Kancelaria Prawna Warszawa

Biura Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

 • Kan­ce­la­ria Praw­na War­sza­wa Al. Jero­zo­lim­skie 65/79 (sie­dzi­ba głów­na)
 • Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk, ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508

Kancelaria Prawna Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni Biu­ro w War­sza­wie jest kan­ce­la­rią praw­ną świad­czą­cą usłu­gi na tere­nie War­sza­wy i oko­lic (dalej: „Kan­ce­la­ria Praw­na War­sza­wa”). Pomo­cy praw­nej udzie­la­my zarów­no fir­mom, jak rów­nież oso­bom fizycz­nym.

Kan­ce­la­ria Praw­na War­sza­wa świad­czy usłu­gi praw­ne w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cym w zakre­sie:

 1. pra­wo rodzin­ne (roz­wód, ali­men­ty, kon­tak­ty z dziec­kiem itp.);
 2. odszko­do­wa­nie (komu­ni­ka­cyj­ne, za wypa­dek w pra­cy itp.);
 3. nie­ru­cho­mo­ści (trans­ak­cje sprze­da­ży, najem itp.);
 4. rosz­cze­nia prze­ciw­ko ban­kom z tytu­łu sto­so­wa­nia w umo­wach kre­dy­tu klau­zul nie­do­zwo­lo­nych (pomoc fran­ko­wi­czom);
 5. ochro­na danych oso­bo­wych (audy­ty RODO, szko­le­nie RODO itp.);
 6. reje­stra­cja spół­ki;
 7. obsłu­ga praw­na firm (wię­cej: “Obsłu­ga praw­na firm War­sza­wa”);
 8. spo­rzą­dza­nie i ana­li­za kon­trak­tów (wię­cej: “Umo­wy cywil­no­praw­ne”);
 9. pra­wo pra­cy (wię­cej: “Praw­nik pra­wo pra­cy War­sza­wa”);
 10. cyber­bez­pie­czeń­stwo (“audyt bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji”)
 11. win­dy­ka­cja należ­no­ści.

Pro­fe­sjo­na­lizm, a w szcze­gól­no­ści kom­pe­ten­cje pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków Kan­ce­la­rii spra­wia­ją, że pod­mio­ty, z któ­ry­mi dotych­czas współ­pra­co­wa­li­śmy ceni­ły sobie moż­li­wość sta­łe­go kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią, słu­żą­cą pomo­cą w roz­wie­wa­niu wszel­kich wąt­pli­wo­ści poja­wia­ją­cych się w trak­cie świad­cze­nia usług przez Kan­ce­la­rię.

Zespół Kan­ce­la­rii two­rzą wyłącz­nie oso­by posia­da­ją­ce tytuł adwo­ka­ta bądź rad­cy praw­ne­go. Nad­to, Kan­ce­la­ria współ­pra­cu­je rów­nież z oso­ba­mi o innych spe­cjal­no­ściach (np. infor­ma­ty­ka­mi) celem spro­sta­nia ocze­ki­wa­niom naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Klien­tów, np. w zakre­sie audy­tów RODO oraz audy­tów bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji (cyber­bez­pie­czeń­stwo).

Kancelaria Prawna Warszawa — odszkodowanie

Odszko­do­wa­nie moż­na uzy­skać na sku­tek szko­dy powsta­łej w szcze­gól­no­ści wsku­tek nie­wy­ko­na­nia umo­wy bądź jej nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia, np. wsku­tek błęd­ne­go wypeł­nie­nia dekla­ra­cji podat­ko­wej (wię­cej: “Odszko­do­wa­nia War­sza­wa”).

Kan­ce­la­ria Praw­na War­sza­wa ofe­ru­je Pań­stwu zastęp­stwo pro­ce­so­we w postę­po­wa­niach sądo­wych celem uzy­ska­nia odszko­do­wań powsta­łych w szcze­gól­no­ści wsku­tek:

 1. szkód komu­ni­ka­cyj­nych;
 2. wypad­ku w pra­cy;
 3. tzw. błę­dów medycz­nych;
 4. utra­ty, znisz­cze­nia lub uszko­dze­nia mie­nia;
 5. nie­wy­ko­na­nia bądź nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umo­wy.

Kancelaria Prawna Warszawa – nieruchomości

Kan­ce­la­ria Praw­na War­sza­wa w ramach swej dzia­łal­no­ści świad­czy obsłu­gę praw­ną trans­ak­cji zwią­za­nych z nie­ru­cho­mo­ścia­mi (sprze­daż, najem itp.). W ramach wspo­mnia­nej obsłu­gi dora­dza­my w zakre­sie finan­so­wa­nia naby­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści oraz usta­la­my stan praw­ny nie­ru­cho­mo­ści (wię­cej: (“Praw­nik nie­ru­cho­mo­ści War­sza­wa”).

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spo­rzą­dza m. in.:

 1. umo­wy o robo­ty budow­la­ne;
 2. umo­wy dewe­lo­per­skie;
 3. umo­wy sprze­da­ży;
 4. umo­wy o zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ścią;
 5. umo­wy naj­mu.

