Adwokat podział majątku Warszawa — po rozwodzie

Podział majątku adwokat WarszawaRoz­wód wią­że się z emo­cja­mi, któ­re nie są naj­lep­szym dorad­cą. Gdy roz­sta­nie jest koniecz­no­ścią, war­to sko­rzy­stać z pomo­cy eks­per­ta. Spra­wy roz­wo­do­we są nie­zwy­kle deli­kat­ne i wyma­ga­ją wła­ści­we­go podej­ścia. Mał­żon­ko­wie, któ­rzy nie mogą poro­zu­mieć się w kwe­stii roz­sta­nia i – co za tym idzie, opie­ki nad dzieć­mi czy podzia­łu mająt­ku, nie muszą być jed­nak pozo­sta­wie­ni sami sobie. W takiej sytu­acji adwo­kat roz­wo­do­wy to naj­lep­sze rozwiązanie.

Pro­fe­sjo­nal­ny adwo­kat nie oce­nia, ale stoi po stro­nie Klien­ta i pró­bu­je zna­leźć naj­lep­sze dla nie­go roz­wią­za­nie. Jed­no­cze­śnie dba on o to, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty zwią­za­ne z roz­wo­dem. Jego obec­ność może dopro­wa­dzić do tego, że roz­wód zosta­nie orze­czo­ny już na pierw­szej roz­pra­wie. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi spra­wy roz­wo­do­we – obsza­rem naszej dzia­łal­no­ści jest Warszawa.

Rozwody Warszawa

Gdy zapa­da decy­zja o roz­wo­dzie, sąd może orzec roz­wód bez orze­ka­nia lub z orze­ka­niem o winie. Wie­le zale­ży od mał­żon­ków. Jeże­li poro­zu­mie­ją się oni mię­dzy sobą w klu­czo­wych kwe­stiach, sąd nie będzie musiał roz­strzy­gać m.in. przy któ­rym z mał­żon­ków pozo­sta­ną mało­let­nie dzie­ci. Ponie­waż jed­nak roz­wo­dy wią­żą się z sil­ny­mi emo­cja­mi, roz­wód bez orze­ka­nia o winie nie zawsze jest moż­li­wy. Wie­le zale­ży od dotych­cza­so­wych rela­cji mię­dzy mał­żon­ka­mi. Zdra­dy, kłam­stwa czy prze­moc – nie zawsze stro­na, któ­ra zosta­ła wie­lo­krot­nie zra­nio­na w związ­ku, godzi się na roz­wód bez orze­ka­nia o winie. Cza­sem wska­za­nie win­ne­go roz­pa­du poży­cia mał­żeń­skie­go jest nie­zbęd­ne, np. wów­czas, gdy dru­gi z mał­żon­ków zamie­rza wystą­pić o ali­men­ty dla siebie.

Aby sąd wydał orze­cze­nie o roz­wo­dzie, musi dojść do trwa­łe­go i zupeł­ne­go roz­pa­du poży­cia mał­żeń­skie­go. Ozna­cza to, że mał­żon­ko­wie muszą zerwać łączą­ce ich wię­zi. Nie zawsze jed­nak wyda­nie przez sąd orze­cze­nia o roz­wo­dzie jest moż­li­we. Gdy­by w efek­cie roz­wo­du mia­ło ucier­pieć dobro mało­let­nich dzie­ci, sąd nie zakoń­czy spra­wy roz­wo­do­wej orze­cze­niem rozwodu.

War­sza­wa to sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Praw­ni­cy z naszej Kan­ce­la­rii ofe­ru­ją kom­plek­so­we wspar­cie oso­bom, któ­re pod­ję­ły trud­ną decy­zję o roz­wo­dzie. Adwo­kat repre­zen­tu­ją­cy Klien­ta zawsze sta­ra się zna­leźć naj­lep­sze dla nie­go roz­wią­za­nie – wska­zu­je moż­li­wo­ści, odpo­wia­da na pyta­nia, poma­ga też w skom­ple­to­wa­niu doku­men­tów, któ­re w sądzie posłu­żą jako dowód w sprawie.

W czym pomoże adwokat rozwodowy?

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi spra­wy o roz­wód. Każ­dy praw­nik z nasze­go zespołu:

  • świad­czy pora­dy praw­ne – celem udzie­le­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia Klien­tów. Po zapo­zna­niu się z sytu­acją Klien­ta może­my też oce­nić, czy zacho­dzą wszyst­kie prze­słan­ki nie­zbęd­ne do wyto­cze­nia powódz­twa  o rozwód;
  • pro­wa­dzi nego­cja­cje – mał­żon­ko­wie, któ­rzy decy­du­ją się na roz­wód, cza­sem nie są w sta­nie poro­zu­mieć się mię­dzy sobą. Praw­nik z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­ją­cy Klien­ta może pro­wa­dzić nego­cja­cje z praw­ni­kiem dru­giej stro­ny. Takie roz­wią­za­nie może być bar­dzo korzyst­ne, ponie­waż adwo­ka­ci roz­ma­wia­ją bez emo­cji, kon­cen­tru­jąc się jedy­nie na przed­mio­cie spo­ru. Uzy­ska­nie kon­sen­su zwięk­sza szan­se na roz­wód na pierw­szej roz­pra­wie;
  • repre­zen­tu­je Klien­tów przed sądem w postę­po­wa­niu o roz­wód – adwo­kat z Kan­ce­la­rii Rad­kie­wicz pomo­że w skom­ple­to­wa­niu doku­men­tów, przy­go­tu­je nie­zbęd­ne pisma, jak rów­nież będzie wspie­rał klien­ta pod­czas poszcze­gól­nych roz­praw przed sądem.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ma sie­dzi­bę w mie­ście War­sza­wa. Repre­zen­tu­je­my Klien­tów przed wszyst­ki­mi sąda­mi w War­sza­wie. Dzia­ła­my kom­plek­so­wo i szyb­ko – zapew­nia­my wspar­cie na każ­dym eta­pie pro­wa­dze­nia spra­wy roz­wo­do­wej. Zapra­sza­my do kon­tak­tu oso­by, któ­re nie widzą szan­sy rato­wa­nia swo­je­go związ­ku i zde­cy­do­wa­ły się na roz­wód. Sta­ra­my się, aby spra­wy roz­wo­do­we były dla naszych klien­tów źró­dłem jak naj­mniej­sze­go stresu.

Powrót do pod­stro­ny: Roz­wód

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50