Katarzyna Chełstowska

Dorad­ca Podat­ko­wy, Rad­ca Praw­ny

  • spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie podat­ków docho­do­wych, mająt­ko­wych, jak rów­nież podat­ku od towa­rów i usług, w szcze­gól­no­ści świad­czy usłu­gi na rzecz przed­się­bior­ców z bran­ży finan­so­wej i usłu­go­wej;
  • dora­dza w zakre­sie skut­ków podat­ko­wych i opty­ma­li­za­cji podat­ko­wej trans­ak­cji, w tym fuzji, prze­jęć i prze­kształ­ceń spół­ek;
  • prze­pro­wa­dza ana­li­zy obo­wią­zu­ją­cych u przed­się­bior­ców pro­ce­dur pod kątem roz­li­czeń podat­ko­wych;
  • wystę­pu­je o wią­żą­ce inter­pre­ta­cje podat­ko­we;
  • repre­zen­tu­je klien­tów w postę­po­wa­niach podat­ko­wych przed orga­na­mi admi­ni­stra­cji oraz sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi;
  • jest współ­au­to­rem mono­gra­fii i komen­ta­rzy podat­ko­wych (m.in. „Komen­ta­rza do usta­wy o podat­ku od towa­rów i usług”, „Komen­ta­rza do usta­wy o podat­ku docho­do­wym od osób praw­nych”) oraz publi­ka­cji w perio­dy­kach podat­ko­wych (m.in. w „Porad­ni­ku Podat­ni­ka”, „Doradz­twie Podat­ko­wym” oraz „Fisku­sie”);
  • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
  • jest człon­kiem Kra­jo­wej Izby Dorad­ców Podat­ko­wych oraz Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie.