Obsługa prawna spółek/ fuzje i przejęcia

Ofe­ru­je­my bie­żą­cą obsłu­gę praw­ną spół­ek, obej­mu­ją­cą w szcze­gól­no­ści posie­dze­nia zarzą­dów i rad nad­zor­czych, zgro­ma­dze­nia wspól­ni­ków (wal­ne zgro­ma­dze­nia akcjo­na­riu­szy), zmia­ny umów spół­ek (sta­tu­tów) i regu­la­mi­nów, a tak­że uma­rza­nie i zasta­wia­nie udzia­łów (akcji). Dora­dza­my w zakre­sie ochro­ny inte­re­sów inwe­sto­rów mniej­szo­ścio­wych. Wspie­ra­my klien­tów w zakre­sie two­rze­nia i likwi­da­cji spół­ek, oddzia­łów, przed­sta­wi­cielstw, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń.

Świad­czy­my pomoc praw­ną tak­że przy łącze­niu, podzia­le i prze­kształ­ca­niu spół­ek. Dora­dza­my zarów­no przy trans­ak­cjach naby­cia udzia­łów (akcji) spół­ek, jak rów­nież przed­się­biorstw lub ich poszcze­gól­nych skład­ni­ków mająt­ko­wych, w szcze­gól­no­ści przy­go­to­wu­je­my ana­li­zy praw­ne spół­ek w celu ziden­ty­fi­ko­wa­nia poten­cjal­nych zagro­żeń zwią­za­nych z doko­ny­wa­ny­mi trans­ak­cja­mi.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.