Inspektor ochrony danych osobowych Gdańsk

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm Gdańsk  — świad­czy usłu­gi z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (“inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych Gdańsk”). Nasze Biu­ro w Gdań­sku jest poło­żo­ne przy ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), w Cen­trum Biz­ne­su Zie­le­niak, bli­sko skrzy­żo­wa­nia ul. Pod­wa­le Grodz­kie z ul. Wały Pia­stow­skie. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej mie­ści się w samym cen­trum Gdań­ska, w odle­gło­ści 400 m od dwor­ca PKP Gdańsk Głów­ny (“Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk”).

Wśród czyn­no­ści przez nas pro­wa­dzo­nych jest rów­nież usłu­ga out­so­ur­cing funk­cji inspek­to­ra ochro­ny danych na tere­nie Gdań­ska i oko­lic (dalej „out­so­ur­cing IOD Gdańsk”, „inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych Gdańsk”) zgod­nie z wymo­ga­mi, jakie wpro­wa­dzi­ło roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych – RODO) oraz usta­wa o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r.

Jakie obowiązki nakłada RODO?

Wśród aktów praw­nych regu­lu­ją­cych zagad­nie­nie ochro­ny danych oso­bo­wych są: Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 oraz usta­wa o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r.

Kata­log zmian, któ­re RODO wpro­wa­dzi­ło do obec­ne­go sta­nu praw­ne­go jest obszer­ny. Naj­waż­niej­szy­mi z nich, zda­niem auto­ra niniej­sze­go arty­ku­łu jest m.in. uła­twie­nia i pra­wa, jakie zosta­ły przy­zna­ne pod­mio­tom, któ­rych dane są prze­twa­rza­ne poprzez umoż­li­wie­nie im łatwiej­sze­go dostęp do danych ich doty­czą­cych. Na admi­ni­stra­to­rów nato­miast został nało­żo­ny obo­wią­zek infor­mo­wa­nia o naru­sze­niu danych oso­bo­wych oraz wie­le innych dotych­czas nie­spo­ty­ka­nych, a w tym obo­wią­zek wyzna­cze­nia inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych, któ­ry cią­ży rów­nież na pod­mio­tach prze­twa­rza­ją­cych. Admi­ni­stra­to­rzy danych oso­bo­wych oraz pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce obok moż­li­wo­ści powo­ła­nia wewnętrz­ne­go IOD, mają rów­nież moż­li­wość współ­pra­cy z fir­ma­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re na ich zle­ce­nie pro­wa­dzić będą wszel­kie czyn­no­ści wyma­ga­ne prze­pi­sa­mi RODO w ramach out­so­ur­cin­gu funk­cji inspek­to­ra ochro­ny danych (inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych Gdańsk).

Kiedy powoływany jest inspektor ochrony danych osobowych?

RODO wpro­wa­dza oko­licz­no­ści, kie­dy IOD będzie musiał być powo­ła­ny u dane­go przed­się­bior­cy. Do takich oko­licz­no­ści nale­żą:

 1. prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez orga­ny publicz­ne;
 2. wystę­pu­je moni­to­ro­wa­nie osób, a jest to głów­ną dzia­łal­no­ścią dane­go pod­mio­tu, przy czym moni­to­ro­wa­nie takie musi być regu­lar­ne i sys­te­ma­tycz­ne;
 3. prze­twa­rza­nie szcze­gól­nych kate­go­rii danych oso­bo­wych na dużą ska­lę lub
 4. prze­twa­rza­ne są dane oso­bo­we osób ska­za­nych.

Jak już wspo­mnia­no powy­żej, wystą­pie­nie któ­rej­kol­wiek z ww. oko­licz­no­ści obli­gu­je przed­się­bior­ców do powo­ła­nia IOD w swych fir­mach bądź sko­rzy­sta­nia z moż­li­wo­ści jakim jest out­so­ur­cing IOD Gdańsk (ofer­ta Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pod nazwą: „inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych Gdańsk”).

Nie­ste­ty zabra­kło w prze­pi­sach defi­ni­cji ter­mi­nu „duża ska­la”. Ter­min ten nale­ży więc rozu­mieć tak jak reko­men­du­je Gru­pa Robo­cza Arty­ku­łu 29. Nad­to, pew­ną wska­zów­ką są rów­nież tezy zawar­te w moty­wach wstęp­nych do RODO. Zgod­nie z nimi oko­licz­ność taka zacho­dzi, gdy docho­dzi do prze­twa­rza­nia wiel­kiej ilo­ści danych, co może mieć wpływ na dużą ilość osób, któ­rych te dane doty­czą.

