Kancelaria Prawna — Warszawa

Siedziba główna

Al. Jero­zo­lim­skie 65/79 (budy­nek Cen­trum LIM — Hotel Mar­riott, pię­tro 3)
00–697 War­sza­wa
tel. 22 292 82 35; info­li­nia: 801 50 10 50
NIP: 593–115-18–73, REGON: 015832022

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni z sie­dzi­bą w War­sza­wie świad­czy usłu­gi praw­ne w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: pra­wo rodzin­ne (roz­wo­dy, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, ali­men­ty, podział mająt­ku, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej), ochro­ny danych oso­bo­wych (audy­ty RODO, out­so­ur­cing IOD), docho­dze­nie odszko­do­wań, win­dy­ka­cja należ­no­ści, obsłu­ga praw­na spół­ek, umo­wy han­dlo­we oraz pra­wo pra­cy. Nasi adwo­ka­ci spo­rzą­dza­ją m.in. umo­wy dosta­wy, prze­wo­zu oraz o robo­ty budow­la­ne w taki spo­sób, aby opty­mal­nie zabez­pie­czyć inte­re­sy klien­tów. W dodat­ku Kan­ce­la­ria praw­na poma­ga swo­im klien­tom wyne­go­cjo­wać warun­ki umów, jak rów­nież infor­mu­je klien­tów o podat­ko­wych skut­kach zawie­ra­nych przez nich umów. Co wię­cej Kan­ce­la­ria praw­na dora­dza w spra­wach doty­czą­cych finan­so­wa­nia trans­ak­cji.

Wska­zać nale­ży, iż zgod­nie z zasa­dą swo­bo­dy umów stro­ny mogą okre­ślić warun­ki umo­wy według swo­je­go uzna­nia byle­by treść lub cel umo­wy nie był sprzecz­ny z usta­wą, natu­rą sto­sun­ku oraz zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. Kodeks cywil­ny prze­wi­du­je w szcze­gól­no­ści takie umo­wy jak: umo­wa spół­ki, umo­wa ubez­pie­cze­nia; umo­wa spe­dy­cji; umo­wa leasin­gu; umo­wa skła­du, umo­wa sprze­da­ży; umo­wa kon­trak­ta­cji; umo­wa o dzie­ło; umo­wa naj­mu; umo­wa dzier­ża­wy; umo­wa pożycz­ki; umo­wa zle­ce­nia; umo­wa agen­cyj­na oraz umo­wa komi­su.

War­to pod­kre­ślić, iż umo­wę powin­no się wyko­nać z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią, zgod­nie z jej tre­ścią, zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, usta­lo­ny­mi zwy­cza­ja­mi oraz celem spo­łecz­no-gospo­dar­czym. Co wię­cej nale­ży­tą sta­ran­ność okre­śla się bio­rąc pod uwa­gę tak­że zawo­do­wy cha­rak­ter pro­wa­dzo­nej przez kon­tra­hen­ta dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Ponad­to umo­wę nale­ży wyko­nać oso­bi­ście, jeśli umo­wa bądź prze­pi­sy tak sta­no­wią, bądź gdy to wyni­ka z natu­ry świad­cze­nia. W dodat­ku kon­tra­hent jest obo­wią­za­ny świad­czyć rze­czy śred­niej jako­ści, gdy jakość rze­czy nie wyni­ka z prze­pi­sów pra­wa bądź oko­licz­no­ści, a umo­wa prze­wi­du­je jedy­nie obo­wią­zek świad­cze­nia przez kon­tra­hen­ta rze­czy ozna­czo­nych tyl­ko co do gatun­ku.

Nota­be­ne jeśli z powo­du nad­zwy­czaj­nej zmia­ny sto­sun­ków reali­za­cja kon­trak­tu gro­zi­ła­by jed­ne­mu z kon­tra­hen­tów rażą­cą stra­tą albo wią­za­ła­by się z nad­mier­ny­mi trud­no­ścia­mi, cze­go stro­ny nie prze­wi­dy­wa­ły spo­rzą­dza­jąc kon­trakt, sąd może usta­lić spo­sób wyko­na­nia kon­trak­tu, wyso­kość świad­cze­nia lub orzec o roz­wią­za­niu umo­wy. Sąd doko­nu­je powyż­sze­go po roz­wa­że­niu inte­re­sów kon­tra­hen­tów, zgod­nie z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. W przy­pad­ku roz­wią­za­nia umo­wy sąd może orzec tak­że o roz­li­cze­niach stron umo­wy, jeśli uzna, że zacho­dzi taka potrze­ba.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią praw­ną.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we