Odszkodowania Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią wyspe­cja­li­zo­wa­ną w docho­dze­niu odszko­do­wań (kan­ce­la­ria odszko­do­waw­cza War­sza­wa). War­sza­wa, jak i całe woje­wódz­two mazo­wiec­kie jest obsza­rem, na któ­rym docho­dzi­my odszko­do­wań w imie­niu firm oraz osób fizycz­nych. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w budyn­ku Cen­trum LIM — Hotel Mar­riott przy Al. Jero­zo­lim­skich 65/79 (Kan­ce­la­ria Praw­na War­sza­wa), nie­opo­dal skrzy­żo­wa­nia Al. Jana Paw­ła II z Al. Jero­zo­lim­ski­mi. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w samym cen­trum War­sza­wy, vis à vis Dwor­ca Cen­tral­ne­go. Docho­dzi­my odszko­do­wań opar­tych na pod­sta­wie sto­sun­ków cywil­no­praw­nych, jak rów­nież mają­cych swo­je źró­dło w czy­nie nie­do­zwo­lo­nym (usłu­ga: “odszko­do­wa­nia War­sza­wa”).

Tytu­łem przy­kła­du war­tym wska­za­nia jest, iż w ramach usłu­gi odszko­do­wa­nia War­sza­wa docho­dzi­my takich odszko­do­wań jak:

 1. odszko­do­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne;
 2. za wypa­dek w pra­cy (“wypa­dek w pra­cy odszko­do­wa­nie”);
 3. odszko­do­wa­nie za błąd medycz­ny;
 4. odszko­do­wa­nia za szko­dy rol­ni­cze;
 5. odszko­do­wa­nia z tytu­łu nie­wy­ko­na­nia bądź nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umo­wy;
 6. odszko­do­wa­nia od Skar­bu Pań­stwa z tytu­łu delik­tu.

Ponad­to docho­dzi­my innych odszko­do­wań mają­cych swe źró­dło w czy­nie nie­do­zwo­lo­nym, jak rów­nież zadość­uczy­nie­nia za szko­dy wyrzą­dzo­ne na oso­bie (np. śmierć oso­by bli­skiej, cięż­ki uszczer­bek na zdro­wiu).

Nienależyte wykonanie umowy

Odszko­do­wa­nie moż­na uzy­skać w przy­pad­ku nie­wy­ko­na­nia umo­wy przez dru­gą stro­nę (np. brak świad­cze­nia usług tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych) bądź jej nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia (np. wystą­pie­nie wad w wybu­do­wa­nym czy wyre­mon­to­wa­nym budynku/lokalu). War­to wska­zać, iż dłuż­nik jest odpo­wie­dzial­ny zarów­no za wła­sne dzia­ła­nie (bądź zanie­cha­nie) oraz za dzia­ła­nia osób z nim współ­pra­cu­ją­cych przy wyko­na­niu zobo­wią­za­nia. Szcze­gól­ną oko­licz­no­ścią wystą­pie­nia nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umo­wy jest dopusz­cze­nie się zwło­ki w jej wyko­na­niu. W takiej sytu­acji wie­rzy­ciel obok żąda­nia wyko­na­nia umo­wy może żądać odszko­do­wa­nia za wyrzą­dzo­ną mu szko­dę powsta­łą w wyni­ku nie­ter­mi­no­we­go dzia­ła­nia dłuż­ni­ka.

Prze­pi­sy kodek­su cywil­ne­go róż­ni­cu­ją odpo­wie­dzial­ność za rze­czy ozna­czo­ne co do toż­sa­mo­ści (np. samo­chód oso­bo­wy o szcze­gó­ło­wo okre­ślo­nych nume­rach VIN) oraz co do gatun­ku (np. tele­fo­ny komór­ko­we – bez wska­zy­wa­nia kon­kret­nych egzem­pla­rzy). W przy­pad­ku, gdy­by doszło do utra­ty rze­czy ozna­czo­nej co do toż­sa­mo­ści dłuż­nik odpo­wie­dzial­ny jest za jej utra­tę bądź uszko­dze­nie, zaś w odnie­sie­niu do rze­czy ozna­czo­nych co do gatun­ku wie­rzy­ciel może nabyć na jego koszt taką samą ilość rze­czy bądź żądać zapła­ty ich war­to­ści.

Rosz­cze­nie odszko­do­waw­cze ma cha­rak­ter zastęp­czy (w przy­pad­ku nie­wy­ko­na­nia umo­wy) bądź uzu­peł­nia­ją­cy (w przy­pad­ku nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umo­wy). Odszko­do­wa­nia moż­na docho­dzić zarów­no w razie nie­moż­no­ści świad­cze­nia, jak rów­nież gdy świad­cze­nie to utra­ci­ło dla wie­rzy­cie­la zna­cze­nie – na sku­tek zwło­ki dłuż­ni­ka.

Aby doszło do orze­cze­nia odszko­do­wa­nia na rzecz wie­rzy­cie­la muszą zaist­nieć trzy prze­słan­ki:

 1. nie­wy­ko­na­nie lub nie­na­le­ży­te wyko­na­nie zobo­wią­za­nia;
 2. szko­da;
 3. zwią­zek przy­czy­no­wy mię­dzy dzia­ła­niem lub zanie­cha­niem dłuż­ni­ka a powsta­niem szko­dy.

