Odszkodowanie po wypadku w pracy

Kan­ce­la­ria praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zatrud­nia wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, któ­rzy spe­cja­li­zu­ją się w pra­wie pra­cy i cywil­nym. Ofe­ru­je­my klien­tom kom­plek­so­wą pomoc w ubie­ga­niu się o rekom­pen­sa­tę za ura­zy fizycz­ne i psy­chicz­ne dozna­ne w wyni­ku wypad­ku przy pra­cy. Trze­ba mieć świa­do­mość, że obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy praw­ne nakła­da­ją na poszko­do­wa­ne­go obo­wią­zek udo­wod­nie­nia winy pra­co­daw­cy w kon­kret­nej sytu­acji. Dla­te­go nasi praw­ni­cy poma­ga­ją w zebra­niu nie­zbęd­ne­go mate­ria­łu dowo­do­we­go świad­czą­ce­go o ewi­dent­nych zanie­dba­niach w dzie­dzi­nie prze­strze­ga­nia zasad BHP. Pod­cho­dzi­my indy­wi­du­al­nie do każ­dej spra­wy, pod­da­jąc dokład­nej ana­li­zie towa­rzy­szą­ce jej oko­licz­no­ści. Udzie­la­my pro­fe­sjo­nal­nych porad praw­nych. Na zle­ce­nie klien­ta podej­mu­je­my się też osza­co­wa­nia wyso­ko­ści należ­ne­go odszko­do­wa­nia za wypa­dek w pracy.

Oso­by zatrud­nio­ne na róż­nych sta­no­wi­skach w fir­mach są nara­żo­ne na wypa­dek, czy­li nagłe, spo­wo­do­wa­ne przy­czy­ną zewnętrz­ną zda­rze­nie, skut­ku­ją­ce ura­zem lub śmier­cią poszko­do­wa­ne­go. Może do nie­go dojść zarów­no w trak­cie wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków służ­bo­wych, jak i dojaz­du do pra­cy. O jego zaist­nie­niu powi­nien zostać nie­zwłocz­nie powia­do­mio­ny pra­co­daw­ca. Może go poin­for­mo­wać poszko­do­wa­ny pra­cow­nik (o ile jego stan zdro­wia na to pozwa­la) lub współ­pra­cu­ją­ce z nim oso­by. Poszko­do­wa­ni, któ­rzy w wyni­ku wypad­ku odnie­śli obra­że­nia cia­ła, mogą ubie­gać się o uzu­peł­nia­ją­ce odszko­do­wa­nie z tego tytu­łu w opar­ciu o prze­pi­sy pra­wa cywilnego.

Wie­lu poszko­do­wa­nych uwa­ża, że wypła­ca­na im kwo­ta zadość­uczy­nie­nia za wypa­dek w pra­cy nie jest ade­kwat­na do stop­nia dozna­ne­go w wyni­ku zda­rze­nia ura­zu. Suma odszko­do­wa­nia nie pokry­wa wszyst­kich kosz­tów lecze­nia i reha­bi­li­ta­cji, nie rekom­pen­su­je też doświad­czo­ne­go cier­pie­nia fizycz­ne­go i psy­chicz­ne­go. Dzie­je się tak mimo tego, że wyso­kość należ­ne­go ofie­rze wypad­ku zasił­ku cho­ro­bo­we­go wyno­si 100% pod­sta­wy wymia­ru tego świad­cze­nia, jak rów­nież, mimo że w sytu­acji, gdy doszło do sta­łe­go lub dłu­go­trwa­łe­go uszczerb­ku na zdro­wiu poszko­do­wa­ne­mu przy­słu­gu­je dodat­ko­wo jed­no­ra­zo­we odszko­do­wa­nie.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Nie­któ­rzy pokrzyw­dze­ni nie zda­ją sobie spra­wy z tego, że nie muszą zado­wa­lać się środ­ka­mi pie­nięż­ny­mi z ZUS‑u. Odpo­wie­dzial­ność za zaist­nia­ły przy pra­cy wypa­dek w więk­szo­ści przy­pad­ków spo­czy­wa bowiem na pra­co­daw­cy. Ist­nie­je zatem moż­li­wość doma­ga­nia się od nie­go wypła­ty odszko­do­wa­nia. Moż­na uczy­nić to przy wspar­ciu pro­fe­sjo­nal­nych prawników.

