Pomoc frankowiczom — Gdańsk

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­nicy Biu­ro Regio­nal­ne w Gdań­sku docho­dzi na obsza­rze woje­wódz­twa pomor­skie­go zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej jest poło­żo­ne przy ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), w Cen­trum Biz­ne­su Zie­le­niak, bli­sko skrzy­żo­wa­nia ul. Pod­wa­le Grodz­kie z ul. Wały Pia­stow­skie. Nasze Biu­ro mie­ści się w samym cen­trum Gdań­ska, w odle­gło­ści 400 m od dwor­ca PKP Gdańsk Głów­ny.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we