Kredyty frankowe kancelaria

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni docho­dzi w imie­niu swo­ich Klien­tów zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne (klau­zu­le abu­zyw­ne). Kan­ce­la­ria poma­ga w szcze­gól­no­ści w związ­ku ze swo­bod­nym usta­la­niem przez ban­ki wyso­ko­ści rat kre­dy­tu walo­ry­zo­wa­ne­go kur­sem fran­ka szwaj­car­skie­go (CHF) oraz wystę­pu­je do sądów o unie­waż­nie­nie umo­wy kredytowej.

Kompendium wiedzy

Aby pomóc Pań­stwu w zro­zu­mie­niu zawi­łych i czę­sto nie­ja­snych kwe­stii zwią­za­nych z tema­tem kre­dy­tów fran­ko­wych, przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa zbiór naj­waż­niej­szych pojęć wraz z wyjaśnieniem.

Kredyt indeksowany do waluty obcej 

Jest to umo­wa, na pod­sta­wie któ­rej bank wypła­ca kre­dy­to­bior­cy z góry usta­lo­ną w umo­wie kwo­tę kre­dy­tu w PLN, przy czym sal­do wyra­żo­ne jest w walu­cie obcej według kur­su kup­na zaś spła­ta nastę­pu­je w PLN, po jej uprzed­nim prze­li­cze­niu z walu­ty obcej według kur­su sprzedaży.

Kredyt denominowany w walucie obcej 

Jest to umo­wa, na pod­sta­wie któ­rej bank wypła­ca kre­dy­to­bior­cy w PLN kwo­tę sta­no­wią­cą rów­no­war­tość kwo­ty wska­za­nej w umo­wie w walu­cie obcej według kur­su kup­na (naj­czę­ściej według kur­su kup­na walu­ty obcej z tabe­li kur­so­wej ban­ku z dnia wypła­ty kre­dy­tu bądź tran­szy kre­dy­tu), sal­do kre­dy­tu usta­lo­ne jest w walu­cie obcej zaś spła­ta kre­dy­tu doko­ny­wa­na jest w PLN.

Indeksacja

Mecha­nizm, na pod­sta­wie któ­re­go świad­cze­nie wyra­żo­ne w pie­nią­dzu jest powią­za­ne z innym wskaź­ni­kiem eko­no­micz­nym (np. sto­pa inflacji).

Waloryzacja

Jest to insty­tu­cja zawar­ta w kodek­sie cywil­nym, na pod­sta­wie któ­rej stro­ny mogą usta­lić, iż w razie zmia­ny siły nabyw­czej pie­nią­dza wie­rzy­ciel otrzy­ma ich rów­no­war­tość według sta­nu na dzień speł­nie­nia świadczenia.

Spread

Jest to róż­ni­ca pomię­dzy kur­sem kup­na a kur­sem sprze­da­ży danej walu­ty (np. z tabe­li kur­sów walut obcych sto­so­wa­nym w banku).

Libor CHF

Staw­ka opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tów i depo­zy­tów w CHF na ryn­ku mię­dzy­ban­ko­wym w Londynie.

Wibor

Staw­ka opro­cen­to­wa­nia na pol­skim ryn­ku mię­dzy­ban­ko­wym kre­dy­tów oraz depozytów.

Klauzula niedozwolona (abuzywna)

Jest to posta­no­wie­nie wzor­ca umo­wy sto­so­wa­ne­go przez przed­się­bior­cę (bądź regu­la­mi­nu) kształ­tu­ją­cej nie­zgod­nie z pra­wem przy­słu­gu­ją­ce kon­su­men­to­wi pra­wa (albo obo­wiąz­ki); aby posta­no­wie­nie takie zosta­ło uzna­ne za nie­do­zwo­lo­ne musi ono być sprzecz­ne z dobry­mi oby­cza­ja­mi oraz w spo­sób rażą­cy naru­szać inte­res kon­su­men­ta; nie­mniej jed­nak za nie­do­zwo­lo­ne nie mogą być uzna­ne posta­no­wie­nia indy­wi­du­al­nie z kon­su­men­tem uzgod­nio­ne bądź posta­no­wie­nia okre­śla­ją­ce głów­ne świad­cze­nie stron w spo­sób jed­no­znacz­ny (np. cena, wyna­gro­dze­nie, przed­miot sprze­da­ży czy naj­mu); posta­no­wie­nie uzna­ne za nie­do­zwo­lo­ne nie wią­że konsumenta.

UNWW (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego)

Jest to ubez­pie­cze­nie, na pod­sta­wie któ­re­go bank zabez­pie­cza róż­ni­cę pomię­dzy kwo­tą wypła­co­ne­go kre­dy­to­bior­cy kre­dy­tu a kwo­tą mini­mal­ne­go wkła­du wła­sne­go, jaki powi­nien zostać pokry­ty przez klien­ta, a któ­ry nie został przez nie­go pokryty.

Masz pytania o kredyty frankowe?

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wyta­cza w imie­niu swo­ich Klien­tów powódz­twa o uzna­nie posta­no­wień ana­lo­gicz­nych do ww. za nie­do­zwo­lo­ne przy jed­no­cze­snym zwro­cie nad­płat ponie­sio­nych przez Klien­tów wyni­ka­ją­cych z ich sto­so­wa­nia przez bank (odfran­ko­wie­nie kredytu).

Kredyty frankowe kancelaria Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga w spra­wach kre­dy­tów fran­ko­wych oraz docho­dzi zwro­tu kwot uisz­czo­nych ban­kom z tytu­łu ubez­pie­cze­nia niskie­go wkła­du wła­sne­go na tere­nie Łodzi. Kwo­ty pobie­ra­ne przez ban­ki z tytu­łu UNWW pro­wa­dzą bowiem do prze­rzu­ce­nia na Klien­tów kosz­tów, ponie­waż to ban­ki, a nie ich Klien­ci, powin­ny pono­sić kosz­ty zabez­pie­cze­nia się przed ryzy­kiem pro­wa­dzo­nej przez ban­ki dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni może repre­zen­to­wać Pań­stwa przed sądem w przy­pad­ku spraw zwią­za­nych z kre­dy­ta­mi fran­ko­wy­mi w Łodzi. Sie­dzi­ba naszej Kan­ce­la­rii znaj­du­je się pod adre­sem ul. Wól­czań­ska 125, 90–521 Łódź. Info­li­nia: 801 50 10 50.

Kredyty frankowe kancelaria Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni udzie­la pomo­cy praw­nej rów­nież miesz­kań­com War­sza­wy i oko­lic, któ­re zacią­gnę­ły kre­dy­ty fran­ko­we. Kan­ce­la­ria ofe­ru­je­ repre­zen­to­wa­nie Pań­stwa w pro­ce­sach o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej, wyeli­mi­no­wa­nie z niej indek­sa­cji przy jed­no­cze­snym pozo­sta­wie­niu opro­cen­to­wa­nia opar­te­go o Libor, zwrot spre­adów czy zwrot kosz­tów ubez­pie­cze­nia niskie­go wkła­du wła­sne­go. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni mie­ści się pod adre­sem ul. Wierz­bo­wa 9/11, War­sza­wa. Na spo­tka­nie mogą Pań­stwo umó­wić się tele­fo­nicz­nie – tel. 22 489 52 65; info­li­nia: 801 50 10 50.

Artykuły dotyczące specjalizacji  “Kredyty frankowe kancelaria”: