Kamil Radkiewicz

Rad­ca praw­ny

  • zało­ży­ciel Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni;
  • przed zało­że­niem Kan­ce­la­rii zdo­by­wał doświad­cze­nie zawo­do­we w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach praw­nych;
  • spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie pra­wa rodzin­ne­go (roz­wo­dy, ali­men­ty, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, podział mająt­ku), cywil­ne­go i gospo­dar­cze­go;
  • repre­zen­tu­je klien­tów przed sąda­mi w spra­wach roz­wo­do­wych, jak rów­nież w postę­po­wa­niach obej­mu­ją­cych docho­dze­nie odszko­do­wań;
  • zaj­mu­je się zagad­nie­nia­mi doty­czą­cy­mi w szcze­gól­no­ści obsłu­gi praw­nej firm, nie­ru­cho­mo­ści, ochro­ny danych oso­bo­wych (audy­ty RODO), dora­dza przed­się­bior­com w zakre­sie reje­stra­cji spół­ek, jak rów­nież bie­rze udział w nego­cja­cjach kon­trak­tów;
  • eks­pert Busi­ness Cen­tre Club;
  • autor publi­ka­cji uka­zu­ją­cych się na łamach dzien­ni­ka „Rzecz­po­spo­li­ta”;
  • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
  • czło­nek Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie.