Osoby fizyczne

Pomoc prawna

Rozwód

Świad­czy­my pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go. Ofe­ru­je­my m.in. zastęp­stwo pro­ce­so­we w spra­wach roz­wo­do­wych, jak rów­nież w postę­po­wa­niach o zasą­dze­nie ali­men­tów, o usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, o pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, o ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej oraz o podział mająt­ku po roz­wo­dzie. Przy­go­to­wu­je­my rów­nież pisem­ne poro­zu­mie­nia mał­żon­ków o spo­so­bie wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej i utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­wo­dzie.

Zobacz wię­cej

Odszkodowania

Docho­dzi­my odszko­do­wań komu­ni­ka­cyj­nych z OC spraw­cy wypad­ku w związ­ku ze śmier­cią, dozna­niem uszczerb­ku na zdro­wiu lub utra­tą, znisz­cze­niem bądź uszko­dze­niem mie­nia. Uzy­sku­je­my rów­nież odszko­do­wa­nia za wypa­dek w pra­cy (rosz­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce) w opar­ciu o prze­pi­sy pra­wa cywil­ne­go. Docho­dzi­my odszko­do­wań za błę­dy medycz­ne, w tym zwro­tu kosz­tów lecze­nia, a tak­że utra­co­nych docho­dów.

Zobacz wię­cej

Spadki 

Zapew­nia­my doradz­two praw­ne z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go, m.in. w takich kwe­stiach jak: zacho­wek, testa­ment, dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we, odrzu­ce­nie spad­ku, wydzie­dzi­cze­nie. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku oraz o dział spad­ku. Dąży­my do tego, aby w mia­rę moż­li­wo­ści spra­wy spor­ne były roz­wią­zy­wa­ne na dro­dze postę­po­wa­nia pojed­naw­cze­go.

Zobacz wię­cej

Pomoc frankowiczom

Uzy­sku­je­my zwrot świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne. Docho­dzi­my zwro­tu nie­na­leż­nie pobra­nych kwot z tytu­łu swo­bod­ne­go usta­la­nia przez ban­ki wyso­ko­ści rat kre­dy­tu walo­ry­zo­wa­ne­go kur­sem fran­ka szwaj­car­skie­go (CHF) poprzez dowol­ne okre­śla­nie kur­su sprze­da­ży CHF oraz war­to­ści spre­adu walu­to­we­go. Odzy­sku­je­my rów­nież kwo­ty zapła­co­ne ban­kom z tytu­łu ubez­pie­cze­nia niskie­go wkła­du.

Zobacz wię­cej

Prawo karne

Świad­czy­my usłu­gi praw­ne z zakre­su pra­wa kar­ne­go oraz pra­wa wykro­czeń. Świad­czy­my pomoc praw­ną zarów­no na rzecz oskar­żo­nych, jak rów­nież pokrzyw­dzo­nych. Repre­zen­tu­je­my klien­tów na eta­pie postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go, jak i sądo­we­go, peł­niąc funk­cję obroń­cy lub peł­no­moc­ni­ka oskar­ży­cie­la posił­ko­we­go. Spo­rzą­dza­my dla naszych klien­tów m.in. pry­wat­ne bądź sub­sy­diar­ne akty oskar­że­nia.

Zobacz wię­cej

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50