Ochrona danych osobowych

Ofe­ru­je­my świad­cze­nie usług praw­nych w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym w kwe­stiach doty­czą­cych ujaw­nia­nia tych­że danych upraw­nio­nym pod­mio­tom. Przy­go­to­wu­je­my umo­wy o powie­rze­nie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, a tak­że pro­ce­du­ry zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym słu­żą­cym do prze­twa­rza­nia tych­że danych.

Zgła­sza­my zbio­ry danych oso­bo­wych do reje­stra­cji Gene­ral­ne­mu Inspek­to­ro­wi Ochro­ny Danych Oso­bo­wych. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach przed Gene­ral­nym Inspek­to­rem Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.