Adwokat rodzinny Warszawa  

Pra­wo rodzin­ne regu­lu­je sto­sun­ki praw­ne w rodzi­nie. Przy­kła­do­wo roz­wód, któ­ry jest kon­se­kwen­cją roz­kła­du poży­cia mał­żeń­skie­go, wią­że się z koniecz­no­ścią usta­le­nia kon­tak­tów rodzi­ców z mało­let­ni­mi dzieć­mi i podzia­łem mająt­ku. We wszyst­kich tych spra­wach nie­za­wod­nie poma­ga praw­nik rodzin­ny. Oso­by korzy­sta­ją­ce z pomo­cy eks­per­ta mogą liczyć na kom­plek­so­we wspar­cie na każ­dym eta­pie pro­wa­dzo­nej spra­wy. Po zapo­zna­niu się ze sta­nem fak­tycz­nym praw­nik rodzin­ny może wska­zać roz­wią­za­nia i pomóc w uzy­ska­niu sądo­we­go orze­cze­nia.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni mie­ści się pod adre­sem Al. Jero­zo­lim­skie 65/79, 00–697 War­sza­wa (Kan­ce­la­ria Praw­na War­sza­wa). W naszym zespo­le pra­cu­je nie­je­den praw­nik rodzin­ny. Klien­tom poszu­ku­ją­cym mery­to­rycz­ne­go i rze­tel­ne­go wspar­cia pro­po­nu­je­my zarów­no kon­sul­ta­cje (pora­dy praw­ne), przy­go­to­wa­nie doku­men­tów do zło­że­nia w sądzie, jak i repre­zen­to­wa­nie przed sądem.

Adwokat rodzinny Warszawa — zakres usług

Praw­nik rodzin­ny pra­cu­ją­cy dla Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je pro­fe­sjo­nal­ną pomoc m.in. w spra­wach o: roz­wód, sepa­ra­cję, ali­men­ty oraz usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem.

Adwokat rodzinny Warszawa — rozwód

Pra­wo rodzin­ne regu­lu­je kwe­stie zwią­za­ne z roz­wo­dem. Po zapo­zna­niu się ze spra­wą adwo­kat rodzin­ny stwier­dza, czy zacho­dzą prze­słan­ki nie­zbęd­ne do orze­cze­nia przez sąd roz­wo­du. Klien­tom poma­ga­my też w zgro­ma­dze­niu mate­ria­łu dowo­do­we­go i repre­zen­tu­je­my ich na sali sądo­wej. W zależ­no­ści od sytu­acji Klien­ta wystę­pu­je­my o roz­wód bez orze­ka­nia o winie lub z orze­cze­niem o winie mał­żon­ka.

Adwokat rodzinny Warszawa — separacja

Roz­wód to osta­tecz­ność – gdy ist­nie­je jesz­cze nadzie­ja, że popraw­ne rela­cje moż­na  odbu­do­wać, mał­żon­ko­wie mogą zde­cy­do­wać się na sepa­ra­cję. Praw­nik rodzin­ny z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w cza­sie kon­sul­ta­cji wyja­śnia, z czym wią­że się sepa­ra­cja i poma­ga w uzy­ska­niu sto­sow­ne­go orze­cze­nia przed sądem.

Mał­żon­ko­wie mogą poro­zu­mieć się w spra­wie podzia­łu wspól­ne­go mająt­ku lub uzy­skać orze­cze­nie sądu w tym zakre­sie. W wypra­co­wa­niu korzyst­ne­go dla każ­dej ze stron kom­pro­mi­su rów­nież pomo­że praw­nik rodzin­ny. Eks­pert może bowiem pro­wa­dzić nego­cja­cje ze stro­ną prze­ciw­ną i w ten spo­sób wypra­co­wać korzyst­ne dla klien­ta roz­wią­za­nie.

Adwokat rodzinny Warszawa — alimenty

O ali­men­ty może wystą­pić zarów­no rodzic dziec­ka, jak i mał­żo­nek po roz­wo­dzie pozo­sta­ją­cy w nie­do­stat­ku. Adwo­kat rodzin­ny w opar­ciu o zgro­ma­dzo­ne doku­men­ty pomo­że w okre­śle­niu wyso­ko­ści ali­men­tów, napi­sa­niu pozwu i będzie repre­zen­to­wał klien­ta przed sądem w postę­po­wa­niu o ali­men­ty.

Adwokat rodzinny Warszawa — ustalenie kontaktów z dzieckiem

Zarów­no rodzi­com, jak i dziad­kom przy­słu­gu­je pra­wo do kon­tak­tów z dziec­kiem. Z uwa­gi na rela­cje mię­dzy mał­żon­ka­mi o kon­tak­tach jed­ne­go z nich z dziec­kiem może roz­strzy­gnąć sąd. Praw­nik rodzin­ny repre­zen­tu­je stro­nę w postę­po­wa­niu przed sądem.

Adwokat rodzinny Warszawa — ustalenie miejsca pobytu dziecka

Rodzi­ce dziec­ka mogą się róż­nić co do kwe­stii zwią­za­nej z miej­scem poby­tu dziec­ka. Wów­czas o tej kwe­stii roz­strzy­ga sąd. Adwo­kat rodzin­ny poma­ga rów­nież w uzy­ska­niu zgo­dy na wyro­bie­nie dziec­ku pasz­por­tu i jego wyjazd za gra­ni­cę.

Adwokat rodzinny Warszawa – kompleksowa pomoc

Z uwa­gi na loka­li­za­cję Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spe­cja­li­zu­je­my się w świad­cze­niu pomo­cy praw­nej dla miesz­kań­ców War­sza­wy i oko­lic. Jeże­li Pań­stwa pro­blem doty­czy pra­wa rodzin­ne­go, zapra­sza­my na kon­sul­ta­cję. Praw­nik rodzin­ny roz­wie­je wąt­pli­wo­ści, pomo­że w skom­ple­to­wa­niu doku­men­tów i przy­go­to­wa­niu pism do sądu. W spra­wach z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go adwo­ka­ci z naszej kan­ce­la­rii poma­ga­ją w spo­sób kom­plek­so­wy.

Artykuły dotyczące specjalizacji — prawo rodzinne:

Powrót do spe­cja­li­za­cji: Pra­wo rodzin­ne

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50