Odszkodowania z innych tytułów

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni docho­dzi odszko­do­wań w szcze­gól­no­ści za nie­wy­ko­na­nie lub nie­na­le­ży­te wyko­na­nie umo­wy (kan­ce­la­ria odszko­do­waw­cza). Uzy­sku­je­my rekom­pen­sa­tę pie­nięż­ną z tytu­łu utra­ty, znisz­cze­nia lub uszko­dze­nia mie­nia (np. wsku­tek kra­dzie­ży bądź poża­ru). W przy­pad­ku kra­dzie­ży bądź znisz­cze­nia prze­wo­żo­nych towa­rów uzy­sku­je­my odszko­do­wa­nia z OC prze­woź­ni­ka. Docho­dzi­my rów­nież od przed­się­biorstw prze­sy­ło­wych odszko­do­wań za bez­u­mow­ne korzy­sta­nie z dzia­łek w związ­ku z wybu­do­wa­niem na nich linii ener­ge­tycz­nych.


Odszkodowania za szkody rolnicze

Docho­dzi­my odszko­do­wań z ubez­pie­cze­nia OC rol­ni­ków za szko­dy będą­ce następ­stwem śmier­ci, wywo­ła­nia uszczerb­ku na zdro­wiu bądź też utra­ty, znisz­cze­nia lub uszko­dze­nia mie­nia. Odszko­do­wa­nie z OC rol­ni­ków przy­słu­gu­je, jeże­li rol­nik, oso­ba pozo­sta­ją­ca z nim we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym lub oso­ba pra­cu­ją­ca w jego gospo­dar­stwie rol­nym są obo­wią­za­ni do napra­wie­nia szko­dy wyrzą­dzo­nej w związ­ku z posia­da­niem przez rol­ni­ka gospo­dar­stwa rol­ne­go.

Uzy­sku­je­my odszko­do­wa­nia powy­pad­ko­we z ubez­pie­cze­nia OC rol­ni­ków tak­że wte­dy, gdy szko­da powsta­ła w związ­ku z ruchem pojaz­dów, będą­cych w posia­da­niu rol­ni­ków posia­da­ją­cych gospo­dar­stwo rol­ne i użyt­ko­wa­nych w związ­ku z posia­da­niem gospo­dar­stwa rol­ne­go.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni docho­dzi tak­że rekom­pen­sa­ty pie­nięż­nej za szko­dy powsta­łe w budyn­kach wcho­dzą­cych w skład gospo­dar­stwa rol­ne­go na sku­tek zda­rzeń loso­wych w posta­ci: ognia, hura­ga­nu, powo­dzi, pod­to­pie­nia, desz­czu nawal­ne­go, gra­du, opa­dów śnie­gu, ude­rze­nia pio­ru­na, eks­plo­zji, obsu­nię­cia się zie­mi, tąp­nię­cia, lawi­ny lub upad­ku stat­ku powietrz­ne­go.

Podsumowanie — odszkodowania z innych tytułów

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni docho­dzi odszko­do­wań za ponie­sio­ne szko­dy m.in. w związ­ku z kra­dzie­żą, poża­rem bądź powo­dzią. Uzy­sku­je­my rów­nież odszko­do­wa­nia z OC rol­ni­ków za szko­dy powsta­łe w związ­ku z posia­da­niem przez rol­ni­ka gospo­dar­stwa rol­ne­go. Zapra­sza­my do kon­tak­tu z naszą Kan­ce­la­rią oso­by poszko­do­wa­ne chcą­ce docho­dzić odszko­do­wa­nia.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Odszko­do­wa­nia


Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50