Kredyt we frankach kancelaria

Kredyt we frankach Kancelaria

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to kan­ce­la­ria praw­na zaj­mu­ją­ca się kre­dy­ta­mi fran­ko­wy­mi, jak rów­nież zespół adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych spe­cja­li­zu­ją­cych się w rosz­cze­niach prze­ciw­ko ban­kom (pomoc fran­ko­wi­czom, kan­ce­la­ria praw­na kre­dyt we fran­kach). Poma­ga­my naszym klien­tom wyeli­mi­no­wać nie­ko­rzyst­ne dla nich posta­no­wie­nia z umów indek­so­wa­nych do CHF oraz z umów deno­mi­no­wa­nych w CHF. Co wię­cej, wspo­ma­ga­my swo­ich klien­tów, któ­rym bank wypo­wie­dział umo­wy kre­dy­tu ze wzglę­du na zaprze­sta­nie spła­ca­nia przez nich rat kre­dy­to­wych (fran­ko­wi­cze kan­ce­la­ria, kre­dyt we fran­kach kan­ce­la­ria).

W ramach świad­czo­nych przez nasz zespół usług (kre­dyt we fran­kach kan­ce­la­ria) uzy­sku­je­my dla klien­tów m. in.:

  1. stwier­dze­nie nie­waż­no­ści umo­wy frankowej;
  2. eli­mi­na­cję indeksacji/waloryzacji z umo­wy frankowej;
  3. zwrot uisz­czo­nych przez klien­tów nad­płat, jakie ponie­śli w toku wyko­ny­wa­nia umo­wy frankowej;
  4. zmniej­sze­nie sal­da kre­dy­tu wyma­ga­ne­go do spłaty;
  5. zwrot uisz­czo­nych przez klien­tów skła­dek z tytu­łu ubez­pie­cze­nia tzw. niskie­go wkła­du własnego;
  6. uchy­le­nie naka­zu zapła­ty wyda­ne­go prze­ciw­ko klien­tom w przy­pad­ku wypo­wie­dze­nia umo­wy frankowej.

Nad­to repre­zen­tu­je­my klien­tów w rosz­cze­niach ban­ków o zwrot wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nie z kapi­ta­łu, po uprzed­nim stwier­dze­niu nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu (kan­ce­la­ria fran­ko­wi­cze, kre­dyt we fran­kach kancelaria).

Dwa rodzaje umów kredytowych

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni obsłu­gu­je klien­tów, któ­rzy zawar­li zarów­no umo­wy indek­so­wa­ne do walu­ty obcej, jak i umo­wy deno­mi­no­wa­ne w walu­cie obcej (kre­dyt we fran­kach kan­ce­la­ria). Oby­dwie te umo­wy cha­rak­te­ry­zu­ją się wbu­do­wa­nym w nie mecha­ni­zmem walo­ry­za­cji. Róż­ni­ce pole­ga­ją jed­nak na pier­wot­nym skon­stru­owa­niu posta­no­wień umo­wy. W przy­pad­ku kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF w umo­wie poda­na jest kwo­ta w PLN, któ­ra następ­nie zosta­je prze­li­czo­na na CHF – kwo­ta CHF sta­no­wi nato­miast sal­do kre­dy­tu. Klient wie więc od począt­ku jaka ilość środ­ków w PLN zosta­nie mu wypła­co­na, lecz w momen­cie zawie­ra­nia umo­wy nie wie, jakiej wyso­ko­ści sal­do kre­dy­tu będzie spła­cał. Odwrot­nie jest nato­miast w umo­wie deno­mi­no­wa­nej w CHF, gdzie począt­ko­we sal­do kre­dy­tu jest wska­za­ne w samej umo­wie w walu­cie CHF, zaś klient nie wie, ile otrzy­ma środ­ków w PLN przy wypła­cie kre­dy­tu. W przy­pad­ku oby­dwu umów spła­ta nastę­pu­je ana­lo­gicz­nie, tj. w PLN, któ­ra zosta­je prze­li­czo­na na CHF czę­sto według kur­su sprze­da­ży walu­ty z tabe­li kur­so­wej banku.

Stwierdzenie nieważności umów frankowych

Zarów­no umo­wa indek­so­wa­na do CHF, jak rów­nież umo­wa deno­mi­no­wa­na w CHF mogą zostać uzna­ne za nie­waż­ne, co poka­zu­je doświad­cze­nie rad­ców praw­nych i adwo­ka­tów współ­pra­cu­ją­cych z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni (adwo­kat kre­dyt we fran­kach, kre­dyt we fran­kach kancelaria).

Pod­sta­wą stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­to­wej jest jej sprzecz­ność z pra­wem (np. z prze­pi­sa­mi pra­wa ban­ko­we­go) bądź nie­moż­ność jej dal­sze­go wyko­ny­wa­nia po wyeli­mi­no­wa­niu z umo­wy posta­no­wień odno­szą­cych się do indek­sa­cji, czę­sto trak­to­wa­nej tak­że jako zmia­na cha­rak­te­ru umowy.

W spra­wach pro­wa­dzo­nych przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni nie­jed­no­krot­nie docho­dzi­ło do stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umo­wy fran­ko­wej. Z takim roz­strzy­gnię­ciem mie­li­śmy do czy­nie­nia m. in. w wyro­kach Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie prze­ciw­ko mBank S.A. (sygn. akt I C 1368/18 i II C 806/17) oraz prze­ciw­ko San­tan­der Bank S.A. (sygn. akt XXV C 2395/18). W spra­wach tych klien­tów repre­zen­to­wał rad­ca praw­ny Kamil Rad­kie­wicz (kre­dyt we fran­kach adwokat).

