Odszkodowania Gdańsk

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią odszko­do­waw­czą. Gdańsk, Gdy­nia, jak rów­nież całe woje­wódz­two pomor­skie jest obsza­rem, na któ­rym Kan­ce­la­ria docho­dzi odszko­do­wań dla swo­ich klien­tów (Kan­ce­la­ria odszko­do­waw­cza Gdańsk). Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w Cen­trum Biz­ne­su Zie­le­niak przy ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), nie­opo­dal skrzy­żo­wa­nia ul. Wały Pia­stow­skie z ul. Pod­wa­le Grodz­kie (Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk). Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w cen­trum Gdań­ska, w odle­gło­ści jedy­nie 400 m od dwor­ca Gdańsk Głów­ny.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną zarów­no przed­się­bior­com, jak rów­nież oso­bom fizycz­nym. Wśród spe­cja­li­za­cji Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest uzy­ski­wa­nie odszko­do­wań (usłu­ga „odszko­do­wa­nia Gdańsk”).

W ramach usłu­gi odszko­do­wa­nia Gdańsk uzy­sku­je­my odszko­do­wa­nia za szko­dy powsta­łe w wyni­ku:

 1. zda­rzeń komu­ni­ka­cyj­nych (odszko­do­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne);
 2. nie­wy­ko­na­nia bądź nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umo­wy;
 3. tzw. delik­tu Skar­bu Pań­stwa;
 4. błę­dów medycz­nych (odszko­do­wa­nie za błąd medycz­ny);
 5. wypad­ku w pra­cy (“wypa­dek w pra­cy odszko­do­wa­nie”);
 6. popeł­nie­nia czy­nu nie­do­zwo­lo­ne­go (np. kra­dzież, itp.);
 7. posia­da­nia przez rol­ni­ka gospo­dar­stwa rol­ne­go (odszko­do­wa­nia za szko­dy rol­ni­cze).

Zakre­sem dzia­ła­nia Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest rów­nież uzy­ski­wa­nie na rzecz swych klien­tów zadość­uczy­nie­nia za szko­dy wyrzą­dzo­ne na oso­bie (np. na sku­tek cięż­kie­go uszczerb­ku na zdro­wiu).

Odszkodowania Gdańsk — nienależyte wykonanie umowy

Zakre­sem pod­sta­wy żąda­nia odszko­do­wań są dwie oko­licz­no­ści: cał­ko­wi­ty brak wyko­na­nia zobo­wią­za­nia (np. brak świad­cze­nia usług dorad­czych) oraz nie­na­le­ży­te wyko­na­nie zobo­wią­za­nia (np. błąd w zezna­niu podat­ko­wym doko­na­ny przez zewnętrz­ną fir­mę świad­czą­cą na rzecz przed­się­bior­cy usłu­gi księ­go­we). Bez zna­cze­nia jest to, czy to sam zobo­wią­za­ny zawi­nił w swym postę­po­wa­niu, gdyż odpo­wia­da on zarów­no za swo­je dzia­ła­nia, jak rów­nież za dzia­ła­nia osób, któ­re umo­wę w jego imie­niu wyko­ny­wa­ły bądź mia­ły wyko­nać (np. fir­ma świad­czą­ca usłu­gi dorad­cze odpo­wia­da za błę­dy popeł­nio­ne przez swych pra­cow­ni­ków).

Sąd, bada­jąc spra­wę o zasą­dze­nie odszko­do­wa­nia zawsze bie­rze pod uwa­gę, czy:

 1. zaszło nie­wy­ko­na­nie bądź nie­na­le­ży­te wyko­na­nie umo­wy;
 2. wystą­pi­ła szko­da po stro­nie pod­mio­tu wsz­czy­na­ją­ce­go postę­po­wa­nie;
 3. ist­nie­je zwią­zek przy­czy­no­wy mię­dzy dzia­ła­niem pozwa­ne­go a powsta­niem szko­dy.

Nale­ży zwró­cić uwa­gę, iż szko­da może wystę­po­wać w dwóch posta­ciach:

 1. jako szko­da o cha­rak­te­rze mate­rial­nym (np. kara nało­żo­na na przed­się­bior­cę przez organ podat­ko­wy) oraz
 2. jako szko­da o cha­rak­te­rze nie­ma­te­rial­nym (np. utra­ta dobre­go imie­nia).

Delikt publiczny

Wyjąt­ko­wą sytu­acją jest moż­li­wość żąda­nia odszko­do­wa­nia od orga­nu publicz­ne­go.
Odszko­do­wa­nia takie­go moż­na docho­dzić wsku­tek:

 1. wyko­ny­wa­nia przez organ wła­dzy publicz­nej;
 2. wyda­nia aktu nor­ma­tyw­ne­go – gdy został on następ­nie uzna­ny za nie­zgod­ny z prze­pi­sa­mi pra­wa (np. Kon­sty­tu­cją);
 3. wyda­nia orze­cze­nia – po stwier­dze­niu jego nie­zgod­no­ści z pra­wem;
 4. wyda­nia decy­zji – po stwier­dze­niu jej nie­zgod­no­ści z pra­wem;
 5. nie­wy­da­nia orze­cze­nia – gdy ist­niał obo­wią­zek usta­wo­wy jego wyda­nia;
 6. nie­wy­da­nia decy­zji – gdy wyda­nie decy­zji było obo­wiąz­kiem orga­nu nało­żo­ne­go na nie­go usta­wą;
 7. nie­wy­da­nia aktu nor­ma­tyw­ne­go – stwier­dza­ne ono jest w toku postę­po­wa­nia odszko­do­waw­cze­go.

Czyny niedozwolone

Jed­ną z wie­lu źró­deł szkód, co do któ­rych moż­na żądać odszko­do­wa­nia są czy­ny nazy­wa­ne „nie­do­zwo­lo­ny­mi”. Opie­ra­ją się na tym, iż ten kto wyrzą­dził dru­gie­mu szko­dę jest obo­wią­za­ny do jej napra­wie­nia. Dzia­ła­nia te muszą jed­nak wyni­kać z winy spraw­cy szko­dy.

Za zda­rze­nie spraw­cze uwa­ża się:

 1. dzia­ła­nie;
 2. zanie­cha­nie.

Dzia­ła­nie to zacho­wa­nie się aktyw­ne spraw­cy szko­dy (np. roz­bi­cie szy­by), zaś zanie­cha­nie to dzia­ła­nie bier­ne (np. nie­we­zwa­nie karet­ki pogo­to­wia). Zgod­nie z orzecz­nic­twem zanie­cha­nie może zostać uzna­ne za zda­rze­nie spraw­cze tyl­ko wte­dy, gdy będzie się wią­zać z nie­wy­peł­nie­niem cią­żą­ce­go na spraw­cy obo­wiąz­ku. Nale­ży rów­nież zwró­cić uwa­gę, iż spraw­cą czy­nu nie­do­zwo­lo­ne­go może być zarów­no oso­ba fizycz­na, jak rów­nież praw­na. W przy­pad­ku tej dru­giej za czyn oso­by praw­nej uwa­ża się dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez jej orga­ny (np. czy­nem spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią będą dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez zarząd tej spół­ki).

Aby dane postę­po­wa­nie spraw­cy uzna­ne zosta­ło za czyn nie­do­zwo­lo­ny oraz pocią­ga­ło jego odpo­wie­dzial­ność cywil­ną, muszą zaist­nieć co do zasa­dy poniż­sze oko­licz­no­ści:

 1. musi ist­nieć bez­praw­ność czy­nu oraz
 2. wina spraw­cy.

Bez­praw­ność czy­nu jest to sprzecz­ność dzia­ła­nia spraw­cy z obo­wią­zu­ją­cym porząd­kiem praw­nym rozu­mia­nym jako zespół naka­zów i zaka­zów wyni­ka­ją­cych z norm moral­nych oraz oby­cza­jo­wych – tzw. zasa­dy współ­ży­cia spo­łecz­ne­go oraz dobre obyczaje.Wina to poję­cie odno­szą­ce się do sfe­ry psy­chicz­nej spraw­cy. Za winę uzna­je się nagan­ną decy­zję czło­wie­ka odno­szą­cą się do bez­praw­ne­go czy­nu przez nie­go doko­na­ne­go.

Odszkodowania Gdańsk — podsumowanie

W ramach usłu­gi odszko­do­wa­nia Gdańsk Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi z zakre­su uzy­ski­wa­nia odszko­do­wań z róż­nych tytu­łów: odszko­do­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne, za wypa­dek w pra­cy (“wypa­dek w pra­cy odszko­do­wa­nie”), odszko­do­wa­nie za błąd medycz­ny, odszko­do­wa­nia za szko­dy rol­ni­cze itp.). Mając na uwa­dze, iż to na poszko­do­wa­nych cią­ży cię­żar udo­wod­nie­nia wszel­kich prze­sła­nek do wypła­ty odszko­do­wa­nia na ich rzecz war­tym jest posia­da­nie pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­nej pod­mio­tu obsłu­gu­ją­ce­go wszel­kie postę­po­wa­nia o odszko­do­wa­nia zarów­no w Gdań­sku, Gdy­ni, jak i w całym woje­wódz­twie pomor­skim (tzw. usłu­ga “odszko­do­wa­nia Gdańsk”, “odszko­do­wa­nia Gdy­nia”). Zachę­ca­my rów­nież do zapo­zna­nia się z ofer­tą Odszko­do­wa­nia War­sza­wa.

Arty­ku­ły doty­czą­ce spe­cja­li­za­cji Odszko­do­wa­nia Gdańsk:


Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50