Adwokat alimenty Warszawa

Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny pole­ga na regu­lar­nym dostar­cza­niu środ­ków utrzy­ma­nia przez oso­bę zobo­wią­za­ną na rzecz oso­by, któ­ra nie jest w sta­nie samo­dziel­nie się utrzy­mać. Do pła­ce­nia ali­men­tów naj­czę­ściej są zobo­wią­za­ni rodzi­ce wzglę­dem dziec­ka, ale zgod­nie z prze­pi­sa­mi obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny może obcią­żać rów­nież m.in. powi­no­wa­tych i rodzeń­stwo. Roz­wie­dzio­ny mał­żo­nek może żądać ali­men­tów, jeże­li pozo­sta­je w nie­do­stat­ku (wię­cej “Ali­men­ty na mał­żon­ka”).

Adwokat alimenty Warszawa — pozew o alimenty

Jeże­li mał­żon­ko­wie po roz­wo­dzie nie potra­fią poro­zu­mieć się w kwe­stii wspól­ne­go utrzy­ma­nia dzie­ci, o obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­nym może orzec sąd. Pozew o ali­men­ty nale­ży wnieść do sądu wła­ści­we­go ze wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia dziec­ka. Jeże­li dziec­ko wraz z opie­ku­nem miesz­ka na Moko­to­wie (War­sza­wa), to sądem wła­ści­wym do roz­po­zna­nia spra­wy będzie Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy — Moko­to­wa.

Zarów­no potrze­by oso­by upraw­nio­nej do ali­men­tów, jak i moż­li­wo­ści oso­by uisz­cza­ją­cej świad­cze­nie ali­men­ta­cyj­ne zmie­nia­ją się w cza­sie. Osią­gnię­cie przez dziec­ko peł­no­let­no­ści nie ozna­cza, że rodzic zosta­je zwol­nio­ny z koniecz­no­ści regu­lo­wa­nia ali­men­tów. W tym przy­pad­ku wie­le zale­ży od moż­li­wo­ści zarob­ko­wych dziec­ka. Ponie­waż potrze­by dziec­ka zmie­nia­ją się w cza­sie, adwo­kat lub rad­ca praw­ny z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni może pomóc w docho­dze­niu przed sądem wyż­szych ali­men­tów (usłu­ga “ali­men­ty War­sza­wa”).

Adwokat alimenty Warszawa — wysokość alimentów

Przy usta­la­niu wyso­ko­ści ali­men­tów nale­ży wziąć pod uwa­gę zarów­no uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by oso­by, któ­ra nie jest w sta­nie się samo­dziel­nie utrzy­mać, jak i moż­li­wo­ści zarob­ko­we pozwa­ne­go. Wspo­mnia­ne moż­li­wo­ści zarob­ko­we pozwa­ne­go to nie wyso­kość jego aktu­al­ne­go wyna­gro­dze­nia, ale docho­dy, jakie mógł­by osią­gnąć, gdy­by wyko­ny­wał pra­cę ade­kwat­ną do uzy­ska­ne­go wykształ­ce­nia i doświad­cze­nia, bio­rąc pod uwa­gę aktu­al­ną sytu­ację na lokal­nym ryn­ku pra­cy. Taka kon­struk­cja ma na celu ochro­nę osób upo­waż­nio­nych do ali­men­tów przed zani­ża­niem docho­dów przez oso­by zobo­wią­za­ne do obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go.

Roz­wód rodzi­ców nie powi­nien spo­wo­do­wać, że sto­pa życio­wa dziec­ka ule­gnie obni­że­niu. Z tego wzglę­du sądy roz­pa­tru­ją­ce spra­wy o ali­men­ty zawsze uwzględ­nia­ją poziom życia, do któ­re­go przy­wy­kło dziec­ko. Na usta­le­nie wyso­ko­ści świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­ne­go nie mają przy tym wpły­wu róż­no­rod­ne świad­cze­nia, np. z pro­gra­mu Rodzi­na 500 plus. Adwo­kat z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni — w ramach usłu­gi — ali­men­ty War­sza­wa — może przy­go­to­wać pozew oraz pomóc w zgro­ma­dze­niu rachun­ków, któ­re udo­ku­men­tu­ją kosz­ty utrzy­ma­nia dziec­ka.

Adwokat alimenty Warszawa — zakres usług

W zakre­sie ali­men­tów Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je klien­tom kom­plek­so­wą pomoc. Każ­dy z adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych pra­cu­ją­cych w Kan­ce­la­rii:

  • repre­zen­tu­je klien­tów w postę­po­wa­niach o ali­men­ty przed sądem (w tym w spra­wach o pod­wyż­sze­nie, obni­że­nie lub uchy­le­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go zarów­no na rzecz mało­let­nich lub peł­no­let­nich dzie­ci, jak i współ­mał­żon­ka);
  • przy­go­to­wu­je wnio­ski o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów;
  • przy­go­to­wu­je wszel­kie pisma pro­ce­so­we, w tym pozwy o ali­men­ty na dziec­ko;
  • udzie­la porad praw­nych;
  • repre­zen­tu­je inte­re­sy klien­ta w nego­cja­cjach z praw­ni­kiem stro­ny prze­ciw­nej;
  • spo­rzą­dza opi­nie praw­ne.

Adwokat alimenty Warszawa — pełne wsparcie

Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę z tego, że zagad­nie­nia z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go (wię­cej — “Pra­wo rodzin­ne”) są nie­zwy­kle deli­kat­ną mate­rią. Z tego wzglę­du gwa­ran­tu­je­my Klien­tom peł­ne wspar­cie na każ­dym eta­pie sta­rań o przy­zna­nie ali­men­tów. Dzię­ki współ­pra­cy z kan­ce­la­ria­mi komor­ni­czy­mi poma­ga­my też w docho­dze­niu należ­no­ści na dro­dze postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go. Jeże­li egze­ku­cja komor­ni­cza jest nie­sku­tecz­na, adwo­kat lub rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii pomo­że w zgro­ma­dze­niu doku­men­tów koniecz­nych, aby móc sko­rzy­stać z fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go.

Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni mie­ści się w War­sza­wie (Al. Jero­zo­lim­skie 65/79 — Kan­ce­la­ria Praw­na War­sza­wa). Z uwa­gi na poło­że­nie pra­cu­je­my głów­nie dla Klien­tów z War­sza­wy i oko­lic. Zapra­sza­my do kon­tak­tu oso­by, któ­re chcą nam powie­rzyć swo­ją spra­wę z zakre­su ali­men­tów (usłu­ga “ali­men­ty War­sza­wa”).

Artykuły dotyczące specjalizacji — adwokat alimenty Warszawa:

Powrót do pod­stro­ny Ali­men­ty

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50