 Eliminacja indeksacji

Dru­gim popu­lar­nym roz­strzy­gnię­ciem w spra­wach fran­ko­wych jest usu­nię­cie indeksacji/waloryzacji z umów kre­dy­to­wych. Eli­mi­na­cja zapi­sów odno­szą­cych się do indek­sa­cji powo­du­je, że uzy­sku­je­my kre­dyt zło­to­wy opro­cen­to­wa­ny zgod­nie z umo­wą, czę­sto opie­ra­ją­cą się o staw­kę Libor oraz sta­łą mar­żę ban­ku. W takim przy­pad­ku w ogó­le nie nastę­pu­je prze­li­cze­nie kwo­ty udzie­lo­ne­go kre­dy­tu do CHF, zaś klien­ci mogą liczyć na zwrot uisz­czo­nych przez nich nad­płat, jakie ponie­śli w toku wyko­ny­wa­nia umo­wy fran­ko­wej (kan­ce­la­rie praw­ne dla fran­ko­wi­czów, kre­dyt we fran­kach kancelaria).

Wyroki sądów w sprawach frankowiczów

Po wyda­niu dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2019 r. wyro­ku TSUE w spra­wie Pań­stwa Dziu­bak (sygna­tu­ra akt C‑260/18), w któ­rym Try­bu­nał sta­nął na sta­no­wi­sku, że umów fran­ko­wych nie moż­na uzu­peł­niać, zaś istot­nym dla skut­ków stwier­dze­nia nie­zgod­no­ści z pra­wem posta­no­wień odno­szą­cych się do prze­li­cze­nia kur­sów z tabe­li kur­sów ban­ków jest wola same­go kre­dy­to­bior­cy, zary­so­wa­ły się dwie linie orzecz­ni­cze, a więc stwier­dze­nie nie­waż­no­ści umów fran­ko­wych oraz eli­mi­na­cja indeksacji/waloryzacji przy pozo­sta­wie­niu pozo­sta­łych posta­no­wień umo­wy w nie­zmie­nio­nym kształcie.

Pierw­szym pra­wo­moc­nym wyro­kiem pol­skich sądów powszech­nych po wyro­ku Try­bu­na­łu było orze­cze­nie z dnia 11 paź­dzier­ni­ka 2019 r. Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie (sygn. akt V Ca 289/19). W przed­mio­to­wym wyro­ku sąd zde­cy­do­wał się na eli­mi­na­cję indek­sa­cji z umo­wy zawar­tej z mBank S.A. Stwier­dze­nie nie­waż­no­ści zosta­ło nato­miast orze­czo­ne w wyro­ku Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie z dnia 12 sierp­nia 2020 r. (sygn. akt XXV C 788/20).

Roszczenia banków o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Czę­stym mecha­ni­zmem mają­cym znie­chę­cić fran­ko­wi­czów do wal­cze­nia o swo­je pra­wa jest prze­ka­zy­wa­nie przez ban­ki infor­ma­cji, iż w przy­pad­ku stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umo­wy będą oni żądać wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nie z kapi­ta­łu. Zda­niem zarów­no praw­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych fran­ko­wi­czów (kre­dy­ty we fran­kach kan­ce­la­ria), jak i Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich oraz Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów rosz­cze­nia ban­ków są w peł­ni bez­pod­staw­ne oraz nie posia­da­ją pod­staw zarów­no w prze­pi­sach pra­wa pol­skie­go, jak i pra­wa unij­ne­go. Pod­sta­wą praw­ną w takiej sytu­acji nie mogą być bowiem unor­mo­wa­nia odno­szą­ce się do bez­pod­staw­ne­go wzbo­ga­ce­nia, gdyż stwier­dze­nie nie­waż­no­ści umów kre­dy­to­wych wią­że się z naru­sze­niem przez ban­ki dobrych oby­cza­jów oraz inte­re­sów kon­su­men­tów. Co wię­cej, zasą­dze­nie wyna­gro­dze­nia na rzecz ban­ków sta­ło­by w sprzecz­no­ści z cela­mi Dyrek­ty­wy 93/13.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

W umo­wach fran­ko­wych klien­ci czę­sto byli obcią­ża­ni dodat­ko­wy­mi opła­ta­mi, któ­re zwią­za­ne były z domnie­ma­ny­mi ubez­pie­cze­nia­mi tzw. niskie­go wkła­du wła­sne­go. Cza­sem była to jed­no­ra­zo­wa opła­ta, lecz wie­lo­krot­nie zda­rza­ło się, że opła­ta ta była odna­wia­na wie­lo­krot­nie, czę­sto ze wzglę­du na wzrost wyso­ko­ści sal­da w prze­li­cze­niu na PLN po wzro­ście w 2015 r. kur­sów CHF. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni (kre­dyt we fran­kach kan­ce­la­ria) repre­zen­tu­je swo­ich klien­tów tak­że w spra­wach zwro­tu wszel­kich dodat­ko­wych opłat wyni­ka­ją­cych z tzw. ubez­pie­cze­nia niskie­go wkła­du własnego.

Podsumowanie

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni (kre­dyt we fran­kach kan­ce­la­ria) wspo­ma­ga kre­dy­to­bior­ców, któ­rzy zacią­gnę­li zarów­no kre­dy­ty indek­so­wa­ne do walut obcych, jak i deno­mi­no­wa­ne w walu­tach obcych (kan­ce­la­rie praw­ne dla fran­ko­wi­czów). Zachę­ca­my do kon­tak­tu wszyst­kie oso­by zainteresowane.

Powrót do pod­stro­ny — Pomoc fran­ko­wi­czom