Wie­rzy­ciel musi te trzy oko­licz­no­ści udo­wod­nić na dro­dze postę­po­wa­nia sądo­we­go. War­to wska­zać, iż szko­da może mieć cha­rak­ter mate­rial­ny (np. utra­co­ny zaro­bek, kosz­ty ponie­sio­ne celem zawar­cia umo­wy), jak rów­nież nie­ma­te­rial­ny (np. utra­ta dobre­go imie­nia). Trze­cim ele­men­tem, jaki musi zaist­nieć, aby doszło do wypła­ty odszko­do­wa­nia jest ist­nie­nie nor­mal­ne­go związ­ku przy­czy­no­we­go mię­dzy nie­wy­ko­na­niem lub nie­na­le­ży­tym wyko­na­niem zobo­wią­za­nia a szko­dą. Zgod­nie z orzecz­nic­twem oce­na czy zwią­zek ten wystą­pił win­na być opar­ta na wszel­kich oko­licz­no­ściach spra­wy. Nad­to, powin­na ona wyni­kać z zasad doświad­cze­nia życio­we­go oraz wie­dzy spe­cjal­nej — jeże­li taka jest wyma­ga­na (dowód z opi­nii bie­głe­go).

Szkoda wyrządzona przez organ publiczny

Szcze­gól­ną oko­licz­no­ścią, kie­dy moż­na żądać odszko­do­wa­nia jest wyrzą­dze­nie szko­dy przez organ publicz­ny. W takiej sytu­acji odpo­wie­dzial­ność pono­si Skarb Pań­stwa, jed­nost­ka samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go wyko­nu­ją­ce wła­dze publicz­ną z mocy pra­wa. Jeże­li szko­da zosta­ła wyrzą­dzo­na przez inny pod­miot dzia­ła­ją­cy w ramach upo­waż­nie­nia usta­wo­we­go, to on rów­nież odpo­wia­dać będzie za swo­je dzia­ła­nia zwią­za­ne z wyko­ny­wa­niem przez nie­go wła­dzy publicz­nej.

Nale­ży jed­nak zwró­cić uwa­gę, iż jeśli wła­dza publicz­na była wyko­ny­wa­na na mocy poro­zu­mie­nia, to zarów­no pod­miot ją wyko­nu­ją­cy jak rów­nież pod­miot zle­ca­ją­cy będą pono­sić odpo­wie­dzial­ność. W takiej sytu­acji odpo­wie­dzial­ność oby­dwu pod­mio­tów będzie mia­ła cha­rak­ter odpo­wie­dzial­no­ści soli­dar­nej. Źró­dłem szko­dy może być rów­nież wyda­nie aktu nor­ma­tyw­ne­go. W przy­pad­ku stwier­dze­niu jego nie­zgod­no­ści Kon­sty­tu­cją, raty­fi­ko­wa­ną umo­wą mię­dzy­na­ro­do­wą lub usta­wą na mocy orze­cze­nia sądo­we­go, oso­by poszko­do­wa­ne mogą żądać odszko­do­wa­nia za jej wyrzą­dze­nie.

Inny­mi źró­dła­mi szko­dy, gdzie odpo­wie­dzial­ność pono­sić będzie Skarb Pań­stwa są:

 1. wyda­nie pra­wo­moc­ne­go orze­cze­nia lub decy­zji w przy­pad­ku stwier­dze­nia ich nie­zgod­no­ści z pra­wem;
 2. nie­wy­da­nie orze­cze­nia lub decy­zji, mimo cią­żą­ce­go na orga­nie obo­wiąz­ku jego wyda­nia;
 3. nie­wy­da­nie aktu nor­ma­tyw­ne­go – oko­licz­ność tę stwier­dza sąd roz­po­zna­ją­cy spra­wę odszko­do­waw­czą;
 4. wyko­ny­wa­nie zgod­ne z pra­wem wła­dzy publicz­nej powo­du­ją­ce powsta­nie szko­dy na oso­bie (upraw­nio­ny może żądać w tym przy­pad­ku wypła­ty odszko­do­wa­nia oraz zadość­uczy­nie­nia za ponie­sio­ną krzyw­dę).

Odszkodowanie Warszawa — podsumowanie

W ramach usłu­gi odszko­do­wa­nia War­sza­wa Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni docho­dzi takich odszko­do­wań jak: odszko­do­wa­nie za błąd medycz­ny, za wypa­dek w pra­cy (“wypa­dek w pra­cy odszko­do­wa­nie”), odszko­do­wa­nia za szko­dy rol­ni­cze, odszko­do­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne, odszko­do­wa­nia z tytu­łu nie­wy­ko­na­nia bądź nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umo­wy oraz odszko­do­wa­nia od Skar­bu Pań­stwa. Na eta­pie postę­po­wań sądo­wych dąży­my do udo­wod­nie­nia wszyst­kich oko­licz­no­ści koniecz­nych do wypła­ty odszko­do­wań. War­sza­wa jest mia­stem, w któ­rym sie­dzi­by mają naczel­ne oraz cen­tral­ne orga­ny admi­ni­stra­cji oraz znacz­na część przed­się­bior­ców (ban­ki, ubez­pie­czy­cie­le itp.), dla­te­go też war­to jest sko­rzy­stać  z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy Kan­ce­la­rii praw­nej dzia­ła­ją­cej aktyw­nie na tym obsza­rze (odszko­do­wa­nia War­sza­wa). Zachę­ca­my tak­że do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą Odszko­do­wa­nia Gdańsk.

Artykuły dotyczące specjalizacji Odszkodowania Warszawa:

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50