Firmy-radca prawny

Pomoc prawna

RODO

Prze­pro­wa­dza­my audy­ty celem dosto­so­wa­nia prak­tyk oraz doku­men­ta­cji do wyma­gań prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych (audy­ty RODO). W imie­niu naszych klien­tów peł­ni­my funk­cję inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (out­so­ur­cing IOD). Prze­pro­wa­dza­my szko­le­nia z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (szko­le­nie RODO). Zastę­pu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach przed Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

Zobacz wię­cej

Obsługa prawna firm

Zapew­nia­my bie­żą­cą obsłu­gę kor­po­ra­cyj­ną spół­ek, jak rów­nież dora­dza­my przy łącze­niu, podzia­le i prze­kształ­ca­niu spół­ek. Wspie­ra­my klien­tów w trans­ak­cjach naby­cia udzia­łów (akcji) spół­ek, jak rów­nież przed­się­biorstw bądź ich poszcze­gól­nych skład­ni­ków mająt­ko­wych. Dora­dza­my w zakre­sie reje­stra­cji oddzia­łów, przed­sta­wi­cielstw, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń.

Zobacz wię­cej

Kontrakty

Spo­rzą­dza­my kon­trak­ty, w szcze­gól­no­ści umo­wy kre­dy­to­we oraz ubez­pie­cze­nia, któ­re w spo­sób opty­mal­ny zabez­pie­cza­ją inte­re­sy naszych klien­tów. Oce­nia­my skut­ki trans­ak­cji pod kątem wystą­pie­nia ryzy­ka podat­ko­we­go. Dora­dza­my klien­tom w nego­cja­cjach warun­ków kon­trak­tów. Wspie­ra­my klien­tów w zakre­sie finan­so­wa­nia pro­jek­tów m.in. w kwe­stiach doty­czą­cych usta­na­wia­nia zabez­pie­czeń.

Zobacz wię­cej

Prawo pracy

Dora­dza­my zarów­no w zakre­sie indy­wi­du­al­nych, jak rów­nież zbio­ro­wych sto­sun­ków pra­cy. Wspie­ra­my klien­tów w spra­wach zwią­za­nych z sys­te­ma­mi wyna­gro­dzeń oraz roz­wią­za­niem umo­wy o pra­cę. Spo­rzą­dza­my umo­wy o zaka­zie kon­ku­ren­cji oraz kon­trak­ty mene­dżer­skie. Świad­czy­my pomoc praw­ną doty­czą­cą kwe­stii zwią­za­nych z restruk­tu­ry­za­cją zatrud­nie­nia. Zastę­pu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych doty­czą­cych pra­wa pra­cy.

Zobacz wię­cej


Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50