Za prze­twa­rza­nie danych na „dużą ska­lę” w dotych­cza­so­wej prak­ty­ce uzna­ne zosta­ły m. in.:

 1. śle­dze­nie wyko­rzy­stu­ją­ce do tego kar­ty miej­skie;
 2. dzia­łal­ność ban­ko­wa,
 3. dzia­łal­ność ubez­pie­cze­nio­wa;
 4. prze­twa­rza­nie przez szpi­tal danych pacjen­tów.

Jed­no­cze­śnie RODO nie pre­cy­zu­je, jakie pod­mio­ty win­ny być uzna­ne za pod­mio­ty admi­ni­stra­cji publicz­nej. W pol­skiej usta­wie o ochro­nie danych oso­bo­wych usta­wo­daw­ca za pod­mio­ty publicz­ne uznał:

 1. pod­mio­ty z sek­to­ra finan­sów publicz­nych;
 2. insty­tu­ty badaw­cze oraz
 3. Naro­do­wy Bank Pol­ski.

Kosz­ty, jakie wią­żą się z powo­ła­niem nowe­go sta­no­wi­ska bądź wyna­gro­dze­niem za out­so­ur­cing funk­cji IOD mogą być zmi­ni­ma­li­zo­wa­ne poprzez powo­ła­nie jed­ne­go IOD dla kil­ku pod­mio­tów.

Jakie zadania ciążą na IOD?

Peł­niąc funk­cję IOD u dane­go pod­mio­tu, Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach out­so­ur­cin­gu IOD na tere­nie Gdań­ska wyko­nu­je wszyst­kie zada­nia, jakie są wyma­ga­ne prze­pi­sach RODO (inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych Gdańsk), a w tym:

 1. infor­mu­je­my klien­tów (admi­ni­stra­to­rów oraz pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce oraz ich pra­cow­ni­ków) o obo­wiąz­kach nało­żo­nych na nich prze­pi­sa­mi pra­wa a zwią­za­ny­mi z ochro­ną danych oso­bo­wych;
 2. moni­to­ru­je­my, czy u dane­go przed­się­bior­cy są prze­strze­ga­ne prze­pi­sy o ochro­nie danych oso­bo­wych;
 3. udzie­la­my zale­ceń dla klien­tów;
 4. wspie­ra­my klien­tów w two­rze­niu oce­ny skut­ków dla ochro­ny danych oso­bo­wych;
 5. w imie­niu klien­tów współ­pra­cu­je­my z orga­nem nad­zor­czym peł­niąc jed­no­cze­śnie funk­cję oso­by pośred­ni­czą­cej pomię­dzy orga­nem a klien­tem.

Jaki status posiada inspektor ochrony danych osobowych?

IOD może być zarów­no pra­cow­ni­kiem przed­się­bior­cy, jak rów­nież oso­bą z zewnątrz, peł­nią­cą tę funk­cję na pod­sta­wie umo­wy cywil­no­praw­nej (inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych Gdańsk). Każ­da oso­ba peł­nią­ca funk­cję IOD jest zobo­wią­za­na do zacho­wa­nia tajem­ni­cy oraz pouf­no­ści. IOD jest nie­za­leż­ny oraz wol­ny od wszel­kich zale­ceń czy instruk­cji ze stro­ny przed­się­bior­cy.

Inspektor ochrony danych osobowych Gdańsk — podsumowanie

Pomi­mo, iż obo­wią­zek posia­da­nia u admi­ni­stra­to­ra (pod­mio­tu prze­twa­rza­ją­ce­go) IOD ist­nie­je w przy­pad­kach wska­za­nych w unor­mo­wa­niu RODO, to zale­ca się, aby został on wpro­wa­dzo­ny u każ­de­go przed­się­bior­cy. Sta­no­wi­sko to uza­sad­nio­ne jest fak­tem nie­do­okre­ślo­no­ści sfor­mu­ło­wań, jaki­mi posłu­gu­je się RODO. Do sfor­mu­ło­wań takich nale­żą m. in. „sta­łe moni­to­ro­wa­nie osób”, czy „duża ska­la”. Obo­wią­zek powo­ła­nia IOD będzie tak­że speł­nio­ny poprzez out­so­ur­cing funk­cji IOD w Gdań­sku i oko­li­cach pro­wa­dzo­ny na przy­kład przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni (inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych Gdańsk). War­tym pod­kre­śle­nia jest, iż Gru­pa Robo­cza Arty­ku­łu 29 reko­men­du­je powo­ły­wa­nie IOD tak­że przez pod­mio­ty do tego nie­obo­wią­za­ne, zatem zapra­sza­my do kon­tak­tu z naszą Kan­ce­la­rią. Zachę­ca­my tak­że do zapo­zna­nia się z ofer­ty naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej – inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych War­sza­wa.

Powrót do pod­stro­ny RODO Gdańsk

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50