Odszkodowanie

Odszkodowania komunikacyjne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni docho­dzi odszko­do­wań z OC posia­da­czy pojaz­dów w przy­pad­ku, gdy posia­dacz lub kie­ru­ją­cy pojaz­dem są obo­wią­za­ni do napra­wie­nia szko­dy, spo­wo­do­wa­nej ruchem tego pojaz­du, w związ­ku ze śmier­cią, dozna­niem uszczerb­ku na zdro­wiu bądź utra­tą, znisz­cze­niem lub uszko­dze­niem mie­nia. Uzy­sku­je­my odszko­do­wa­nia powy­pad­ko­we z OC spraw­cy wypad­ku m.in. z tytu­łu ponie­sio­ne­go uszczerb­ku na zdro­wiu, utra­co­nych docho­dów, jak rów­nież ponie­sio­nych kosz­tów lecze­nia. W związ­ku z uszko­dze­niem pojaz­du docho­dzi­my tak­że odszko­do­wań z AC (auto­ca­sco).

Zobacz wię­cej

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Docho­dzi­my odszko­do­wań z tytu­łu wypad­ków w pra­cy (rosz­czeń uzu­peł­nia­ją­cych) w opar­ciu o prze­pi­sy pra­wa cywil­ne­go. W przy­pad­ku dozna­nia uszczerb­ku na zdro­wiu Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni uzy­sku­je zadość­uczy­nie­nie pie­nięż­ne za dozna­ną krzyw­dę. Nota­be­ne pra­co­daw­ca pono­si odpo­wie­dzial­ność za szko­dę dozna­ną przez pra­cow­ni­ka w wyni­ku wypad­ku w pra­cy, jeśli do wypad­ku doszło wsku­tek zor­ga­ni­zo­wa­nia pra­cy w spo­sób nie­pra­wi­dło­wy, nie roz­po­zna­nia real­nych zagro­żeń przy wyko­ny­wa­niu pra­cy albo nie wyeli­mi­no­wa­nia zagro­żeń, mimo ich roz­po­zna­nia, np. nie­do­peł­nie­niu cią­żą­cych na pra­co­daw­cy obo­wiąz­ków w dzie­dzi­nie bhp.

Zobacz wię­cej

Odszkodowania za błędy medyczne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni docho­dzi w imie­niu swo­ich klien­tów odszko­do­wań za błę­dy medycz­ne. Uzy­sku­je­my od spraw­cy szko­dy zwrot kosz­tów lecze­nia i pogrze­bu temu, kto je poniósł, jeże­li wsku­tek dozna­nia uszczerb­ku na zdro­wiu nastą­pi­ła śmierć poszko­do­wa­ne­go. Nale­ży pod­kre­ślić, iż lekarz odpo­wia­da na zasa­dzie winy, a zatem z błę­dem lekar­skim mamy do czy­nie­nia, w przy­pad­ku naru­sze­nia przez leka­rza zasad wie­dzy medycz­nej i doświad­cze­nia oraz nie­za­cho­wa­nia wyso­kie­go pozio­mu prze­cięt­nej sta­ran­no­ści zawo­do­wej. Nota­be­ne błąd w sztu­ce lekar­skiej obej­mu­je zarów­no błąd w lecze­niu, jak rów­nież błąd roz­po­zna­nia.

Zobacz wię­cej

Odszkodowania z innych tytułów

Docho­dzi­my odszko­do­wań m.in. za nie­wy­ko­na­nie lub nie­na­le­ży­te wyko­na­nie umo­wy, jak rów­nież rekom­pen­sa­ty pie­nięż­nej z tytu­łu utra­ty, znisz­cze­nia lub uszko­dze­nia mie­nia powsta­łych, np. wsku­tek kra­dzie­ży bądź poża­ru. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni uzy­sku­je odszko­do­wa­nia z OC prze­woź­ni­ka w związ­ku z kra­dzie­żą bądź znisz­cze­niem prze­wo­żo­nych towa­rów. Docho­dzi­my rekom­pen­sa­ty pie­nięż­nej z ubez­pie­cze­nia OC rol­ni­ków w związ­ku ze śmier­cią, dozna­niem uszczerb­ku na zdro­wiu bądź też utra­tą, znisz­cze­niem lub uszko­dze­niem mie­nia.

Zobacz wię­cej

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50