Odszkodowania — Warszawa

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­ni­cy Biu­ro w War­sza­wie docho­dzi odszko­do­wań na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w budyn­ku Cen­trum LIM — Hotel Mar­riott przy Al. Jero­zo­lim­skich 65/79 (p. 3), nie­opo­dal skrzy­żo­wa­nia Al. Jana Paw­ła II z Al. Jero­zo­lim­ski­mi. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w samym cen­trum War­sza­wy, vis à vis Dwor­ca Cen­tral­ne­go.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we