Pra­wo do rekom­pen­sa­ty pie­nięż­nej za obra­że­nia cia­ła dozna­ne w miej­scu zatrud­nie­nia mają oso­by, któ­re w momen­cie zda­rze­nia wyko­ny­wa­ły pole­ce­nia prze­ło­żo­nych lub inne czyn­no­ści nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa. Odno­si się to rów­nież do cza­su pozo­sta­wa­nia w dys­po­zy­cji pra­co­daw­cy w dro­dze pomię­dzy sie­dzi­bą zakła­du pra­cy a miej­scem reali­za­cji powie­rzo­nych obo­wiąz­ków służbowych.

W zakre­sie kom­pe­ten­cji praw­ni­ków z naszej kan­ce­la­rii mie­ści się wspie­ra­nie poszko­do­wa­nych w ubie­ga­niu się o należ­ne im pra­wo do uzy­ska­nia zadość­uczy­nie­nia finan­so­we­go od pra­co­daw­cy za ponie­sio­ny uszczer­bek na zdro­wiu psy­chicz­nym i fizycz­nym. Dąży­my rów­nież do tego, aby klien­ci otrzy­ma­li zwrot kosz­tów lecze­nia, a w nie­któ­rych sytu­acjach tak­że dofi­nan­so­wa­nie kur­sów prze­kwa­li­fi­ko­wu­ją­cych (jeśli na sku­tek wypad­ku w pra­cy poszko­do­wa­ny stał się trwa­le nie­zdol­ny do reali­zo­wa­nia zadań służ­bo­wych na swo­im dotych­cza­so­wym sta­no­wi­sku). Podej­mu­je­my też sta­ra­nia o zwró­ce­nie utra­co­nych zarob­ków za okres, gdy dana oso­ba nie mia­ła moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia zawodu.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Pra­co­daw­ca zwy­kle dąży do tego, aby uwol­nić się od odpo­wie­dzial­no­ści za incy­den­ty mają­ce miej­sce w pro­wa­dzo­nym przez nie­go zakła­dzie. Dla­te­go może zda­rzyć się, że przy­go­to­wa­ny na jego zle­ce­nie pro­to­kół powy­pad­ko­wy nie będzie odda­wał fak­tycz­ne­go sta­nu rze­czy. Doku­ment ten przed jego zatwier­dze­niem przez prze­ło­żo­ne­go musi zostać zapre­zen­to­wa­ny poszko­do­wa­ne­mu. Zale­ca­my pokrzyw­dzo­nym cza­so­we wstrzy­ma­nie się przed pod­pi­sa­niem doku­men­tu, zanim wszyst­kie oko­licz­no­ści wypad­ku w pra­cy nie zosta­ną rze­tel­nie prze­ana­li­zo­wa­ne i zweryfikowane.

Na zle­ce­nie klien­ta adwo­kat z naszej kan­ce­la­rii podej­mu­je się spraw­dze­nia zawar­tych w pro­to­ko­le usta­leń, porów­nu­jąc je z zebra­nym mate­ria­łem dowo­do­wym (w tym m.in. zezna­nia­mi świad­ków, foto­gra­fia­mi maszyn i urzą­dzeń itp.). W razie potrze­by zale­ca­my też wno­sze­nie do pro­to­ko­łu uwag i spo­strze­żeń, któ­re zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem muszą zostać uwzględ­nio­ne przez pracodawcę.

Towa­rzy­szy­my klien­tom na każ­dym eta­pie pro­ce­su ubie­ga­nia się o odszko­do­wa­nie za wypa­dek przy pra­cy. W ich imie­niu podej­mu­je­my się nego­cja­cji z praw­ni­ka­mi pra­co­daw­ców w celu polu­bow­ne­go zała­twie­nia tej kwe­stii. Jeśli nasze dzia­ła­nia nie przy­nio­są pożą­da­ne­go efek­tu, wystę­pu­je­my na dro­gę postę­po­wa­nia sądo­we­go. W jego trak­cie repre­zen­tu­je­my inte­re­sy poszko­do­wa­nych, przy­go­to­wu­je­my tak­że wszyst­kie nie­zbęd­ne pisma procesowe.