Adwokat spadki Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spe­cja­li­zu­je się w udzie­la­niu pomo­cy praw­nej we wszel­kich spra­wach spad­ko­wych (adwo­kat spad­ki War­sza­wa). Jeże­li szu­ka­ją więc Pań­stwo Kan­ce­la­rii, któ­ra pomo­że Pań­stwu w prze­pro­wa­dze­niu spra­wy spad­ko­wej czy doko­na­niu dzia­łu spad­ku to zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z sze­ro­kiej ofer­ty naszej Kan­ce­la­rii (pra­wo spad­ko­we War­sza­wa).  Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poło­żo­na jest w samym cen­trum War­sza­wy vis a vis Dwor­ca Cen­tral­ne­go w budyn­ku Cen­trum LIM — Hote­lu Mar­riott (Al. Jero­zo­lim­skie 65/79). Korzyst­na loka­li­za­cja powo­du­je, iż z usług naszej Kan­ce­la­rii korzy­sta­ją zarów­no miesz­kań­cy War­sza­wy, jak i oso­by zamiesz­ka­łe w innych zakąt­kach kra­ju. 

Adwokat — prawo spadkowe w Warszawie

W ramach świad­czo­nych przez Kan­ce­la­rię usług zaj­mu­je­my się zarów­no udzie­la­niem porad praw­nych z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go, jak rów­nież repre­zen­tu­je­my klien­tów w spra­wach sądo­wych oraz poma­ga­my spo­rzą­dzać wnio­ski (np. wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku) oraz pozwy mają­ce na celu zaini­cjo­wa­nie takich spraw (pra­wo spad­ko­we War­sza­wa).

Usłu­gi świad­czo­ne przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach pra­wa spad­ko­we­go zwią­za­ne są m. in. z naby­ciem spad­ku, spo­rzą­dze­niem testa­men­tu, wyeg­ze­kwo­wa­niem zapi­su zwy­kłe­go oraz win­dy­ka­cyj­ne­go, z uzy­ska­niem zachow­ku (tzw. spra­wy o zacho­wek), przy­ję­ciem i odrzu­ce­niem spad­ku (rów­nież przez oso­by mało­let­nie), jak rów­nież w spra­wach o dział spad­ku czy o wydzie­dzi­cze­nie (spra­wy spad­ko­we War­sza­wa). 

Jed­nym z głów­nych celów, któ­ry­mi kie­ru­je­my się w naszej codzien­nej pra­cy jest to, aby wszel­kie spra­wy oraz ewen­tu­al­ne spo­ry zaże­gny­wa­ne były na dro­dze poro­zu­mie­nia. Jeże­li jed­nak osią­gnię­cie poro­zu­mie­nia nie jest moż­li­we, dąży­my do tego, aby w mia­rę moż­li­wo­ści spra­wy koń­czy­ły się dla naszych klien­tów korzyst­nym roz­strzy­gnię­ciem. 

Nad­to, udzie­la­my porad praw­nych, któ­rych celem jest wyja­śnie­nie klien­tom spe­cy­fi­ki pra­wa spad­ko­we­go, a w tym m. in. dora­dza­my jak napi­sać waż­ny testa­ment, jak rów­nież w spra­wach o odrzu­ce­nie spad­ku (pora­dy praw­ne pra­wo spad­ko­we War­sza­wa).

Dziedziczenie ustawowe 

Z chwi­lą śmier­ci danej oso­by, wszel­kie pra­wa, któ­re by jej przy­słu­gi­wa­ły, jak rów­nież obo­wiąz­ki, któ­re na niej spo­czy­wa­ły prze­cho­dzą na jej spad­ko­bier­ców. Mogą to być zarów­no spad­ko­bier­cy usta­wo­wi (oso­by wska­za­ne przez pol­skie­go usta­wo­daw­cę jako spad­ko­bier­cy, np. mał­żo­nek, dzie­ci – tzw. dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we), jak rów­nież spad­ko­bier­cy testa­men­to­wi (oso­by, któ­re zosta­ły wska­za­ne przez zmar­łe­go w testa­men­cie, nawet jeże­li nie ist­nie­je jaka­kol­wiek więź praw­na pomię­dzy zmar­łym a jego spad­ko­bier­cą).

Co wię­cej, w pol­skich prze­pi­sach zde­cy­do­wa­no się rów­nież unor­mo­wać, kto może być spad­ko­bier­cą, a kto nie może nim być. Spad­ko­bier­cą, tj. oso­bą, któ­ra otrzy­ma spa­dek po zmar­łym może być wyłącz­nie oso­ba, któ­ra w momen­cie otwar­cia spad­ku (tj. w chwi­li śmier­ci spad­ko­daw­cy) żyje. Nad­to, upraw­nio­nym do otrzy­ma­nia spad­ku będzie dziec­ko poczę­te zmar­łe­go, jeże­li uro­dzi się żywe, jak rów­nież fun­da­cja, któ­ra ma zostać utwo­rzo­na wsku­tek jej usta­no­wie­nia zgod­nie z wolą zmar­łe­go wska­za­ną w testa­men­cie przez nie­go spo­rzą­dzo­nym. Spa­dek otrzy­ma rów­nież oso­ba praw­na, jeże­li w chwi­li otwar­cia spad­ku ist­nia­ła. Spad­ko­bier­ca­mi nie mogą być zatem inne oso­by zmar­łe czy też oso­by praw­ne nie­ist­nie­ją­ce w chwi­li otwar­cia spad­ku.

Usta­le­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia nie­jed­no­krot­nie stwa­rza istot­ne trud­no­ści, zatem celem unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści war­to sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy (adwo­kat pra­wo spad­ko­we War­sza­wa).

Niegodność dziedziczenia

Cza­sem poja­wia się jed­nak pyta­nie, czy czło­nek rodzi­ny, któ­ry nie inte­re­so­wał się zmar­łym przez wie­le lat bądź wyrzą­dził mu krzyw­dę ma pra­wo do dzie­dzi­cze­nia po nim. Ist­nie­je bowiem moż­li­wość pozba­wie­nia oso­by spad­ku, lecz pod warun­kiem, że taka oso­ba:

  1. popeł­ni­ła cięż­kie prze­stęp­stwo prze­ciw­ko zmar­łe­mu;
  2. nakło­ni­ła zmar­łe­go do spo­rzą­dze­nia bądź odwo­ła­nia testa­men­tu, przy czym uży­ła przy tym pod­stę­pu bądź groź­by;
  3. znisz­czy­ła lub ukry­ła testa­ment zmar­łe­go;
  4. pod­ro­bi­ła lub prze­ro­bi­ła testa­ment zmar­łe­go bądź wie­dząc, o tym, że testa­ment jest pod­ro­bio­ny przez oso­bę trze­cią świa­do­mie sko­rzy­sta­ła z zapi­sów w nim się znaj­du­ją­cych.

Stwier­dze­nie, że jeden ze spad­ko­bier­ców jest nie­god­ny nale­ży do sądu. Nale­ży mieć na uwa­dze, iż pozew w takiej spra­wie musi zostać wnie­sio­ny przed upły­wem ter­mi­nów wska­za­nych w Kodek­sie cywil­nym, tj. w cią­gu roku od dowie­dze­nia się o przy­czy­nie nie­god­no­ści, nie póź­niej jed­nak ani­że­li 3 lata od chwi­li otwar­cia spad­ku – śmier­ci zmar­łe­go. Mając na uwa­dze, iż pozew w spra­wie stwier­dze­nia nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia jest bar­dzo sfor­ma­li­zo­wa­nym pismem pro­ce­so­wym, war­to zatem sko­rzy­stać z pomo­cy osób posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie w tego typu spra­wach (praw­nik pra­wo spad­ko­we War­sza­wa). 

Dział spadku

Celem znie­sie­nia współ­wła­sno­ści mająt­ku spad­ko­we­go, nale­ży doko­nać dzia­łu spad­ku. Dział spad­ku może zostać doko­na­ny bądź w dro­dze orze­cze­nia sądo­we­go bądź na mocy poro­zu­mie­nia zawar­te­go przez wszyst­kich spad­ko­bier­ców. Sprze­ciw cho­ciaż­by jed­ne­go spad­ko­bier­cy czy­ni nie­moż­li­wym zawar­cie poro­zu­mie­nia. W tym przy­pad­ku jedy­ną dro­gą pozo­sta­je skie­ro­wa­nie spra­wy do sądu (pra­wo spad­ko­we War­sza­wa).

Dział spad­ku może zostać doko­na­ny w każ­dym cza­sie, po uzy­ska­niu poświad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia bądź posta­no­wie­nia o stwier­dze­niu naby­cia spad­ku po zmar­łym.

Postę­po­wa­nie sądo­we może zostać zaini­cjo­wa­ne przez któ­re­go­kol­wiek spad­ko­daw­cę, na pod­sta­wie wnio­sku przez nie­go zło­żo­ne­go. Wnio­sek taki skła­da się do sądu spad­ku, tj. do sądu, w któ­rym zmar­ły miał ostat­nie miej­sce poby­tu w Pol­sce, a gdy miej­sca takie­go nie da się usta­lić – miej­sce, w któ­rym znaj­du­je się mają­tek spad­ko­wy.

Wnio­sek o dział spad­ku, jak każ­de pismo pro­ce­so­we pod­le­ga okre­ślo­nym rygo­rom praw­nym. Celem unik­nię­cia wnie­sie­nia do sądu błęd­nie spo­rzą­dzo­ne­go wnio­sku (np. wnie­sie­nie o dział spad­ku wyłącz­nie co do czę­ści masy spad­ko­wej), zachę­ca­my do zle­ce­nia spo­rzą­dze­nia takie­go wnio­sku Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni (pra­wo spad­ko­we War­sza­wa).

Podsumowanie – prawo spadkowe Warszawa

Zapra­sza­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Oso­by two­rzą­ce zespół naszej Kan­ce­la­rii to pro­fe­sjo­na­li­ści, posia­da­ją­cy dużą wie­dzę popar­tą doświad­cze­niem w zakre­sie pro­wa­dze­nia wszel­kich spraw spad­ko­wych (Kan­ce­la­ria pra­wo spad­ko­we War­sza­wa). Poma­ga­my naszym klien­tom w prze­pro­wa­dze­niu spra­wy sądo­wej repre­zen­tu­jąc Pań­stwa na rozprawach/posiedzeniach oraz spo­rzą­dza­jąc wszel­kie pisma pro­ce­so­we w toku postę­po­wa­nia. Naszym celem jest udzie­le­nie Pań­stwu pomo­cy praw­nej, aby Pań­stwa inte­res został zabez­pie­czo­ny w naj­bar­dziej opty­mal­ny spo­sób. 

Kontakt — adwokat prawo spadkowe Warszawa 

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, Al. Jero­zo­lim­skie 65/79, 00–697 War­sza­wa.

tel. 22 292 82 35; info­li­nia: 801 50 10 50

Artykuły dotyczące specjalizacji — prawo spadkowe Warszawa: