Umowy handlowe

Oferujemy obsługę kontraktów handlowych, w szczególności umów kredytowych, umów deweloperskich, umów ubezpieczenia oraz umów przewozu. Sporządzamy umowy, które w sposób optymalny zabezpieczają interesy klientów. Wspieramy klientów w negocjacjach warunków kontraktów. Dokonujemy oceny skutków transakcji pod kątem podatkowym. Oferujemy także pomoc prawną w zakresie finansowania projektów, w szczególności w kwestiach dotyczących ustanawiania zabezpieczeń.

Należy podkreślić, iż w Polsce obowiązuje zasada swobody umów a zatem strony mogą zawrzeć umowę, w której określą stosunek prawny według swego uznania. Powyższe nie oznacza, że strony mają niczym nieograniczoną swobodę w konstruowaniu umowy. Treść lub cel stosunku prawnego nie mogą być bowiem sprzeczne z naturą stosunku, ustawą ani zasadami współżycia społecznego.

W samym Kodeksie cywilnym przewidziano m.in. następujące rodzaje umów: umowa sprzedaży; umowa dostawy; umowa kontraktacji; umowa o dzieło; umowa o roboty budowlane; umowa najmu; umowa dzierżawy; umowa leasingu; umowa pożyczki; umowa zlecenia; umowa agencyjna; umowa komisu; umowa przewozu; umowa spedycji; umowa ubezpieczenia; umowa składu oraz umowa spółki.

Notabene umowa powinna być wykonana zgodnie z jej treścią, w sposób odpowiadający jej celowi społeczno-gospodarczemu, zasadom współżycia społecznego oraz ustalonym zwyczajom. W dodatku umowę należy wykonywać z należytą starannością, a w przypadku gdy kontrahent wykonuje umowę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, należytą staranność ustala się biorąc pod uwagę zawodowy charakter tej działalności.

Kontrahent jest obowiązany osobiście wykonać umowę jedynie wówczas, gdy to wynika z umowy, z właściwych przepisów albo z natury świadczenia. Co więcej kontrahent powinien świadczyć rzeczy średniej jakości w przypadku, gdy jest on obowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a jakość rzeczy nie jest określona przez ustawę lub przez umowę ani nie wynika z okoliczności.

Wskazać należy, iż w przypadku gdy wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków wykonanie umowy wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednemu z kontrahentów rażącą stratą, czego kontrahenci nie przewidywali zawierając umowę, sąd może po rozważeniu interesów kontrahentów, określić zgodnie z zasadami współżycia społecznego, sposób wykonania umowy, wysokość świadczenia lub orzec o rozwiązaniu kontraktu (klauzula rebus sic stantibus). Co więcej jeśli zachodzi taka potrzeba sąd może w razie rozwiązania umowy orzec o rozliczeniach kontrahentów.


Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50