Agnieszka Musiał

Adwo­kat

  • spe­cja­li­zu­je się w pra­wie rodzin­nym oraz kar­nym;

  • posia­da roz­le­głe doświad­cze­nie pro­ce­so­we m.in. w spra­wach roz­wo­do­wych oraz cywil­nych;

  • dora­dza przed­się­bior­com m.in. z zakre­su pra­wa spół­ek han­dlo­wych;

  • pra­co­wa­ła w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach adwo­kac­kich;

  • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;

  • jest człon­kiem Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej.