Katarzyna Janiak

Adwo­kat

  • spe­cja­li­zu­je się w pra­wie rodzin­nym, cywil­nym oraz kar­nym;
  • posia­da roz­le­głe doświad­cze­nie pro­ce­so­we w spra­wach roz­wo­do­wych, cywil­nych (m.in. spra­wy o podzia­łu mająt­ku po roz­wo­dzie), jak rów­nież w spra­wach kon­su­menc­kich (doty­czą­cych pomo­cy fran­ko­wi­czom i poli­so­lo­kat);
  • pra­co­wa­ła jako asy­stent sędzie­go w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie oraz w Sądzie Rejo­no­wym w Pia­secz­nie, jak rów­nież w reno­mo­wa­nej kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej;
  • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
  • jest człon­kiem Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w War­sza­wie.