Windykacja

Narzędzia windykacyjne

Prowadzimy windykację należności naszych klientów i to zarówno windykację polubowną, jak również windykację sądową. Jednym z narzędzi windykacyjnych, którymi posługują się nasi windykatorzy jest wywiad gospodarczy, w ramach którego poszukujemy ukrytego majątku dłużników. Celem wsparcia procesu windykacyjnego przekazujemy do biur informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników.


Postępowanie sądowe

Oferujemy na terenie całego kraju zastępstwo procesowe klientów zarówno przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, jak również przed sądami arbitrażowymi. Dokładamy starań, aby w miarę możliwości sprawy sporne rozwiązywać w drodze mediacji bądź postępowania pojednawczego. Składamy wnioski do sądu o udzielenie zabezpieczenia w szczególności w przypadku, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Zgłaszamy sędziemu-komisarzowi wierzytelności naszych klientów, którzy chcą uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym.


Postępowanie egzekucyjne

Po uzyskaniu przez nas tytułu egzekucyjnego (np. wyroku) składamy do sądu wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. W postępowaniach egzekucyjnych współpracujemy z komornikami oraz detektywami działającymi na terenie całego kraju. W celu przeprowadzenia skutecznej windykacji czuwamy nad prawidłowością przebiegu procesu egzekucji.

Należy podkreślić, iż tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności) wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz w szczególności także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, mocą której rozszerzono wspólność majątkową, nie wyłącza prowadzenia egzekucji z tych składników majątku, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby umowy takiej nie zawarto.

Notabene w przypadku egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego występujemy o tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. W imieniu naszych klientów wysyłamy do komorników wnioski o wszczęcie egzekucji, a w razie potrzeby zlecamy także komornikom poszukiwanie majątku dłużnika. Stosownie do sytuacji wnioskujemy o przeprowadzenie egzekucji świadczeń pieniężnych z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności, z innych praw majątkowych, jak również z nieruchomości. W przypadku egzekucji z nieruchomości czuwamy nad jej przebiegiem na wszystkich etapach egzekucji, począwszy od zajęcia, poprzez dokonanie opisu i oszacowania, licytację, przybicie, przysądzenie własności, a na podziale sumy uzyskanej z egzekucji skończywszy. Prowadzimy windykację wnosząc w razie potrzeby o przeprowadzenie egzekucji ze składników majątku przedsiębiorstwa dłużnika, o ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem albo o sprzedaż przedsiębiorstwa.

Dążąc do przeprowadzenia skutecznej windykacji składamy w sądzie również wnioski o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku (czyli do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych) w szczególności gdy zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, prowadzimy windykację, w imieniu naszych klientów, wobec członków zarządu, którzy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki.


Skarga pauliańska

W celu uznania za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem naszych klientów (wierzycieli) występujemy z tzw. powództwem pauliańskim (skarga pauliańska), przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową. Każdy z wierzycieli może bowiem żądać w takiej sytuacji uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Jednakże w sytuacji, w której osoba trzecia rozporządziła uzyskaną korzyścią, prowadzimy w imieniu wierzycieli windykację bezpośrednio przeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło, jeżeli osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne.

Należy podkreślić, iż czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Z powyższym domniemaniem mamy również do czynienia, jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych.

W dodatku jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

Powyższe ma zastosowanie również w przypadku, gdy dłużnik działał w zamiarze pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli. Jeżeli jednak osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową odpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną tylko wtedy, gdy osoba trzecia o zamiarze dłużnika wiedziała.

Należy podkreślić, iż wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły. Notabene osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, może zwolnić się od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela żądającego uznania czynności za bezskuteczną, jeżeli zaspokoi tego wierzyciela albo wskaże mu wystarczające do jego zaspokojenia mienie dłużnika.

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50