Kancelaria Prawna Gdańsk

Zakres usług

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni Biu­ro w Gdań­sku świad­czy pomoc praw­ną na rzecz klien­tów z Trój­mia­sta i oko­lic (dalej: „Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk”, “Kan­ce­la­ria Praw­na Gdy­nia”). Z naszych usług mogą sko­rzy­stać zarów­no fir­my, jak rów­nież oso­by fizycz­ne. Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk świad­czy w szcze­gól­no­ści nastę­pu­ją­ce usłu­gi: nie­ru­cho­mo­ści (wię­cej: “Praw­nik nie­ru­cho­mo­ści Gdańsk”), reje­stra­cja spół­ki, obsłu­ga praw­na firm Gdańsk, cyber­bez­pie­czeń­stwo, win­dy­ka­cja, pra­wo pra­cy (wię­cej: “Praw­nik pra­wo pra­cy Gdańsk”), umo­wy cywil­no­praw­ne oraz pomoc fran­ko­wi­czom.

W ramach spe­cja­li­za­cji pra­wo rodzin­ne pro­wa­dzi­my postę­po­wa­nia o:

 1. roz­wód (wię­cej: “Roz­wód Gdańsk”);
 2. ali­men­ty;
 3. usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem;
 4. ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej;
 5. usta­le­nie ojco­stwa itp.

Wspie­ra­my tak­że naszych klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych z ban­ka­mi w zakre­su rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z umów kre­dy­tu indek­so­wa­nych i deno­mi­no­wa­nych do walut obcych (tzw. fran­ko­wi­cze). Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk świad­czy rów­nież usłu­gi z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go, a w tym w zakre­sie reje­stra­cji spół­ek han­dlo­wych, obsłu­gi praw­nej firm oraz spo­rzą­dza­nia kon­trak­tów. W Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni otrzy­ma­ją Pań­stwo pomoc rów­nież w zakre­sie pra­wa pra­cy oraz ochro­ny danych oso­bo­wych.

Praw­ni­cy Kan­ce­la­rii Praw­nej Gdańsk posia­da­ją wie­dzę i doświad­cze­nie nie­zbęd­ne do świad­cze­nia usług praw­nych w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny. Zespół Kan­ce­la­rii Praw­nej Gdańsk sta­no­wią oso­by posia­da­ją­ce wyłącz­nie tytuł adwo­ka­ta bądź rad­cy praw­ne­go. Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk w ramach swej dzia­łal­no­ści współ­pra­cu­je rów­nież z infor­ma­ty­ka­mi celem prze­pro­wa­dza­nia audy­tów RODO, audy­tów bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji (cyber­bez­pie­czeń­stwo) oraz peł­nie­nia funk­cji inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (out­so­ur­cing IOD).

Odszkodowania

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni docho­dzi wszel­kie­go rodza­ju odszko­do­wań m.in. w związ­ku z nastę­pu­ją­cy­mi oko­licz­no­ścia­mi:

 1. zda­rze­nie komu­ni­ka­cyj­ne;
 2. zda­rze­nie mają­ce cha­rak­ter wypad­ku w pra­cy;
 3. błąd medycz­ny;
 4. nie­wy­ko­na­nie zobo­wią­za­nia;
 5. nie­na­le­ży­te wyko­na­nie zobo­wią­za­nia.

Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk uzy­sku­je rów­nież odszko­do­wa­nia od Skar­bu Pań­stwa. Szcze­gól­ną oko­licz­no­ścią jest wyrzą­dze­nie szko­dy przez organ publicz­ny. Wów­czas odpo­wie­dzial­ność pono­si Skarb Pań­stwa bądź jed­nost­ka samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. W przy­pad­ku, gdy szko­da zosta­nie wyrzą­dzo­na przez pod­miot dzia­ła­ją­cy na pod­sta­wie usta­wo­we­go upo­waż­nie­nia, to rów­nież taki pod­miot pono­si odpo­wie­dzial­ność za swo­je dzia­ła­nia (wię­cej: “Odszko­do­wa­nia Gdańsk”).

RODO

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spe­cja­li­zu­je się w ochro­nie danych oso­bo­wych. W skład zespo­łu Kan­ce­la­rii Praw­nej Gdańsk wcho­dzą oso­by mają­ce zarów­no wie­dzę prak­tycz­ną, jak rów­nież mery­to­rycz­ną udo­ku­men­to­wa­ną poprzez odby­cie licz­nych szko­leń oraz stu­diów pody­plo­mo­wych z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych. Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk zapew­nia doradz­two mają­ce na celu pra­wi­dło­we wdro­że­nie oraz sto­so­wa­nie prze­pi­sów RODO u przed­się­bior­ców.

Sze­ro­ki zakres usług, z jakie­go mogą Pań­stwo sko­rzy­stać wybie­ra­jąc naszą Kan­ce­la­rię obej­mu­je:

 1. wdro­że­nie pro­ce­dur wewnętrz­nych dosto­so­wa­nych do aktu­al­ne­go sta­nu fak­tycz­ne­go (RODO, usta­wa z dnia 10 maja 2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych, itp.);
 2. zastęp­stwo pro­ce­so­we w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych przed orga­nem nad­zo­ru;
 3. zastęp­stwo pro­ce­so­we w postę­po­wa­niach cywil­nych (powódz­twa cywil­no­praw­ne osób, któ­rych pra­wa okre­ślo­ne w RODO zosta­ły naru­szo­ne);
 4. szko­le­nie RODO;
 5. audy­ty RODO;
 6. peł­nie­nie funk­cji IOD (inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych Gdańsk).

Ofe­ru­je­my szko­le­nia zarów­no dla przed­się­bior­ców, jak rów­nież dla inspek­to­rów ochro­ny danych oso­bo­wych. Szko­le­nia pro­wa­dzo­ne przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni mają cha­rak­ter:

 1. szko­leń ogól­nych oraz
 2. szko­leń sek­to­ro­wych.

Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk ofe­ru­je tak­że prze­pro­wa­dze­nie audy­tu RODO, zarów­no audy­tu prze­pro­wa­dza­ne­go przed wdro­że­niem prze­pi­sów RODO, jak rów­nież tzw. audy­tu powdro­że­nio­we­go. Wszyst­kie powy­żej wymie­nio­ne usłu­gi mają na celu spro­sta­nie obo­wiąz­kom nało­żo­nym na przed­się­bior­ców prze­pi­sa­mi RODO. Zgod­nie z nimi każ­dy przed­się­bior­ca zobo­wią­za­ny jest do zaini­cjo­wa­nia w swej dzia­łal­no­ści nie­zbęd­nych dzia­łań celem ochro­ny danych oso­bo­wych. Kro­ka­mi tymi w naszej oce­nie będzie: prze­pro­wa­dze­nie audy­tu zarów­no przed wdro­że­niem RODO, jak rów­nież po jego wdro­że­niu oraz prze­szko­le­nie pra­cow­ni­ków. Wszel­kie te usłu­gi są goto­wi świad­czyć dla Pań­stwa praw­ni­cy z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni (wię­cej: “RODO Gdańsk”).


Kancelaria Prawna Gdańsk — kontakt

ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (pię­tro 15)
80–855 Gdańsk
info­li­nia: 801 50 10 50Formularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E‑mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50