Pomoc Frankowiczom

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni docho­dzi w imie­niu swo­ich klien­tów zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne (klau­zu­le abu­zyw­ne), w szcze­gól­no­ści w związ­ku ze swo­bod­nym usta­la­niem przez ban­ki wyso­ko­ści rat kre­dy­tu walo­ry­zo­wa­ne­go kur­sem fran­ka szwaj­car­skie­go (CHF) oraz wystę­pu­je do sądów o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­towej (usłu­ga „Pomoc fran­ko­wi­czom”.

Szybka pomoc dla frankowiczów

W ramach świad­czo­nej przez naszą Kan­ce­la­rię pomo­cy dla fran­ko­wi­czów oce­nia­my zapi­sy umo­wy kre­dy­tu celem spraw­dze­nia, czy mogą one zostać uzna­ne za nie­waż­ne w cało­ści. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da duże doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spraw tzw. fran­ko­wi­czów prze­ciw­ko ban­kom. Spo­sób ukształ­to­wa­nia zapi­sów znacz­nej czę­ści umów kre­dy­to­wych indek­so­wa­nych do walut obcych oraz deno­mi­no­wa­nych w walu­tach obcych (naj­czę­ściej w CHF) pro­wa­dzi do wnio­sku, iż umo­wy te nie zawie­ra­ły mini­mal­ne­go zakre­su ele­men­tów koniecz­nych do uzna­nia, iż doszło do zawar­cia waż­nej umo­wy kre­dy­tu ban­ko­we­go, a co za tym idzie kre­dy­to­bior­cy mogą żądać unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu wła­śnie na tej  pod­sta­wie. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gę „Pomoc dla fran­ko­wi­czów” w spo­sób kom­plek­so­wy.

Zachę­ca­my naszych klien­tów do podej­mo­wa­nia dzia­łań naj­da­lej idą­cych, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej dla nich korzyst­nych, mają­cych na celu unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu, jeże­li po ana­li­zie umo­wy kre­dy­tu klien­ta doj­dzie­my do wnio­sku, iż unie­waż­nie­nie umo­wy w cało­ści jest zasad­ne (pomoc dla fran­ko­wi­czów).

Gdańsk

Gdańsk, Gdy­nia czy Sopot – to tyl­ko kil­ka miast, w któ­rych klien­ci ban­ków sfi­nan­so­wa­li zakup nie­ru­cho­mo­ści, zacią­ga­jąc w tym celu popu­lar­ne w latach 2004–2008 kre­dy­ty hipo­tecz­ne we fran­kach szwaj­car­skich. Dziś dla wie­lu z tych osób są one dużym obcią­że­niem finan­so­wym. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w Gdań­sku ofe­ru­je praw­ną pomoc fran­ko­wi­czom z Pomo­rza. Nasza ofer­ta jest kom­plek­so­wa – po zapo­zna­niu się z doku­men­ta­cją, przed­sta­wia­my naj­ko­rzyst­niej­sze roz­wią­za­nia. Dzię­ki doświad­cze­niu, prak­ty­ce oraz cią­głe­mu moni­to­ro­wa­niu prze­pi­sów i wyro­ków sądów odno­szą­cych się do kre­dy­tów we fran­kach szwaj­car­skich, świad­czy­my real­ną pomoc fran­ko­wi­czom – miesz­kań­com woje­wódz­twa pomor­skie­go.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni mie­ści się pod adre­sem ul. Wały Pia­stow­skie 1, Gdańsk (info­li­nia: 801 50 10 50). Naszym Klien­tom zapew­nia­my indy­wi­du­al­ne podej­ście do spra­wy, repre­zen­ta­cję w roz­mo­wach z ban­kiem oraz – w razie zło­że­nia pozwu, rów­nież przed sądem.

Warszawa

War­sza­wa to kolej­ne mia­sto, w któ­rym w prze­szło­ści wie­le nie­ru­cho­mo­ści zosta­ło zaku­pio­nych z kre­dy­tów hipo­tecz­nych udzie­lo­nych we fran­kach szwaj­car­skich. Jeże­li inte­re­su­je Pań­stwa sku­tecz­na pomoc fran­ko­wi­czom, eks­per­ci z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni są do Pań­stwa dys­po­zy­cji. Wie­lo­let­nia prak­ty­ka pozwa­la nam przy­go­to­wy­wać szcze­gó­ło­wo opra­co­wa­ne stra­te­gie pro­ce­so­we, dzię­ki któ­rym następ­nie może­my kon­se­kwent­nie poma­gać Klien­tom w odzy­ska­niu pie­nię­dzy (odfran­ko­wie­nie kre­dy­tu kan­ce­la­ria) lub unie­waż­nie­niu umo­wy kre­dy­tu.

