Kamil Radkiewicz

Rad­ca praw­ny

  • zało­ży­ciel Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni;
  • przed zało­że­niem Kan­ce­la­rii zdo­by­wał doświad­cze­nie zawo­do­we w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach praw­nych;
  • spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie pra­wa rodzin­ne­go (roz­wód), cywil­ne­go (m.in. spad­ki) i gospo­dar­cze­go (obsłu­ga praw­na firm);
  • repre­zen­tu­je klien­tów przed sąda­mi w szcze­gól­no­ści w spra­wach o odszko­do­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne, jak rów­nież bie­rze udział w  nego­cja­cjach kon­trak­tów;
  • zaj­mu­je się m.in. zagad­nie­nia­mi taki­mi jak: reje­stra­cja spół­ki oraz audy­ty RODO;
  • eks­pert Busi­ness Cen­tre Club;
  • autor publi­ka­cji uka­zu­ją­cych się na łamach dzien­ni­ka „Rzecz­po­spo­li­ta”;
  • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
  • czło­nek Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie.