Odszkodowania- Poznań

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­nicy Biu­ro Regio­nal­ne w Pozna­niu docho­dzi odszko­do­wań na obsza­rze woje­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go i lubu­skie­go. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w Poznań­skim Cen­trum Biz­ne­su przy ul. Gło­gow­skiej 31/33 (p. 1), nie­opo­dal skrzy­żo­wa­nia ul. Gło­gow­skiej z ul. Kole­jo­wą. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w cen­trum Pozna­nia, w odle­gło­ści jedy­nie 400 m od dwor­ca Poznań Głów­ny.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we