Pomoc frankowiczom — Poznań

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­nicy Biu­ro Regio­nal­ne w Pozna­niu docho­dzi na tere­nie woje­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go i lubu­skie­go zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej jest poło­żo­ne przy ul. Gło­gow­skiej 31/33 (p. 1) w Poznań­skim Cen­trum Biz­ne­su, bli­sko skrzy­żo­wa­nia ul. Kole­jo­wej z ul. Gło­gow­ską. Nasze Biu­ro mie­ści się w samym cen­trum Pozna­nia, w odle­gło­ści 400 m od dwor­ca PKP Poznań Głów­ny.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we