Kancelaria adwokacka

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to kan­ce­la­ria adwo­kac­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w pra­wie rodzin­nym, cywil­nym oraz kar­nym. Two­rzą­cy nasz zespół praw­ni­cy świad­czą usłu­gi z zakre­su pra­wa cywil­ne­go, a w tym dora­dza­ją w spra­wach doty­czą­cych odszko­do­wań, win­dy­ka­cji oraz w zakre­sie pra­wa nie­ru­cho­mo­ści (tj. zakup, wyna­jem, sprze­daż itp.).

Co wię­cej, nasza Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka świad­czy tak­że pomoc w spra­wach rodzin­nych, a w tym w spra­wach o:

 1. roz­wód;
 2. ali­men­ty;
 3. kon­tak­ty z dzieckiem.

Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka w War­sza­wie oraz Łodzi repre­zen­tu­je klien­tów przed sąda­mi wszyst­kich instan­cji oraz orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicznej.

Kancelaria adwokacka — spadki

Pro­wa­dzo­na przez nas Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka posia­da rów­nież kom­pe­tent­nych spe­cja­li­stów z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go (Adwo­kat spad­ki). Pro­wa­dzi­my zarów­no spra­wy sądo­we, jak rów­nież poma­ga­my klien­tom w pro­wa­dze­niu roz­mów ugo­do­wych oraz spo­rzą­dza­niu waż­nych testa­men­tów. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się m. in. spra­wy o:

 1. stwier­dze­nie naby­cia spadku;
 2. dział spad­ku;
 3. stwier­dze­nie nie­god­no­ści dziedziczenia;
 4. zacho­wek;
 5. rosz­cze­nia z zapi­sów zwy­kłych oraz zapi­sów windykacyjnych.

Nale­ży bowiem zwró­cić uwa­gę, iż po śmier­ci oso­by bli­skiej poja­wia się wie­le kwe­stii zwią­za­nych z pochów­kiem zmar­łe­go oraz roz­dy­spo­no­wa­niem mająt­ku, jaki po sobie zosta­wił. Nie wszyst­kie kwe­stie mająt­ko­we będą mogły odbyć się jed­no­cze­śnie. W pierw­szej kolej­no­ści usta­lo­ny powi­nien zostać krąg spad­ko­bier­ców oraz innych osób upraw­nio­nych (np. do zachow­ku czy zapi­su). W dal­szej kolej­no­ści dopie­ro moż­na doko­nać dzia­łu spad­ku, któ­ry może przy­brać for­mę zarów­no umo­wy, ugo­dy czy posta­no­wie­nia sądo­we­go. We wszel­kich tych spra­wach pomoc ofe­ru­je pomoc praw­ną nasza Kan­ce­la­ria adwokacka.

Kancelaria adwokacka — prawo pracy

Pro­wa­dzo­na przez nas Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka wspie­ra swych klien­tów tak­że we wszel­kich zagad­nie­niach zwią­za­nych z pra­wem pra­cy oraz pra­wem ubez­pie­cze­nio­wym (Praw­nik pra­wo pra­cy). W ramach ofe­ro­wa­nych Pań­stwu usług może­my zaproponować:

 1. zastęp­stwo pro­ce­so­we przed sąda­mi oraz orga­na­mi pań­stwo­wy­mi (np. ZUS);
 2. spo­rzą­dze­nie umów o pracę;
 3. spo­rzą­dze­nie poro­zu­mień pomię­dzy pra­co­daw­cą a pracownikiem;
 4. spo­rzą­dze­nie wypo­wie­dze­nia umo­wy o pra­cę (zarów­no w for­mie natych­mia­sto­wej, jak rów­nież za wypowiedzeniem);
 5. repre­zen­to­wa­nie klien­ta w roz­mo­wach ugo­do­wych pro­wa­dzo­nych pomię­dzy pra­co­daw­cą a pracownikiem.

W pra­wie pra­cy roz­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy może nastą­pić zarów­no na sku­tek jego wypo­wie­dze­nia z zacho­wa­niem usta­wo­we­go okre­su wypo­wie­dze­nia, jak rów­nież bez zacho­wa­nia takie­go okre­su. Gdy roz­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy nastą­pi­ło na sku­tek oświad­cze­nia zło­żo­ne­go przez pra­co­daw­cę z naru­sze­niem prze­pi­sów kodek­su pra­cy, pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­ją dwa rosz­cze­nia: o przy­wró­ce­nie do pra­cy oraz o odszko­do­wa­nie. Obok rosz­cze­nia o przy­wró­ce­nie do pra­cy sąd może zasą­dzić rów­nież wyna­gro­dze­nie za okres pozo­sta­wa­nia pra­cow­ni­ka bez pra­cy. Wyna­gro­dze­nie to nie może być jed­nak mniej­sze niż za 1 mie­siąc oraz nie więk­sze niż za 3 mie­sią­ce, z kolei odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za cały okres trwa­nia wypowiedzenia. 

Kancelaria adwokacka — windykacja 

Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka, jaka zosta­ła zało­żo­na przez nasz zespół słu­ży tak­że pomo­cą we wszel­kich spra­wach win­dy­ka­cyj­nych, tj. mają­cych na celu odzy­ska­nie należ­no­ści od dłuż­ni­ków (Odzy­ski­wa­nie dłu­gów).

