Odszkodowania komunikacyjne — odszkodowania po wypadku samochodowym

Dzia­ła­ją­ca na tere­nie War­sza­wy i Łodzi Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je klien­tom kom­plek­so­we wspar­cie w ubie­ga­niu się o uzy­ska­nie odszko­do­wa­nia wypad­ko­we­go w ade­kwat­nej do stop­nia dozna­nej krzyw­dy wyso­ko­ści. Powie­rze­nie pro­wa­dze­nia tego rodza­ju spraw doświad­czo­nym spe­cja­li­stom zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo otrzy­ma­nia cało­ści świad­cze­nia w moż­li­wie jak naj­krót­szym czasie.

Oso­by, któ­re odnio­sły obra­że­nia na sku­tek wypad­ku samo­cho­do­we­go, mogą sta­rać się o odszko­do­wa­nie komu­ni­ka­cyj­ne z OC spraw­cy. Moż­na je prze­zna­czyć np. na pokry­cie kosz­tów lecze­nia ura­zów powy­pad­ko­wych lub napra­wę uszko­dzo­ne­go pojaz­du. Choć przy­słu­gu­je im pra­wo do uzy­ska­nia świad­cze­nia w ade­kwat­nej do ponie­sio­nej szko­dy wyso­ko­ści, fir­my ubez­pie­cze­nio­we nagmin­nie wyko­rzy­stu­ją ich nie­świa­do­mość w wie­lu kwe­stiach, ofe­ru­jąc zani­żo­ne kwo­ty zadość­uczy­nie­nia lub cał­ko­wi­cie odma­wia­jąc jego wypła­ty. Przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi ze stro­ny ubez­pie­czy­cie­li moż­na się bronić.

Odszkodowania komunikacyjne

Pokrzyw­dzo­ny nie musi zga­dzać się na nie­ko­rzyst­ne dla sie­bie warun­ki wypła­ty świad­cze­nia. Praw­ni­cy z naszej kan­ce­la­rii poma­ga­ją oso­bom poszko­do­wa­nym w wypad­ku samo­cho­do­wym w wyeg­ze­kwo­wa­niu należ­nych praw i sta­ra­niu się o odszko­do­wa­nie komu­ni­ka­cyj­ne i powy­pad­ko­we z OC spraw­cy. W ramach świad­czo­nych przez nich usług mie­ści się repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów klien­tów w kon­tak­tach z danym towa­rzy­stwem ubez­pie­cze­nio­wym, a tak­że w toczą­cym się postę­po­wa­niu sądowym.

Przed pod­ję­ciem się danej spra­wy pod­da­je­my szcze­gó­ło­wej ana­li­zie towa­rzy­szą­ce jej oko­licz­no­ści, szu­ka­jąc wła­ści­wych w danym przy­pad­ku roz­wią­zań. Współ­pra­cu­je­my z pro­fe­sjo­nal­ny­mi rze­czo­znaw­ca­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za przy­go­to­wa­nie rze­tel­nej i bez­stron­nej wyce­ny ponie­sio­nych szkód powy­pad­ko­wych. Poma­ga­my w gro­ma­dze­niu nie­zbęd­ne­go mate­ria­łu dowo­do­we­go. Przed wystą­pie­niem na dro­gą sądo­wą prze­pro­wa­dza­my nego­cja­cje z ubez­pie­czy­cie­la­mi, sta­ra­jąc się ich prze­ko­nać do tego, aby dobro­wol­nie wypła­ci­li pokrzyw­dzo­nym odszko­do­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne i wypad­ko­we w odpo­wied­niej wysokości.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym

Zda­rza się, że pomi­mo stwier­dzo­nej przez ubez­pie­czy­cie­la szko­dy cał­ko­wi­tej, poszko­do­wa­ny nie może sku­tecz­nie wyeg­ze­kwo­wać należ­nych mu praw. W sytu­acji zani­że­nia war­to­ści pojaz­du w dniu wypad­ku samo­cho­do­we­go przy jed­no­cze­snym zawy­że­niu kosz­tów robo­ci­zny moż­na przed­sta­wić orga­nom sądo­wym roz­strzy­ga­ją­cym spra­wę rze­tel­ne wyce­ny przy­go­to­wa­ne na zle­ce­nie naszych adwo­ka­tów. Pomoc­ne są rów­nież zwe­ry­fi­ko­wa­ne przez rze­czo­znaw­ców i praw­ni­ków aktu­al­ne staw­ki za robo­czo­go­dzi­nę mecha­ni­ków oraz przy­kła­do­we ofer­ty sprze­da­ży uszko­dzo­ne­go pojaz­du w celu usta­le­nia jego fak­tycz­nej war­to­ści rynkowej.

