Odszkodowania — Gdańsk

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­nicy Biu­ro Regio­nal­ne w Gdań­sku docho­dzi odszko­do­wań na tere­nie woje­wódz­twa pomor­skie­go. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w Cen­trum Biz­ne­su Zie­le­niak przy ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), nie­opo­dal skrzy­żo­wa­nia ul. Wały Pia­stow­skie z ul. Pod­wa­le Grodz­kie. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w cen­trum Gdań­ska, w odle­gło­ści jedy­nie 400 m od dwor­ca Gdańsk Głów­ny.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we