Pomoc frankowiczom — Lublin

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­nicy Biu­ro Regio­nal­ne w Lubli­nie docho­dzi na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skie­go zwro­tu nie­na­leż­ne­go świad­cze­nia od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej jest poło­żo­ne przy ul. Toma­sza Zana 11a w odle­gło­ści ok. 5 km od dwor­ca. Nasze Biu­ro mie­ści się w cen­trum biz­ne­so­wym Softwa­re Camp, bli­sko skrzy­żo­wa­nia ul. Głę­bo­kiej z Al. Kra­śnic­ką. Auto­bu­sem linii nr 28 moż­na doje­chać do Biu­ra Regio­nal­ne­go z dwor­ca PKP.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we