Odszkodowania — Katowice

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­nicy Biu­ro Regio­nal­ne w Kato­wi­cach docho­dzi odszko­do­wań na tere­nie woje­wódz­twa ślą­skie­go. Biu­ro jest poło­żo­ne przy ul. Zyg­mun­ta Kra­siń­skie­go 29/9, nie­opo­dal skrzy­żo­wa­nia ul. Zyg­mun­ta Kra­siń­skie­go z ul. Gra­nicz­ną. Biu­ro Regio­nal­ne Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w odle­gło­ści oko­ło 2 km od dwor­ca.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we