Podział majątku Gdańsk

Zawar­cie mał­żeń­stwa rodzi mię­dzy mał­żon­ka­mi wspól­ność mająt­ko­wą. Nie musi ona trwać przez cały okres trwa­nia mał­żeń­stwa – w dowol­nym momen­cie moż­na zawrzeć umo­wę o roz­dziel­no­ści mająt­ko­wej (tzw. inter­cy­zę). Wspól­ność mająt­ko­wa mię­dzy mał­żon­ka­mi usta­je rów­nież w innych przy­pad­kach: śmier­ci jed­ne­go z mał­żon­ków, ubez­wła­sno­wol­nie­nia jed­ne­go z mał­żon­ków, jak rów­nież orze­cze­nia przez sąd o roz­wo­dzie lub sepa­ra­cji. Usta­nie wspól­no­ści mająt­ko­wej, jest prze­słan­ką nie­zbęd­ną do tego, aby prze­pro­wa­dzić podział mająt­ku wspól­ne­go, któ­ry został zgro­ma­dzo­ny w trak­cie małżeństwa.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga Klien­tom, któ­rzy są zain­te­re­so­wa­ni doko­na­niem podzia­łu mająt­ku. Spo­rzą­dza­my umo­wy o roz­dziel­no­ści mająt­ko­wej, jak rów­nież udzie­la­my porad w zakre­sie podzia­łu mająt­ku wspól­ne­go po roz­wo­dzie. Z uwa­gi na poło­że­nie Kan­ce­la­rii (adres biu­ra to: ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508, Gdańsk) obsłu­gu­je­my głów­nie miesz­kań­ców z Gdań­ska, Gdy­ni i okolic.

Podział majątku Gdańsk

Zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi podział mająt­ku może zostać doko­na­ny zarów­no przez mał­żon­ków, jak i sąd. Gdy mał­żon­ko­wie są zgod­ni co do tego, jak podzie­lić zgro­ma­dzo­ny w trak­cie mał­żeń­stwa mają­tek, mogą wypra­co­wać wspól­ne sta­no­wi­sko, a następ­nie zawrzeć umo­wę w for­mie aktu nota­rial­ne­go. Spo­rzą­dze­nie wzo­ru umo­wy o podział mająt­ku wspól­ne­go moż­na zle­cić praw­ni­kom z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Prawni.

Jeże­li mał­żon­ko­wie nie mogą dojść do poro­zu­mie­nia, spra­wa osią­gnie swój finał w sądzie. Pro­wa­dząc spra­wę o podział mająt­ku wspól­ne­go, sąd naj­pierw usta­la jego war­tość, a następ­nie doko­nu­je jego podzia­łu. Usta­le­nie skła­du mająt­ku wspól­ne­go mał­żon­ków jest o tyle istot­ne, że mogą oni mieć rów­nież mająt­ki oso­bi­ste (w ich skład wcho­dzą m.in. odszko­do­wa­nia i daro­wi­zny). Jeśli podział mająt­ku jest doko­ny­wa­ny na dro­dze sądo­wej, mał­żon­ko­wie mogą też doma­gać się roz­li­cze­nia nakła­dów i wydat­ków z mająt­ków oso­bi­stych na mają­tek wspól­ny. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ma duże doświad­cze­nie w repre­zen­to­wa­niu klien­tów przed sąda­mi (m.in. w Gdań­sku i Gdy­ni) w spra­wach o podział majątku.

Zakres usług – podział majątku Gdańsk

Spra­wy o podział mająt­ku nie zawsze nale­żą do łatwych. Jeże­li podział mająt­ku nastę­pu­je w efek­cie wyda­nia przez sąd orze­cze­nia o roz­wo­dzie, byli mał­żon­ko­wie mogą nie pozo­sta­wać w naj­lep­szych rela­cjach. Może też zda­rzyć się, że mają­tek wspól­ny jest pokaź­ny, ale mał­żon­ko­wie nie przy­czy­ni­li się do jego powsta­nia w rów­nym stop­niu i koniecz­ne jest usta­le­nie wkła­du każ­de­go z mał­żon­ków. Skom­pli­ko­wa­nie podzia­łu mająt­ku może wyni­kać rów­nież z jego struk­tu­ry. Mał­żon­ko­wie mogą być wła­ści­cie­la­mi róż­nych akty­wów, np. rucho­mo­ści i nieruchomości.

W zespo­le Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni (biu­ro – Gdańsk) pra­cu­ją praw­ni­cy spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach o podział mająt­ku. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je sze­ro­ki zakres usług. Praw­ni­cy z naszej kan­ce­la­rii mają doświad­cze­nie m.in. w:

  • udzie­la­niu porad praw­nych w zakre­sie podzia­łu majątku,
  • repre­zen­to­wa­niu klien­tów przed sąda­mi (m.in. Gdańsk i Gdy­nia) w spra­wach o podział majątku,
  • przy­go­to­wy­wa­niu pro­jek­tów umów o podział majątku,
  • gro­ma­dze­niu mate­ria­łu dla celów dowodowych,
  • przy­go­to­wy­wa­niu pism pro­ce­so­wych w spra­wie o podział majątku,
  • pro­wa­dze­niu nego­cja­cji ze stro­ną przeciwną,
  • usta­la­niu podzia­łu zobo­wią­zań (np. kre­dy­tów), jakie mał­żon­ko­wie zacią­gnę­li wspól­nie w trak­cie trwa­nia małżeństwa.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­po­nu­je kom­plek­so­wą pomoc klien­tom zain­te­re­so­wa­nym podzia­łem mająt­ku wspól­ne­go. Praw­ni­cy z nasze­go zespo­łu dora­dza­ją, przy­go­to­wu­ją pisma i repre­zen­tu­ją przed sąda­mi oso­by, któ­re nie były w sta­nie poro­zu­mieć się z mał­żon­kiem w spra­wie podzia­łu majątku.

Aby sko­rzy­stać z naszych usług, zapra­sza­my do kon­tak­tu: Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508, 80–855 Gdańsk, info­li­nia: 801 50 10 50.

Powrót do pod­stro­ny Podział mająt­ku

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50