Adwokat Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią świad­czą­cą usłu­gi praw­ne m.in. z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, spad­ko­we­go oraz kar­ne­go. Jeże­li potrze­bu­ją Pań­stwo pomo­cy m.in. w spra­wach takich jak: roz­wód, ali­men­ty na dziec­ko, podział mająt­ku wspól­ne­go, stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, dział spad­ku czy odszko­do­wa­nie to zachę­ca­my do kon­tak­tu z adwo­ka­ta­mi i rad­ca­mi praw­ny­mi z naszej Kan­ce­la­rii praw­nej.  Ponad­to adwo­ka­ci wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii dora­dza­ją we wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z win­dy­ka­cją należ­no­ści, bie­żą­cą obsłu­gą firm oraz pra­wem pracy.

Adwokat — rozwód

Wcho­dzą­cy w skład nasze­go zespo­łu adwo­ka­ci repre­zen­tu­ją klien­tów w postę­po­wa­niach o: 

 1. podział mająt­ku po rozwodzie;
 2. zasą­dze­nie ali­men­tów dla dru­gie­go mał­żon­ka oraz dla małoletnich;
 3. usta­le­nie kon­tak­tów z mało­let­ni­mi dziećmi;
 4. ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzicielskiej;
 5. pozba­wie­nie wła­dzy rodzicielskiej.

Dąży­my w mia­rę moż­li­wo­ści do zawar­cia poro­zu­mie­nia mię­dzy mał­żon­ka­mi, tak aby pro­ces roz­wo­do­wy trwał jak naj­kró­cej (roz­wód). Jeste­śmy bowiem świa­do­mi, iż brak poro­zu­mie­nia rodzi­ców może skut­ko­wać dłu­go­trwa­łym postę­po­wa­niem sądo­wym, któ­re czę­sto jest obcią­że­niem psy­chicz­nym nie tyl­ko dla mał­żon­ków, lecz przede wszyst­kich dla ich dzieci. 

Adwo­kat z nasze­go biu­ra w War­sza­wie bądź Łodzi prze­ka­że pre­cy­zyj­ne infor­ma­cje na temat tego, jakie doku­men­ty nale­ży przy­go­to­wać na potrze­by postę­po­wa­nia sądo­we­go oraz jak roz­wód wpły­nie na mają­tek każ­de­go z małżonków.

Adwo­kat wcho­dzą­cy w skład nasze­go zespo­łu spo­rzą­dzi dla Państwa­ pisem­ne poro­zu­mie­nia mał­żon­ków, w któ­rych zna­leźć się mogą posta­no­wie­nia o:

 1. spo­so­bie wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzicielskiej;
 2. kon­tak­tach dziec­ka z oboj­giem rodziców;
 3. podzia­le mająt­ku po rozwodzie.

Zawar­cie poro­zu­mie­nia mię­dzy mał­żon­ka­mi jest o tyle istot­ne, gdyż umoż­li­wia szyb­kie prze­pro­wa­dze­nie podzia­łu mająt­ku w ramach postę­po­wa­nia roz­wo­do­we­go toczą­ce­go się przed wydzia­łem rodzin­nym sądu okrę­go­we­go. Nie­osią­gnię­cie poro­zu­mie­nia powo­du­je, iż do podzia­łu mająt­ku docho­dzi w odręb­nym postę­po­wa­niu toczą­cym się przed wydzia­łem cywil­nym sądu rejo­no­we­go. Z całą pew­no­ścią roz­strzy­gnię­cie tych dwóch kwe­stii w jed­nym postę­po­wa­niu zmniej­sza kosz­ty procesowe. 

Adwokat — odszkodowania

Adwo­ka­ci z naszej Kan­ce­la­rii praw­nej posia­da­ją doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu postę­po­wań odszko­do­waw­czych. Współ­pra­cu­ją­cy z naszą Kan­ce­la­rią adwo­ka­ci prze­pro­wa­dzi­li sze­reg postę­po­wań oraz uzy­ska­li wyso­kie odszko­do­wa­nia oraz zadość­uczy­nie­nia dla osób poszko­do­wa­nych m. in. w wypad­kach komu­ni­ka­cyj­nych, wypad­kach przy pra­cy, bądź wsku­tek błę­dów medycz­nych. W razie potrze­by adwo­kat wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii uzy­ska dla Pań­stwa zadość­uczy­nie­nie za szko­dy wyrzą­dzo­ne na oso­bie np. wsku­tek cięż­kie­go uszczerb­ku na zdrowiu.

