

Oferujemy pomoc prawną w kwestiach dotyczących reorganizacji, restrukturyzacji oraz likwidacji przedsiębiorstw, w szczególności doradzamy w sprawach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia i jego refinansowania. Oferujemy także zastępstwo procesowe w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Zgłaszamy wierzytelności klientów w postępowaniu upadłościowym. Doradzamy przy sprzedaży przedsiębiorstw należących do upadłych spółek, w szczególności negocjujemy z syndykami warunki sprzedaży przedsiębiorstwa. Pomagamy w kwestiach dotyczących m.in. odpowiedzialności członków zarządu z tytułu niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wskutek ogłoszenia upadłości upadły traci zarówno prawo zarządu i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości, jak również możliwość korzystania z niego. Tym samym za nieważne uznaje się czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości. Nieważne są również wszelkie postanowienia umów, których stroną jest upadły, przewidujące zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości. W dodatku czynności prawne upadłego rozporządzające jego majątkiem dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, jeśli zostały dokonane nieodpłatnie. Wskutek ogłoszenia upadłości postępowania sądowe dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone jedynie przeciwko syndykowi albo przez niego. Ponadto z dniem ogłoszenia upadłości stają się wymagalne zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił.

Należy podkreślić, iż z chwilą ogłoszenia upadłości wierzyciele upadłego mogą zaspokoić się z masy upadłości powstałej z majątku upadłego. Należy podkreślić, iż wierzyciel osobisty upadłego chcąc uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Po sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk sporządza bowiem listę wierzytelności, którą następnie zatwierdza sędzia-komisarz. Po sporządzeniu zaś przez syndyka spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości, syndyk sporządza plan likwidacyjny oraz sprawozdanie finansowe. Notabene w postępowaniu upadłościowym dopuszczalne jest zawarcie układu, propozycje układowe mogą zaś zgłosić zarówno upadły, jak również wierzyciel oraz syndyk.

Syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości ściągając wierzytelności od dłużników upadłego i wykonując inne jego prawa majątkowe, jak również sprzedając przedsiębiorstwo upadłego, wierzytelności, ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe wchodzące w skład masy upadłości. Następnie syndyk sporządza plan podziału funduszów masy upadłości i składa go sędziemu-komisarzowi. Na fundusze masy upadłości składa się dochód uzyskany z prowadzenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa upadłego oraz sumy uzyskane z likwidacji masy upadłości. W miarę likwidacji masy upadłości dokonuje się podziału funduszów, przy czym kolejność zaspokajania należności uzależniona jest od tego, do której z czterech kategorii określonych w Prawie upadłościowym należy wierzytelność. Zakończenie postępowania upadłościowego sąd stwierdza po wykonaniu ostatecznego planu podziału.


Artykuł dotyczący powyższej specjalizacjiCo zrobić z wierzytelnością po ogłoszeniu upadłości przez dłużnika?

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50