Pomoc frankowiczom — Bydgoszcz

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­nicy Biu­ro Regio­nal­ne w Byd­gosz­czy docho­dzi na tere­nie woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skie­go zwro­tu nie­na­leż­ne­go świad­cze­nia od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej jest poło­żo­ne przy ul. Gdań­skiej 123 lok. 2, bli­sko skrzy­żo­wa­nia ul. Arty­le­ryj­skiej z ul. Gdań­ską. Nasze Biu­ro mie­ści się w odle­gło­ści ok. 2 km od dwor­ca PKP Byd­goszcz Głów­na.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we