Ofer­ta naszej Kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej sku­pia się na kil­ku ele­men­tach, a mia­no­wi­cie na:

 1. pro­wa­dze­niu spraw sądo­wych mają­cych na celu zasą­dze­nie należności;
 2. wyeg­ze­kwo­wa­niu należ­no­ści na dro­dze postę­po­wań egze­ku­cyj­nych oraz
 3. pro­wa­dze­niu nego­cja­cji celem uzy­ska­nia należ­no­ści na dro­dze pozasądowej.

Nad­to w ramach posia­da­nych narzę­dzi win­dy­ka­cyj­nych, pro­wa­dzo­ny jest wywiad gospo­dar­czy, pod­czas któ­re­go poszu­ki­wa­ny jest mają­tek dłuż­ni­ków, nawet ten ukryty.

W ramach postę­po­wań sądo­wych nasza Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka ofe­ru­je pro­wa­dze­nie spraw przed sąda­mi powszech­ny­mi, admi­ni­stra­cyj­ny­mi, Sądem Naj­wyż­szym czy sąda­mi polubownymi.

Mamy jed­no­cze­śnie świa­do­mość, iż nie każ­da spra­wa jest iden­tycz­na. Nie­jed­no­krot­nie zda­rza się bowiem, że dłuż­nik pozo­sta­je w związ­ku mał­żeń­skim. Oko­licz­ność ta powo­du­je, iż obok bada­nia same­go dłuż­ni­ka, rów­nież jego mał­żo­nek powi­nien zostać pod­da­ny bada­niu pod wzglę­dem moż­li­wo­ści finan­so­wych oraz win­dy­ka­cyj­nych. Co wię­cej, nie­odzow­nym sta­je się rów­nież usta­le­nie sto­sun­ków mająt­ko­wych mał­żeń­skich ist­nie­ją­cych pomię­dzy dłuż­ni­kiem a jego mał­żon­kiem, aby pro­wa­dze­nie win­dy­ka­cji było skuteczne.

Nad­to nasza Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka skła­da rów­nież wnio­ski do sądów, któ­rych celem jest naka­za­nie dłuż­ni­ko­wi wyja­wie­nie mająt­ku. Wnio­ski takie mogą zostać zło­żo­ne dopie­ro wte­dy, gdy w toku postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go nie uda­ło się zaspo­ko­ić wie­rzy­cie­la, choć­by w części.

Co wię­cej, Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka pro­wa­dzi postę­po­wa­nia win­dy­ka­cyj­ne nie tyl­ko bez­po­śred­nio od samych dłuż­ni­ków, lecz tak­że wobec osób trze­cich. W ramach pro­wa­dzo­nych postę­po­wań sądo­wych żąda­my zaspo­ko­je­nia wszel­kich dłu­gów m. in. od:

 1. człon­ków zarzą­du spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, czy
 2. nabyw­ców nie­ru­cho­mo­ści lub rucho­mo­ści wcze­śniej nale­żą­cych do pier­wot­ne­go dłuż­ni­ka – tzw. skar­ga pauliańska.

Kancelaria adwokacka — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią adwo­kac­ką poma­ga­ją­cą zarów­no oso­bom fizycz­nym, jak i spół­kom umiej­sco­wio­nym w War­sza­wie i oko­li­cach. Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka w ramach ofer­ty kie­ro­wa­nej do osób fizycz­nych pomo­że Pań­stwu m. in. w spra­wach rodzin­nych (np. usta­le­nie ojco­stwa, ali­men­ty), spad­ko­wych (np. dział spad­ku, zacho­wek), cywil­nych (np. zakup nie­ru­cho­mo­ści), kar­nych oraz z zakre­su pra­wa pra­cy (np. odszko­do­wa­nie za nie­zgod­ne z pra­wem roz­wią­za­nie umo­wy o pra­cę). Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka w ramach ofer­ty dla firm pro­wa­dzi bie­żą­cą obsłu­gę praw­ną firm, pro­wa­dzi spra­wy sądo­we, spo­rzą­dza umo­wy, dora­dza w pra­wie pra­cy i postę­po­wa­niach restruk­tu­ry­za­cyj­nych oraz we wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych (np. audy­ty RODO i szko­le­nia RODO). Głów­na sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii poło­żo­na jest w War­sza­wie, ul. Wierz­bo­wa 9/11, kon­takt: 22 489 52 65801 50 10 50.

Kancelaria adwokacka — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to kan­ce­la­ria adwo­kac­ka obsłu­gu­ją­ca klien­tów z Łodzi i oko­lic. Nasza Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka pomo­że Pań­stwu we wszel­kich spra­wach rodzin­nych (np. w spra­wach o ali­men­ty), roz­wo­do­wych, spad­ko­wych (np. poprzez wnie­sie­nie wnio­sku o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku), cywil­nych (np. ścią­gnie zale­gły dług) oraz kar­nych. Kan­ce­la­ria zapra­sza do swo­je­go oddzia­łu w Łodzi przy ul. Wól­czań­skiej 125, 90–521 Łódź (kon­takt 801 50 10 50).

Powrót do kate­go­rii — kan­ce­la­ria prawna

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50