Sąd usta­la­jąc, w jakiej wyso­ko­ści powin­no być zadość­uczy­nie­nie wypad­ko­we, bie­rze pod uwa­gę wszyst­kie oko­licz­no­ści zda­rze­nia oraz zapre­zen­to­wa­ny mate­riał dowo­do­wy. To zwięk­sza szan­se pokrzyw­dzo­ne­go na uzy­ska­nie odszko­do­wa­nia po wypad­ku samo­cho­do­wym w wyso­ko­ści ade­kwat­nej do ponie­sio­nej szko­dy. Klien­ci, któ­rym zale­ży na szyb­kim odzy­ska­niu należ­nych pie­nię­dzy, mogą zde­cy­do­wać się na odsprze­da­nie swo­jej wie­rzy­tel­no­ści. To bar­dzo wygod­ne roz­wią­za­nie dla osób, któ­re chcą nie­zwłocz­nie uzy­skać świad­cze­nie. W takiej sytu­acji środ­ki finan­so­we tra­fia­ją na kon­to poszko­do­wa­ne­go bez­po­śred­nio po pod­pi­sa­niu umo­wy z kan­ce­la­rią. Egze­ku­cją świad­cze­nia wypła­ca­ne­go po wypad­ku samo­cho­do­wym zaj­mu­je­my się póź­niej we wła­snym zakresie.

Odszkodowanie wypadkowe

Dla nas jako pro­fe­sjo­nal­nych adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych bar­dzo waż­ne jest, aby wypła­co­ne klien­tom odszko­do­wa­nie wypad­ko­we zaspo­ko­iło wszyst­kie ich rosz­cze­nia. Powin­no ono zatem pokry­wać nie tyl­ko kosz­ty napra­wy uszko­dzo­ne­go w wyni­ku zda­rze­nia komu­ni­ka­cyj­ne­go pojaz­du, ale tak­że róż­ne inne wydat­ki zwią­za­ne np. z:

  • holo­wa­niem auta,
  • wyna­ję­ciem samo­cho­du zastępczego,
  • zaku­pem znisz­czo­nych w wypad­ku samo­cho­do­wym rze­czy.

Ponad­to wypła­co­ne przez ubez­pie­czy­cie­la świad­cze­nie powy­pad­ko­we powin­no być na tyle wyso­kie, aby moż­na było sfi­nan­so­wać z nie­go lecze­nie i reha­bi­li­ta­cję ura­zów. Poma­ga­my tak­że klien­tom w uzy­ska­niu odszko­do­wa­nia za docho­dy utra­co­ne w wyni­ku tym­cza­so­wej lub trwa­łej nie­zdol­no­ści do pracy.

War­to jed­nak pamię­tać, że ubez­pie­czy­cie­lo­wi przy­słu­gu­je pra­wo do obni­że­nia wyso­ko­ści odszko­do­wa­nia wypad­ko­we­go w sytu­acji, gdy pokrzyw­dzo­ny w mniej­szym lub więk­szym stop­niu przy­czy­nił się do powsta­nia zda­rze­nia. W tych oko­licz­no­ściach nie nale­ży jed­nak zga­dzać się na zaofe­ro­wa­ne przez ubez­pie­czy­cie­la świad­cze­nie komu­ni­ka­cyj­ne – jeże­li jest ono rażą­co zaniżone.

Odszkodowanie powypadkowe

Wyda­nie przez fir­mę ubez­pie­cze­nio­wą spraw­cy wypad­ku samo­cho­do­we­go decy­zji o odmo­wie wypła­ty świad­cze­nia pokrzyw­dzo­ne­mu lub zmniej­sze­niu jego war­to­ści nie ozna­cza, że powi­nien on zre­zy­gno­wać z docho­dze­nia dal­szych rosz­czeń. Adwo­ka­ci z naszej kan­ce­la­rii poma­ga­ją w odwo­ła­niu się od tej decy­zji i polu­bow­nym zała­twie­niu spra­wy. W razie koniecz­no­ści wystę­pu­ją też w imie­niu klien­tów na dro­gę sądo­wą. Dążą do tego, by uzy­skać dla nich jak naj­wyż­sze odszko­do­wa­nie powy­pad­ko­we.

Pod­cho­dzi­my indy­wi­du­al­nie do każ­dej spra­wy. Współ­pra­cu­ją­cym z nami klien­tom udzie­la­my pro­fe­sjo­nal­nych porad praw­nych. Ofe­ru­je­my tak­że facho­wą pomoc praw­ną oso­bom, któ­re sta­ra­ją się o zadość­uczy­nie­nie za śmierć człon­ka rodzi­ny w wyni­ku wypad­ku samochodowego.

Tag autor : Kamil Rad­kie­wicz

Publi­ka­cje:  

https://www.infor.pl/prawo/ubezpieczenia/odszkodowania/4719154,Odszkodowania-powypadkowe-komunikacyjne.html