Osoby fizyczne-adwokat

Pomoc prawna

Rozwód

Świad­czy­my pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go. Ofe­ru­je­my m.in. zastęp­stwo pro­ce­so­we w spra­wach roz­wo­do­wych, jak rów­nież w postę­po­wa­niach o zasą­dze­nie ali­men­tów, o usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, o pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, o ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej oraz o podział mająt­ku po roz­wo­dzie. Przy­go­to­wu­je­my rów­nież pisem­ne poro­zu­mie­nia mał­żon­ków o spo­so­bie wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej i utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­wo­dzie.

Zobacz wię­cej

Odszkodowanie

Docho­dzi­my odszko­do­wań komu­ni­ka­cyj­nych z OC spraw­cy wypad­ku w związ­ku ze śmier­cią, dozna­niem uszczerb­ku na zdro­wiu lub utra­tą, znisz­cze­niem bądź uszko­dze­niem mie­nia. Uzy­sku­je­my rów­nież odszko­do­wa­nia za wypa­dek w pra­cy (rosz­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce) w opar­ciu o prze­pi­sy pra­wa cywil­ne­go. Docho­dzi­my odszko­do­wań za błę­dy medycz­ne, w tym zwro­tu kosz­tów lecze­nia, a tak­że utra­co­nych docho­dów.

Zobacz wię­cej

Windykacja

Pro­wa­dząc win­dy­ka­cję należ­no­ści dąży­my do roz­wią­zy­wa­nia spraw spor­nych w dro­dze media­cji bądź postę­po­wa­nia pojed­naw­cze­go. Czu­wa­my nad pra­wi­dło­wo­ścią prze­bie­gu pro­ce­su egze­ku­cji. Współ­pra­cu­je­my z komor­ni­ka­mi oraz detek­ty­wa­mi dzia­ła­ją­cy­mi na tere­nie całe­go kra­ju. Zle­ca­my komor­ni­kom poszu­ki­wa­nie mająt­ku dłuż­ni­ka, jak rów­nież skła­da­my w sądzie wnio­ski o naka­za­nie dłuż­ni­ko­wi wyja­wie­nia mająt­ku.

Zobacz wię­cej

Pomoc frankowiczom

Uzy­sku­je­my zwrot świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne. Docho­dzi­my zwro­tu nie­na­leż­nie pobra­nych kwot z tytu­łu swo­bod­ne­go usta­la­nia przez ban­ki wyso­ko­ści rat kre­dy­tu walo­ry­zo­wa­ne­go kur­sem fran­ka szwaj­car­skie­go (CHF) poprzez dowol­ne okre­śla­nie kur­su sprze­da­ży CHF oraz war­to­ści spre­adu walu­to­we­go. Odzy­sku­je­my rów­nież kwo­ty zapła­co­ne ban­kom z tytu­łu ubez­pie­cze­nia niskie­go wkła­du.

Zobacz wię­cej

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50