Cyberbezpieczeństwo

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wraz z fir­mą Pro­tec­tus Sp. z o.o. Sp.k. (dalej: „Pro­tec­tus”) wspie­ra swo­ich klien­tów m.in. z War­sza­wy, Gdań­ska i Gdy­ni w zakre­sie prze­ciw­dzia­ła­nia cyber­prze­stęp­czo­ści oraz mini­ma­li­za­cji jej skut­ków (usłu­ga — “cyber­bez­pie­czeń­stwo War­sza­wa”, “cyber­bez­pie­czeń­stwo Gdańsk”, “cyber­bez­pie­czeń­stwo Gdy­nia”). Usłu­gi w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa świad­czy­my zarów­no na rzecz firm, jak rów­nież osób fizycz­nych. 

Two­rzy­my pro­ce­du­ry, któ­re pozwa­la­ją zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko prze­pro­wa­dze­nia sku­tecz­ne­go ata­ku haker­skie­go na sys­te­my infor­ma­tycz­ne naszych klien­tów bądź wycie­ku danych z ich firm.  Poma­ga­my w szcze­gól­no­ści fir­mom, któ­re padły ofia­rą ata­ków haker­skich — zarów­no na grun­cie pra­wa kar­ne­go, jak rów­nież pra­wa cywil­ne­go. Dba­my o rze­tel­ne pro­wa­dze­nie postę­po­wań przy­go­to­waw­czych zaini­cjo­wa­nych przez pokrzyw­dzo­nych. Dzia­ła­my w imie­niu poszko­do­wa­nych pod­mio­tów w cha­rak­te­rze peł­no­moc­ni­ka oskar­ży­cie­la posił­ko­we­go. Docho­dzi­my odszko­do­wań od spraw­ców ata­ków haker­skich, a w przy­pad­ku bez­czyn­no­ści orga­nów takich jak Biu­ro do Wal­ki z Cyber­prze­stęp­czo­ścią oraz pro­ku­ra­tu­ry uzy­sku­je­my odszko­do­wa­nia od Skar­bu Pań­stwa w związ­ku z nie­zgod­nym z pra­wem dzia­ła­niem orga­nów wła­dzy publicz­nej.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach spe­cja­li­za­cji — cyber­bez­pie­czeń­stwo — współ­pra­cu­je z fir­mą Pro­tec­tus, w któ­rej skład wcho­dzą wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­ści spe­cja­li­zu­ją­cy się w zagad­nie­niach zwią­za­nych z cyber­bez­pie­czeń­stwem oraz zwal­cza­niem cyber­prze­stęp­czo­ści. Fir­ma Pro­tec­tus we współ­pra­cy z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni prze­pro­wa­dza audy­ty bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji chcąc w spo­sób opty­mal­ny zabez­pie­czyć fir­my przed poten­cjal­ny­mi ata­ka­mi haker­ski­mi oraz wycie­kiem danych. Celem uszczel­nie­nia sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go Pro­tec­tus wspie­ra naszych klien­tów w zakre­sie obsłu­gi infor­ma­tycz­nej prze­pro­wa­dza­jąc audy­ty infor­ma­tycz­ne oraz testy pene­tra­cyj­ne. Z kolei klien­tom, któ­rzy już padli ofia­rą ata­ku haker­skie­go poma­ga­my w gro­ma­dze­niu dowo­dów popeł­nie­nia prze­stęp­stwa oraz w zabez­pie­cze­niu dowo­dów przed ich utra­tą lub uszko­dze­niem. W naszej oce­nie wyłącz­nie ści­sła współ­pra­ca pomię­dzy praw­ni­ka­mi i infor­ma­ty­ka­mi pozwa­la na kom­plek­so­we oraz pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie naszych klien­tów w zapo­bie­ga­niu oraz wykry­wa­niu spraw­ców cyber­prze­stępstw.

Cyberbezpieczeństwo — zakres usług

W ramach usłu­gi cyber­bez­pie­czeń­stwo Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni oraz fir­ma Pro­tec­tus ofe­ru­ją m. in.:

  1. wery­fi­ka­cję pozio­mu bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych (m. in. ich zgod­ność z nor­ma­mi ISO) – audyt bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji;
  2. prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy ryzy­ka – audyt infor­ma­tycz­ny;
  3. prze­pro­wa­dze­nie testów pene­tra­cyj­nych.

Audyt bezpieczeństwa informacji

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wraz z fir­mą Pro­tec­tus  prze­pro­wa­dza audy­ty bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji. Ich celem jest zwe­ry­fi­ko­wa­nie u klien­tów pozio­mu bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji. Oce­nia­my prak­ty­ki i pro­ce­du­ry obo­wią­zu­ją­ce u naszych klien­tów  oraz bada­my ich prze­strze­ga­nie przez klien­tów oraz  pod­mio­ty z nimi współ­pra­cu­ją­ce. Audyt bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji ma na celu spraw­dze­nie, czy wpro­wa­dzo­ne u przed­się­bior­cy zabez­pie­cze­nia speł­nia­ją wyma­ga­nia ISO oraz są ade­kwat­ne do rodza­ju pro­wa­dzo­nej przez klien­ta dzia­łal­no­ści. 

Audyt informatyczny

Fir­ma Pro­tec­tus współ­pra­cu­ją­ca z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni prze­pro­wa­dza u przed­się­bior­ców audy­ty infor­ma­tycz­ne. Audyt infor­ma­tycz­ny pole­ga na prze­pro­wa­dze­niu sze­re­gu czyn­no­ści takich jak:

  1. wery­fi­ka­cja sku­tecz­no­ści ochro­ny sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go przed nie­po­żą­da­ny­mi zda­rze­nia­mi;
  2. wykry­wa­nie nie­po­żą­da­nych zagro­żeń oraz ich następ­cze usu­wa­nie;
  3. bada­nie ist­nie­nia inte­gral­no­ści sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go oraz jego zaso­bów;
  4. szko­le­nie pra­cow­ni­ków celem zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia ryzy­ka wystę­po­wa­nia nie­po­żą­da­nych zda­rzeń w przy­szło­ści.

Testy penetracyjne

Fir­ma Pro­tec­tus współ­pra­cu­ją­ca z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni prze­pro­wa­dza testy pene­tra­cyj­ne mają­ce na celu oce­nę bie­żą­ce­go sta­nu bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych naszych klien­tów. Testy pene­tra­cyj­ne pole­ga­ją na wyko­ny­wa­niu kon­tro­lo­wa­nych ata­ków na sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny, aby wykryć ist­nie­ją­ce w sys­te­mie ewen­tu­al­ne podat­no­ści na pró­by prze­ła­ma­nia zabez­pie­czeń. 

Cyberprzestępczość – definicja i skala zjawiska

Cyber­prze­stęp­stwo jest to prze­stęp­stwo prze­ciw­ko pouf­no­ści, inte­gral­no­ści oraz dostęp­no­ści danych (nie­le­gal­ny dostęp do sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go, nie­le­gal­ne prze­chwy­ty­wa­nie trans­mi­sji danych kom­pu­te­ro­wych, nisz­cze­nie danych oraz zakłó­ca­nie sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych).

Nota­be­ne licz­ba cyber­prze­stępstw cią­gle rośnie a roz­mia­ry cyber­prze­stęp­czo­ści porów­ny­wal­ne są już obec­nie z war­to­ścią całe­go ryn­ku nar­ko­ty­ko­we­go i sza­co­wa­ne są na pozio­mie 388 miliar­dów dola­rów rocz­nie (źró­dło: Nor­ton Cyber­cri­me Report).

Cyberbezpieczeństwo — podsumowanie

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni oraz współ­pra­cu­ją­ca z nią fir­ma Pro­tec­tus w ramach spe­cja­li­za­cji — cyber­bez­pie­czeń­stwo — świad­czy kom­plek­so­we usłu­gi mają­ce na celu ochro­nę klien­tów przed cyber­prze­stęp­czo­ścią m.in. takie jak: audyt bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji, audyt infor­ma­tycz­ny oraz testy pene­tra­cyj­ne.  Ponad­to poma­ga­my fir­mom oraz oso­bom fizycz­nym, któ­re sta­ły się ofia­ra­mi ata­ku haker­skie­go w wykry­ciu i uka­ra­niu spraw­ców cyber­prze­stęp­stwa oraz w docho­dze­niu od nich odszko­do­wań. W razie jakich­kol­wiek pytań doty­czą­cych usłu­gi — cyber­bez­pie­czeń­stwo — zachę­ca­my do kon­tak­tu z naszą Kan­ce­la­rią oraz współ­pra­cu­ją­cą z nami fir­mą Pro­tec­tus. 

Usługi dotyczące specjalizacji — cyberbezpieczeństwo: