Frankowicze

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni docho­dzi w imie­niu swo­ich klien­tów zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne (klau­zu­le abu­zyw­ne), w szcze­gól­no­ści w związ­ku ze swo­bod­nym usta­la­niem przez ban­ki wyso­ko­ści rat kre­dy­tu walo­ry­zo­wa­ne­go kur­sem fran­ka szwaj­car­skie­go (CHF) oraz wystę­pu­je do sądów o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu (usłu­ga „Pomoc fran­ko­wi­czom”, „Fran­ko­wi­cze 2019”).

Pomoc frankowiczom

W ramach świad­czo­nych przez naszą Kan­ce­la­rię pomo­cy dla fran­ko­wi­czów oce­nia­my zapi­sy umo­wy celem spraw­dze­nia, czy mogą one zostać uzna­ne za nie­waż­ne w cało­ści. Nasze dzia­ła­nie opie­ra się na sze­ro­kim doświad­cze­niu, jakim Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zdo­by­ła przy pro­wa­dze­niu spraw tzw. fran­ko­wi­czów. Z nasze­go doświad­cze­nia wyni­ka, iż spo­sób ukształ­to­wa­nia zapi­sów dużej czę­ści umów kre­dy­to­wych indek­so­wa­nych do walut obcych oraz deno­mi­no­wa­nych w walu­tach obcych (naj­czę­ściej w CHF) pro­wa­dzi do wnio­sku, iż umo­wy te nie zawie­ra­ły mini­mal­ne­go zakre­su ele­men­tów koniecz­nych do uzna­nia, iż doszło do zawar­cia waż­nej umo­wy kre­dy­tu ban­ko­we­go, a co za tym idzie kre­dy­to­bior­cy mogą żądać unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­to­wej na tej wła­śnie pod­sta­wie. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach swej ofer­ty „Pomoc fran­ko­wi­czom” świad­czy kom­plek­so­we usłu­gi praw­ne.

Zachę­ca­my swych klien­tów do podej­mo­wa­nia dzia­łań naj­da­lej idą­cych, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej korzyst­nych dla nich mają­cych na celu unie­waż­nie­nie całej umo­wy kre­dy­tu (jeże­li po oce­nie umo­wy kre­dy­tu klien­ta doj­dzie­my do wnio­sku, iż unie­waż­nie­nie umo­wy w cało­ści jest zasad­ne w ramach udzie­la­nej przez nas pomo­cy dla fran­ko­wi­czów).

Frankowicze 2019

Umo­wy kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHFprze­wi­dy­wa­ły, iż każ­do­ra­zo­wo wypła­ca­na kwo­ta w zło­tych pol­skich, mia­ła być prze­li­cza­na na walu­tę, do któ­rej indek­so­wa­ny jest kre­dyt według kur­su kup­na walu­ty Kre­dy­tu poda­ne­go w tabe­li ban­ku, obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu uru­cho­mie­nia tran­szy kre­dy­tu. Taki mecha­nizm jest sprzecz­ny z zasa­dą okre­ślo­ną w art. 69 ust. 2 Pra­wa ban­ko­we­go, wska­zu­ją­cą, iż umo­wa kre­dy­tu ban­ko­we­go powin­na okre­ślać kwo­tę udzie­la­ne­go kre­dy­tu. Kwo­ta kre­dy­tu nie była bowiem w tego rodza­ju umo­wach okre­ślo­na.

Obec­nie coraz wię­cej osób posia­da­ją­cych kre­dy­ty pseu­do­wa­lu­to­we (tzw. fran­ko­wi­cze 2019) decy­du­ją się na cał­ko­wi­te unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej przez sie­bie zawar­tej. Jest to w naszej oce­nie pra­wi­dło­wym postę­po­wa­niem, gdyż w przy­pad­ku zawar­cia tego typu umów, gdzie sto­so­wa­ne były mecha­ni­zmy powy­żej opi­sa­ne klien­ci ban­ków mogą wno­sić o ich unie­ważnie­nie w cało­ści i takie powódz­twa są coraz czę­ściej przez klien­tów wygry­wa­ne. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wspie­ra swych klien­tów w wyta­cza­niu wła­śnie takich powództw sądo­wych (usłu­ga „fran­ko­wi­cze 2019”).

Kredyty frankowe — wyroki

Coraz bogat­sze orzecz­nic­two (kre­dy­ty fran­ko­we – wyro­ki) pod­kre­śla, iż wpro­wa­dza­jąc do swych wzo­rów umów posta­no­wie­nia zbli­żo­ne do posta­no­wie­nia znaj­du­ją­ce­go się w umo­wach zawie­ra­nych z BRE Bank S.A. o tre­ści: „Raty kapi­­ta­­ło­­wo-odse­t­ko­­we oraz raty odset­ko­we spła­ca­ne są w zło­tych po uprzed­nim ich prze­li­cze­niu wg kur­su sprze­da­ży CHF z tabe­li kur­so­wej BRE Ban­ku S.A. obo­wią­zu­ją­ce­go na dzień spła­ty z godzi­ny 14:50”, ban­ki zagwa­ran­to­wa­ły sobie pra­wo do dowol­ne­go okre­śla­nia wyso­ko­ści rat kre­dy­tu walo­ry­zo­wa­ne­go kur­sem CHFpo­przez usta­la­nie w tabe­lach kur­so­wych war­to­ści spre­adu walu­to­we­go oraz kur­su sprze­da­ży fran­ka szwaj­car­skie­go. Tym samym wyso­kość kur­su fran­ka szwaj­car­skie­go okre­śla­ne­go przez bank nie pozo­sta­wa­ła w okre­ślo­nej rela­cji do kur­su śred­nie­go ogła­sza­ne­go przez Naro­do­wy Bank Pol­ski lub aktu­al­ne­go kur­su ukształ­to­wa­ne­go przez rynek walu­to­wy, co pol­skie sądy coraz czę­ściej zauwa­ża­ją (kre­dy­ty fran­ko­we – wyro­ki).

War­to rów­nież wska­zać, iż rosz­cze­nie o zwrot świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków przedaw­nia się z upły­wem dzie­się­ciu lat w zakre­sie rat wpła­co­nych do lip­ca 2018 r. Nie jest to świad­cze­nie okre­so­we, jak pró­bu­ją prze­ko­ny­wać Ban­ki, a więc nie znaj­dzie do nich zasto­so­wa­nie 3‑letni ter­min przedaw­nie­nia (tak m. in.  Sąd Okrę­go­wy we Wro­cła­wiu z dnia 15 stycz­nia 2015 r., sygn. akt IICa 1695/14 oraz inne – tzw. kre­dy­ty fran­ko­we – wyro­ki).

Frankowicze co dalej?

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni udzie­la pomo­cy praw­nej oso­bom, któ­re zacią­gnę­ły kre­dy­ty indek­so­wa­ne do CHFi kre­dy­ty deno­mi­no­wa­ne w CHF(tzw. kre­dy­ty fran­ko­we). W ramach świad­czo­nych przez nas usług ofe­ru­je­my repre­zen­to­wa­nie Pań­stwa w pro­ce­sach o unie­waż­nie­nie umów kre­dy­tu, wyeli­mi­no­wa­nie z nich indek­sa­cji przy jed­no­cze­snym pozo­sta­wie­niu opro­cen­to­wa­nia opar­te­go o Libor (tzw. odfran­ko­wie­nie kre­dy­tu), zwrot spre­adów czy zwrot kosz­tów ubez­pie­cze­nia niskie­go wkła­du wła­sne­go. Obec­nie nadal ocze­ku­je­my na wyro­ku Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wach fran­ko­wi­czów, zatem odpo­wiedź na pyta­nie „Fran­ko­wi­cze co dalej?” nadal pozo­sta­je aktu­al­ne.

Artykuły dotyczące specjalizacji  “Frankowicze”:

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50