Wspie­ra­my swych klien­tów rów­nież pod­czas pro­wa­dzo­nych przez nich inwe­sty­cji budow­la­nych, a w tym m. in.:

 1. w zakre­sie oce­ny moż­li­wo­ści zago­spo­da­ro­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści;
 2. pro­wa­dze­nia postę­po­wań admi­ni­stra­cyj­nych doty­czą­cych np. pozwo­le­nia na budo­wę, wycin­ki drzew, zaję­cia pasa dro­go­we­go;
 3. zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści przez cudzo­ziem­ców.

Kancelaria Prawna Warszawa — RODO

Zakre­sem dzia­łal­no­ści Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni Biu­ro w War­sza­wie jest rów­nież obsłu­ga praw­na z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych. Kan­ce­la­ria Praw­na War­sza­wa zapew­nia doradz­two w zakre­sie wdro­że­nia prze­pi­sów RODO u przed­się­bior­ców oraz moni­to­ro­wa­nia ich prze­strze­ga­nia. Wspo­ma­ga­my Klien­tów rów­nież w bie­żą­cej kore­spon­den­cji z orga­nem nad­zo­ru oraz z oso­ba­mi, któ­rych dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne u dane­go przed­się­bior­cy.

W ramach sze­ro­kiej gamy naszych usług zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych zaj­mu­je­my się m. in. spo­rzą­dza­niem kon­trak­tów (umo­wy powie­rze­nia, umo­wy o zaufa­niu pouf­no­ści) jak rów­nież wewnętrz­nych pro­ce­dur dosto­so­wa­nych do aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­ce­go sta­nu praw­ne­go. Ponad­to prze­pro­wa­dza­my audy­ty praw­ne (tzw. audy­ty RODO), peł­ni­my funk­cję inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (tzw. out­so­ur­cing IOD), pro­wa­dzi­my szko­le­nia (tzw. szko­le­nia RODO) oraz zastę­pu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych, oraz cywil­nych (wię­cej: “RODO War­sza­wa”).

Kancelaria Prawna Warszawa – rejestracja spółki

Nasza Kan­ce­la­ria wspie­ra klien­tów zarów­no w doko­na­niu wybo­ru spół­ki naj­bar­dziej odpo­wia­da­ją­cej ich potrze­bom, jak rów­nież wspo­ma­ga klien­tów w reje­stra­cji spół­ek przez inter­net oraz w spo­sób tra­dy­cyj­ny. Do reje­stra­cji spół­ki przez inter­net docho­dzi przy wyko­rzy­sta­niu wzor­ca umo­wy udo­stęp­nia­ne­go w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym (tzw. uprosz­czo­ny tryb reje­stra­cji). Aby zawrzeć umo­wę przez inter­net nale­ży wypeł­nić for­mu­larz umo­wy i opa­trzyć go pod­pi­sem zaufa­nym (ePU­AP) albo kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym. War­to wska­zać, iż reje­stra­cja spół­ki przez inter­net, w porów­na­niu do tra­dy­cyj­nej for­my reje­stra­cji spół­ki, ma zarów­no zale­ty, jak i wady. Uprosz­czo­ny tryb reje­stra­cji jest szyb­szy i tań­szy, wspól­ni­cy mają jed­nak dużo mniej­szą swo­bo­dę usta­la­nia tre­ści umo­wy spół­ki.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi na rzecz przed­się­bior­ców mają­cych na celu zakła­da­nie spół­ek kapi­ta­ło­wych — spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oraz spół­ki akcyj­nej, jak rów­nież spół­ek oso­bo­wych takich jak spół­ki koman­dy­to­we, spół­ki part­ner­skie oraz spół­ki jaw­ne.

Kancelaria Prawna Warszawa — rozwód

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi doradz­twa praw­ne­go w spra­wach rodzin­nych. Zapew­nia­my zastęp­stwo pro­ce­so­we m.in. w spra­wach o: roz­wód, zasą­dze­nie ali­men­tów, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej roz­wo­do­wych oraz podział mająt­ku po roz­wo­dzie. Uczest­ni­czy­my w media­cjach pomię­dzy mał­żon­ka­mi. Przy­go­to­wu­je­my pisem­ne poro­zu­mie­nia mał­żon­ków o utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­wo­dzie oraz o spo­so­bie wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej.

Nale­ży zwró­cić uwa­gę, iż roz­wód jest jed­nym ze spo­so­bów roz­wią­za­nia mał­żeń­stwa. Pod­le­ga on kon­tro­li pań­stwa. Roz­wią­za­nie mał­żeń­stwa przez roz­wód może nastą­pić, jeże­li nastą­pił trwa­ły i zupeł­ny roz­kład poży­cia mał­żeń­skie­go, a dobro mało­let­nich dzie­ci stron nie zosta­nie nara­żo­ne jego orze­cze­niem. Roz­wód nie może jed­nak zostać orze­czo­ny, gdy był­by on sprzecz­ny z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go (wię­cej: “Roz­wód War­sza­wa”).

Kancelaria Prawna Warszawa — kontakt

Al. Jero­zo­lim­skie 65/79 (budy­nek Cen­trum LIM — Hotel Mar­riott)
00–697 War­sza­wa
tel. 22 292 82 35; info­li­nia: 801 50 10 50
Formularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E‑mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50