Adwo­kat z naszej kan­ce­la­rii w War­sza­wie oraz Łodzi ofe­ru­je swo­ją pro­fe­sjo­nal­ną pomoc praw­ną klien­tom indy­wi­du­al­nym oraz firmom.

Adwokat — nieruchomości

W razie potrze­by adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii praw­nej zapew­ni Pań­stwu obsłu­gę praw­ną wszel­kich trans­ak­cji sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści (Praw­nik nie­ru­cho­mo­ści)Adwo­kat wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii dora­dzi Pań­stwu m. in. w zakre­sie finan­so­wa­nia zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści oraz spraw­dzi stan praw­ny nieruchomości. 

W ramach ofe­ro­wa­nych Pań­stwu usług spo­rzą­dza­my oraz wery­fi­ku­je­my pod kątem ewen­tu­al­nych ryzyk m.in. takie umo­wy jak: umo­wa dewe­lo­per­ska, umo­wa sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści czy umo­wa najmu.

Nad­to repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych doty­czą­cych m.in. nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

 1. warun­ki zabudowy;
 2. zezwo­le­nie na wycin­kę drzew;
 3. pozwo­le­nie na budowę; 
 4. zezwo­le­nie na naby­cie nie­ru­cho­mo­ści przez cudzoziemców.

Co wię­cej, świad­czy­my usłu­gi z zakre­su zastęp­stwa pro­ce­so­we­go w spra­wach o wpis w księ­gach wieczystych.

Adwokat — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to doświad­cze­ni adwo­ka­ci i rad­cy praw­ni poma­ga­ją­cy we wszel­kich spra­wach rodzin­nych oso­bom zamiesz­ku­ją­cym na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii dora­dzi Pań­stwu w jaki spo­sób prze­pro­wa­dzić roz­wód, doko­nać podzia­łu mająt­ku, uzy­skać spa­dek lub zacho­wek, odzy­skać kon­takt z dziec­kiem bądź otrzy­mać ali­men­ty na dziec­ko. Adwo­ka­ci wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii zapew­nią Pań­stwu pomoc praw­ną tak­że w spra­wach: kar­nych, odszko­do­waw­czych (np. wsku­tek wypad­ku w pra­cy), z zakre­su pra­wa pra­cy, jak rów­nież spo­rzą­dzą umo­wę cywil­no­praw­ną, np. sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii mie­ści się pod adre­sem: ul. Wierz­bo­wa 9/11, 00–094 War­sza­wa — 22 489 52 65801 50 10 50.

Adwokat — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół adwo­ka­tów posia­da­ją­cych doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spraw rodzin­nych. Oso­by zamiesz­ka­łe w Łodzi mogą sko­rzy­stać z pomo­cy adwo­ka­ta wcho­dzą­ce­go w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii w takich spra­wach jak: ali­men­ty, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, czy pozba­wie­nie lub ogra­ni­cze­nie praw rodzi­ciel­skich. Adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu zarów­no w spra­wie spad­ko­wej czy kar­nej, jak rów­nież w spra­wie o odszko­do­wa­nie. Oso­by chcą­ce nawią­zać kon­takt z Kan­ce­la­rią zapra­sza­my do nasze­go oddzia­łu w Łodzi przy ul. Wól­czań­skiej 125, tel. 801 50 10 50.

Adwokat — podsumowanie

Ser­decz­nie zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Doświad­czo­ny adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu w każ­dej spra­wie m.in. z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, spad­ko­we­go oraz kar­ne­go. Chcie­li­by­śmy zwró­cić Pań­stwa uwa­gę, iż w szcze­gól­no­ści w spra­wach rodzin­nych czy spad­ko­wych wystę­pu­je nie­jed­no­krot­nie sze­reg emo­cji, któ­re unie­moż­li­wia­ją bądź znacz­nie utrud­nia­ją uzy­ska­nie korzyst­ne­go dla sie­bie wyro­ku. W takich sytu­acjach udział pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka, w tym adwo­ka­ta wyda­je się dla klien­tów nie­odzow­ną pomocą. 

Powrót do kate­go­rii — Praw­ni­cy

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50