Małgorzata Szlezingier

Rad­ca praw­ny

  • spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie pra­wa: tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go, Inter­ne­tu, kon­ku­ren­cji, admi­ni­stra­cyj­ne­go oraz pro­ce­so­we­go;
  • dotych­czas pra­co­wa­ła w Urzę­dzie Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej, Urzę­dzie Ochro­ny Kon­ku­re­cji i Kon­su­men­tów, a tak­że w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach praw­nych;
  • dora­dza­ła w zakre­sie pra­wa tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go m.in. w spra­wach doty­czą­cych: przy­zna­wa­nia czę­sto­tli­wo­ści oraz nume­ra­cji, sze­ro­ko­pa­smo­we­go dostę­pu do Inter­ne­tu (BSA), dostę­pu do lokal­nej pętli abo­nenc­kiej (Local Loop Unbun­dling), kar nakła­da­nych na ope­ra­to­rów, nakła­da­nia obo­wiąz­ków regu­la­cyj­nych; ponad­to nego­cjo­wa­ła m.in. umo­wy o połą­cze­niu sie­ci – Inter­Con­nect oraz umo­wy dzier­ża­wy łączy; wystę­po­wa­ła w postę­po­wa­niach przed Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów oraz przed Pre­ze­sem Urzę­du Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej;
  • świad­czy­ła usłu­gi praw­ne na rzecz spół­ek z bran­ży FMCG, wydaw­ni­czej oraz pali­wo­wej, w szcze­gól­no­ści dora­dza­ła w zakre­sie trans­ak­cji M&A, a tak­że repre­zen­to­wa­ła klien­tów w postę­po­wa­niach odszko­do­waw­czych i wywłasz­cze­nio­wych;
  • jest auto­rem publi­ka­cji w kwar­tal­ni­ku „Pra­wo i Eko­no­mia w Tele­ko­mu­ni­ka­cji”;
  • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
  • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie.