Kontrakty

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je obsłu­gę kon­trak­tów han­dlo­wych, w szcze­gól­no­ści umów kre­dy­to­wych, umów dewe­lo­per­skich, umów ubez­pie­cze­nia oraz umów prze­wo­zu. Spo­rzą­dza­my umo­wy, któ­re w spo­sób opty­mal­ny zabez­pie­cza­ją inte­re­sy klien­tów. Wspie­ra­my klien­tów w nego­cja­cjach warun­ków kon­trak­tów. Doko­nu­je­my oce­ny skut­ków trans­ak­cji pod kątem podat­ko­wym. Ofe­ru­je­my tak­że pomoc praw­ną w zakre­sie finan­so­wa­nia pro­jek­tów, w szcze­gól­no­ści w kwe­stiach doty­czą­cych usta­na­wia­nia zabez­pie­czeń.

Nale­ży pod­kre­ślić, iż w Pol­sce obo­wią­zu­je zasa­da swo­bo­dy umów a zatem stro­ny mogą zawrzeć umo­wę, w któ­rej okre­ślą sto­su­nek praw­ny według swe­go uzna­nia. Powyż­sze nie ozna­cza, że stro­ny mają niczym nie­ogra­ni­czo­ną swo­bo­dę w kon­stru­owa­niu umo­wy. Treść lub cel sto­sun­ku praw­ne­go nie mogą być bowiem sprzecz­ne z natu­rą sto­sun­ku, usta­wą ani zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go.

W samym Kodek­sie cywil­nym prze­wi­dzia­no m.in. nastę­pu­ją­ce rodza­je kon­trak­tów: umo­wa sprze­da­ży; umo­wa dosta­wy; umo­wa kon­trak­ta­cji; umo­wa o dzie­ło; umo­wa o robo­ty budow­la­ne; umo­wa naj­mu; umo­wa dzier­ża­wy; umo­wa leasin­gu; umo­wa pożycz­ki; umo­wa zle­ce­nia; umo­wa agen­cyj­na; umo­wa komi­su; umo­wa prze­wo­zu; umo­wa spe­dy­cji; umo­wa ubez­pie­cze­nia; umo­wa skła­du oraz umo­wa spół­ki.

Nota­be­ne umo­wa powin­na być wyko­na­na zgod­nie z jej tre­ścią, w spo­sób odpo­wia­da­ją­cy jej celo­wi spo­łecz­no-gospo­dar­cze­mu, zasa­dom współ­ży­cia spo­łecz­ne­go oraz usta­lo­nym zwy­cza­jom. W dodat­ku umo­wę nale­ży wyko­ny­wać z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią, a w przy­pad­ku gdy kon­tra­hent wyko­nu­je umo­wę w ramach pro­wa­dzo­nej przez nie­go dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, nale­ży­tą sta­ran­ność usta­la się bio­rąc pod uwa­gę zawo­do­wy cha­rak­ter tej dzia­łal­no­ści.

Kon­tra­hent jest obo­wią­za­ny oso­bi­ście wyko­nać umo­wę jedy­nie wów­czas, gdy to wyni­ka z umo­wy, z wła­ści­wych prze­pi­sów albo z natu­ry świad­cze­nia. Co wię­cej kon­tra­hent powi­nien świad­czyć rze­czy śred­niej jako­ści w przy­pad­ku, gdy jest on obo­wią­za­ny do świad­cze­nia rze­czy ozna­czo­nych tyl­ko co do gatun­ku, a jakość rze­czy nie jest okre­ślo­na przez usta­wę lub przez umo­wę ani nie wyni­ka z oko­licz­no­ści.

Wska­zać nale­ży, iż w przy­pad­ku gdy wsku­tek nad­zwy­czaj­nej zmia­ny sto­sun­ków wyko­na­nie umo­wy wią­za­ło­by się z nad­mier­ny­mi trud­no­ścia­mi albo gro­zi­ło­by jed­ne­mu z kon­tra­hen­tów rażą­cą stra­tą, cze­go kon­tra­hen­ci nie prze­wi­dy­wa­li zawie­ra­jąc umo­wę, sąd może po roz­wa­że­niu inte­re­sów kon­tra­hen­tów, okre­ślić zgod­nie z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, spo­sób wyko­na­nia umo­wy, wyso­kość świad­cze­nia lub orzec o roz­wią­za­niu kon­trak­tu (klau­zu­la rebus sic stan­ti­bus). Co wię­cej jeśli zacho­dzi taka potrze­ba sąd może w razie roz­wią­za­nia umo­wy orzec o roz­li­cze­niach kon­tra­hen­tów.


Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50