Pomoc fran­ko­wi­czom, któ­rych miej­scem zamiesz­ka­nia jest War­sza­wa lub oko­li­ce, świad­czy­my w Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni miesz­czą­cej się pod adre­sem Al. Jero­zo­lim­skie 65/79, War­sza­wa (tel. 22 292 82 35; info­li­nia: 801 50 10 50).

Frankowicze

Umo­wy kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF prze­wi­dy­wa­ły, iż każ­do­ra­zo­wo wypła­ca­na kwo­ta w zło­tych pol­skich, mia­ła być prze­li­cza­na na walu­tę, do któ­rej indek­so­wa­ny jest kre­dyt według kur­su kup­na walu­ty kre­dy­tu poda­ne­go w tabe­li ban­ku, obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu uru­cho­mie­nia kre­dy­tu. Taki mecha­nizm jest sprzecz­ny z zasa­dą okre­ślo­ną w art. 69 ust. 2 Pra­wa ban­ko­we­go, wska­zu­ją­cą, iż umo­wa kre­dy­tu ban­ko­we­go powin­na okre­ślać kwo­tę udzie­la­ne­go kre­dy­tu. Kwo­ta kre­dy­tu nie była bowiem w tego rodza­ju umo­wach okre­ślo­na.

Obec­nie coraz wię­cej osób posia­da­ją­cych kre­dy­ty pseu­do­wa­lu­to­we decy­du­je się na cał­ko­wi­te unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu przez sie­bie zawar­tej. Jest to w naszej oce­nie pra­wi­dło­wym postę­po­wa­niem, gdyż w przy­pad­ku zawar­cia tego typu umów, gdzie sto­so­wa­ne były mecha­ni­zmy wy­żej opi­sa­ne klien­ci ban­ków mogą wno­sić o ich unie­ważnie­nie w cało­ści. Nota­be­ne spra­wy o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu są coraz czę­ściej przez fran­ko­wi­czów wygry­wa­ne. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wspie­ra swych klien­tów w wyta­cza­niu wła­śnie takich powództw sądo­wych (Kan­ce­la­ria fran­ko­wi­cze).

Od kil­ku lat obser­wu­je­my wyso­ki kurs fran­ka, któ­ry w 2015 roku osią­gnął naj­wyż­szą swą war­tość w histo­rii. Pomi­mo jego nie­wiel­kie­go spad­ku po tym dniu, kurs CHF czę­sto oscy­lu­je wokół 4 zł, co czy­ni kre­dy­ty w nim zacią­gnię­te o wie­le droż­szy­mi, ani­że­li mia­ły być według zapew­nień ze stro­ny ban­ków udzie­la­ją­cych takich kre­dy­tów. Na sku­tek wzro­stu rat kapi­ta­ło­wo – odset­ko­wych duża część osób, któ­ra posia­da kre­dy­ty indek­so­wa­ne do CHF i deno­mi­no­wa­ne w CHF zaczę­ła inte­re­so­wać się zapi­sa­mi swych umów, zaczy­na­jąc rozu­mieć na czym pole­ga mecha­nizm w nich zasto­so­wa­ny. Poni­żej wyja­śni­my funk­cjo­no­wa­nie mecha­ni­zmu zawar­te­go w umo­wach tzw. pseu­do­wa­lu­to­wych, któ­ry spo­wo­do­wał, że tysią­ce fran­ko­wi­czów zde­cy­do­wa­ło się na wyto­cze­nie powódz­twa ban­kom.

Unieważnienie umowy kredytowej

Zgod­nie z art. 69 ust. 1 Pra­wa ban­ko­we­go, przez umo­wę kre­dy­tu bank zobo­wią­zu­je się oddać do dys­po­zy­cji kre­dy­to­bior­cy na czas ozna­czo­ny w umo­wie kwo­tę środ­ków pie­nięż­nych z prze­zna­cze­niem na usta­lo­ny cel, a kre­dy­to­bior­ca zobo­wią­zu­je się do korzy­sta­nia z niej na warun­kach okre­ślo­nych w umo­wie, zwro­tu kwo­ty wyko­rzy­sta­ne­go kre­dy­tu wraz z odset­ka­mi w ozna­czo­nych ter­mi­nach spła­ty oraz zapła­ty pro­wi­zji od udzie­lo­ne­go kre­dy­tu. Sto­sow­nie zaś do art. 69 ust. 2 Pra­wa ban­ko­we­go, umo­wa kre­dy­tu ban­ko­we­go powin­na zostać zawar­ta na piśmie i okre­ślać m.in. kwo­tę i walu­tę kre­dy­tu oraz zasa­dy i ter­min spła­ty kre­dy­tu.

Umo­wy kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHFw prze­wa­ża­ją­cej czę­ści zawie­ra­ły mecha­nizm, na pod­sta­wie któ­re­go wypła­ca­na kwo­ta w zło­tych pol­skich prze­li­cza­na była na CHF (lub inną walu­tę indek­sa­cji) według kur­su kup­na walu­ty. Kurs walu­ty okre­ślo­ny miał zostać według tabe­li ban­ku, czę­sto z dnia wypła­ty kre­dy­tu. Nie było jed­nak żad­nych unor­mo­wań, któ­re wska­zy­wa­ły­by w jaki spo­sób kurs z tabe­li ban­ku będzie wyli­czo­ny, wsku­tek cze­go powyż­szy mecha­nizm uznać nale­ży za sprzecz­ny z zasa­dą okre­ślo­ną w art. 69 ust. 2 Pra­wa ban­ko­we­go. Zgod­nie z nią umo­wa kre­dy­tu musi wska­zy­wać kwo­tę udzie­la­ne­go kre­dy­tu, co w umo­wach indek­so­wa­nych do CHF nie mia­ło miej­sca.

Sprzecz­ny z art. 69 ust. 2 Pra­wa ban­ko­we­go jest rów­nież czę­sty mecha­nizm sto­so­wa­ny w umo­wach kre­dy­tu deno­mi­no­wa­ne­go w CHF. W umo­wach tych kwo­ta kre­dy­tu okre­śla­na była w CHF, zaś jej rów­no­war­tość w PLN prze­ka­zy­wa­na była do dys­po­zy­cji kre­dy­to­bior­ców po jej prze­li­cze­niu przy zasto­so­wa­niu kur­su kup­na CHFw dniu uru­cho­mie­nia kredytu.W przy­pad­ku zawar­cia tego typu umów, gdzie sto­so­wa­ne były mecha­ni­zmy wy­żej opi­sa­ne klien­ci ban­ków powin­ni obec­nie roz­wa­żyć wnie­sie­nie powódz­twa o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu przez sie­bie zawar­tej.

Klauzule niedozwolone w umowach kredytu

Ban­ki sto­su­ją w umo­wach z klien­ta­mi klau­zu­le, któ­re są nie­do­zwo­lo­ne w świe­tle orzecz­nic­twa Sądu Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów (SOKiK). Tytu­łem przy­kła­du SOKiK uznał nastę­pu­ją­ce posta­no­wie­nie umow­ne sto­so­wa­ne przez BRE­Bank S.A. za klau­zu­lę abu­zyw­ną: „Raty kapi­­ta­­ło­­wo-odse­t­ko­­we oraz raty odset­ko­we spła­ca­ne są w zło­tych po uprzed­nim ich prze­li­cze­niu wg kur­su sprze­da­ży CHFz tabe­li kur­so­wej BREBan­ku S.A. obo­wią­zu­ją­ce­go na dzień spła­ty z godzi­ny 14:50” (wyrok z dnia 27 grud­nia 2010 r., sygn. akt XVIIAmC 1531/09). Rów­nież w sto­sun­ku do Mil­le­nium Bank S.A. sto­so­wa­ne przez Bank posta­no­wie­nie doty­czą­ce rat kapi­ta­ło­wo – odset­ko­wych wpła­ca­nych w PLNa następ­nie prze­li­cza­nych do walu­ty kre­dy­tu zosta­ło uzna­ne za nie­do­zwo­lo­ne. Ana­lo­gicz­ne posta­no­wie­nia były i są nadal sto­so­wa­ne przez pozo­sta­łe ban­ki udzie­la­ją­ce kre­dy­tów walu­to­wych.

Obec­nie orzecz­nic­two jest coraz bar­dziej jed­no­li­te, niż to mia­ło miej­sce jesz­cze nie tak daw­no temu. Sędzio­wie zauwa­ża­ją bowiem, iż ban­ki poprzez wpro­wa­dzenie do sto­so­wa­nych przez sie­bie wzo­rów umów indek­so­wa­nych do walut obcych bądź deno­mi­no­wa­nych w walu­cie obcej zagwa­ran­to­wa­ły sobie moż­li­wość swo­bod­ne­go okre­śla­nia wyso­ko­ści rat kre­dy­tu. Dzie­je się tak na sku­tek wpro­wa­dze­nia spre­adów, któ­rych wyso­kość w momen­cie zawie­ra­nia umo­wy nie była klien­tom zna­na. Co wię­cej, wyso­kość kur­su sto­so­wa­ne­go przez ban­ki odbie­ga­ły od kur­su śred­nie­go ogła­sza­ne­go przez Naro­do­wy Bank Pol­ski oraz do kur­sów ryn­ko­wych.

War­to wska­zać, iż rosz­cze­nie o zwrot świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go przedaw­nia się z upły­wem dzie­się­ciu lat (w zakre­sie rat po dniu 9 lip­ca 2018 r. okres ten został skró­co­ny do 6 lat). Dla unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści powyż­sze rosz­cze­nie nie jest rosz­cze­niem o świad­cze­nie okre­so­we, któ­re­go ter­min przedaw­nie­nia wyno­si trzy lata. Nota­be­ne zgod­nie z wyro­kiem Sądu Okrę­go­we­go we Wro­cła­wiu z dnia 15 stycz­nia 2015 r. (sygn. akt IICa 1695/14) „świad­cze­nie pole­ga­ją­ce na zwro­cie nie­na­le­ży­te­go świad­cze­nia nie jest samo w sobie świad­cze­niem okre­so­wym, ponie­waż jest świad­cze­niem jed­no­ra­zo­wym, któ­re­go obo­wią­zek speł­nie­nia powsta­je z mocy usta­wy w warun­kach w niej okre­ślo­nych, nie prze­wi­du­je zaś ona w tym zakre­sie żad­ne­go okre­so­we­go speł­nia­nia świad­czeń, lecz jed­no­ra­zo­wy zwrot nie­na­leż­nie speł­nio­ne­go świad­cze­nia.”. 

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Nagmin­ną prak­ty­ką sto­so­wa­ną przez ban­ki było pobie­ra­nie od kre­dy­to­bior­ców, któ­rzy kupu­jąc nie­ru­cho­mość nie wno­si­li wkła­du wła­sne­go w wyma­ga­nej przez bank wyso­ko­ści, dodat­ko­wej opła­ty tytu­łem ubez­pie­cze­nia niskie­go wkła­du wła­sne­go. Powyż­sze kwo­ty pobie­ra­ne przez ban­ki zosta­ły uzna­ne jed­nak za nie­do­zwo­lo­ne, gdyż pro­wa­dzą do nie­uza­sad­nio­ne­go prze­rzu­ce­nia przez ban­ki na ich klien­tów kosz­tów zabez­pie­cze­nia się przed ryzy­kiem pro­wa­dzo­nej przez ban­ki dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.Mało tego­bar­dzo­czę­sto umo­wy kre­dy­tu nie zawie­ra­ją żad­nych wzo­rów czy prze­licz­ni­ków słu­żą­cych do wyli­cze­nia opła­ty należ­nej z tytu­łu ubez­pie­cze­nia niskie­go wkła­du. Co wię­cej, ban­ki zastrze­ga­ją sobie upraw­nie­nie do jed­no­stron­ne­go decy­do­wa­nia, czy wkład wła­sny kre­dy­to­bior­ców jest zbyt niski w sto­sun­ku do udzie­lo­ne­go kre­dy­tu, co skut­ko­wa­ło koniecz­no­ścią ponie­sie­nia ww. opła­ty na pod­sta­wie kry­te­riów, któ­rych klient nie był w sta­nie zwe­ry­fi­ko­wać. Takie posta­no­wie­nia umow­ne rażą­co naru­sza­ją inte­res kre­dy­to­bior­ców i są sprzecz­ne z dobry­mi oby­cza­ja­mi, a w kon­se­kwen­cji sta­no­wią klau­zu­lę nie­do­zwo­lo­ną. Takie posta­no­wie­nia powo­du­ją, iż speł­nie­nie świad­cze­nia przez klien­tów ban­ków jest cał­ko­wi­cie uza­leż­nio­ne od oko­licz­no­ści zależ­nych tyl­ko od woli ban­ku. Nota­be­ne posta­no­wie­nia takie są zawar­te nie tyl­ko w umo­wach kre­dy­tu indek­so­wa­nych do CHF i deno­mi­no­wa­nych w CHF, ale rów­nież w odnie­sie­niu do kre­dy­tów zło­to­wych.

Kredyty frankowe — wyroki

Coraz bogat­sze orzecz­nic­two (kre­dy­ty fran­ko­we – wyro­ki) pod­kre­śla, iż wpro­wa­dza­jąc do swych wzo­rów umów posta­no­wie­nia zbli­żo­ne do posta­no­wie­nia znaj­du­ją­ce­go się w umo­wach kre­dy­tu sto­so­wa­nych przez BRE Bank S.A. o tre­ści: „Raty kapi­­ta­­ło­­wo-odse­t­ko­­we oraz raty odset­ko­we spła­ca­ne są w zło­tych po uprzed­nim ich prze­li­cze­niu wg kur­su sprze­da­ży CHF z tabe­li kur­so­wej BRE Ban­ku S.A. obo­wią­zu­ją­ce­go na dzień spła­ty z godzi­ny 14:50”, ban­ki zagwa­ran­to­wa­ły sobie pra­wo do dowol­ne­go okre­śla­nia wyso­ko­ści rat kre­dy­tu walo­ry­zo­wa­ne­go kur­sem CHF poprzez usta­la­nie w tabe­lach kur­so­wych war­to­ści spre­adu walu­to­we­go oraz kur­su sprze­da­ży fran­ka szwaj­car­skie­go. Tym samym wyso­kość kur­su fran­ka szwaj­car­skie­go okre­śla­ne­go przez bank nie pozo­sta­wa­ła w okre­ślo­nej rela­cji do kur­su śred­nie­go ogła­sza­ne­go przez Naro­do­wy Bank Pol­ski lub aktu­al­ne­go kur­su ukształ­to­wa­ne­go przez rynek walu­to­wy, co pol­skie sądy coraz czę­ściej zauwa­ża­ją.

Co wię­cej, w wyda­nym dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2019 r. wyro­ku Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej (sygn. akt C‑260/18, spra­wa Dziu­bak, kre­dy­ty fran­ko­we — wyro­ki), któ­ry jest bez wąt­pie­nia korzyst­nym dla kre­dy­to­bior­ców, kil­ku­krot­nie pod­kre­ślo­no, iż to wola kon­su­men­ta powin­na decy­do­wać o tym, czy umo­wa kre­dy­to­wa powin­na być unie­waż­nio­na, czy też powin­na być z niej usu­nię­ta jedy­nie nie­do­zwo­lo­na klau­zu­la indek­sa­cyj­na. Wbrew nie­któ­rym dotych­cza­so­wym orze­cze­niom czę­ści pol­skich sądów, TSUE nie widzi rów­nież moż­li­wo­ści uzu­peł­nia­nia umów kre­dy­to­wych w zakre­sie mecha­ni­zmu indek­sa­cji (i odwo­ła­nia do kur­sów ban­ko­wych) kur­sem ryn­ko­wym, po wyeli­mi­no­wa­niu z umów zapi­sów uzna­nych za nie­do­zwo­lo­ne.

War­to rów­nież wska­zać, iż rosz­cze­nie o zwrot świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków przedaw­nia się z upły­wem dzie­się­ciu lat w zakre­sie rat wpła­co­nych do lip­ca 2018 r. Nie jest to świad­cze­nie okre­so­we, jak pró­bu­ją prze­ko­ny­wać Ban­ki, a więc nie znaj­dzie do nich zasto­so­wa­nie 3‑letni ter­min przedaw­nie­nia — tak orzekł np. Sąd Okrę­go­wy we Wro­cła­wiu w dniu 15 stycz­nia 2015 r., sygn. akt II Ca 1695/14.

Frankowicze co dalej?

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni udzie­la pomo­cy praw­nej oso­bom, któ­re zacią­gnę­ły kre­dy­ty indek­so­wa­ne do CHF i kre­dy­ty deno­mi­no­wa­ne w CHF (tzw. kre­dy­ty fran­ko­we). W ramach świad­czo­nych przez nas usług ofe­ru­je­my repre­zen­to­wa­nie Pań­stwa w pro­ce­sach o unie­waż­nie­nie umów kre­dy­tu, wyeli­mi­no­wa­nie z nich indek­sa­cji przy jed­no­cze­snym pozo­sta­wie­niu opro­cen­to­wa­nia opar­te­go o Libor (tzw. odfran­ko­wie­nie kre­dy­tu), zwrot spre­adów czy zwrot kosz­tów ubez­pie­cze­nia niskie­go wkła­du wła­sne­go. War­to wska­zać, iż wyrok Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej doty­czą­cy kre­dy­tów fran­ko­wych jest dla fran­ko­wi­czów bar­dzo korzyst­ny, a zatem na pyta­nie, któ­re zada­je sobie wie­lu fran­ko­wi­czów, tj. „Fran­ko­wi­cze co dalej?” odpo­wia­da­my – war­to wal­czyć o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu, ewen­tu­al­nie o odfran­ko­wie­nie kre­dy­tu.

Artykuły dotyczące specjalizacji  “Pomoc frankowiczom”: