Pomoc frankowiczom — Warszawa

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­ni­cy Biu­ro w War­sza­wie docho­dzi na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne. Biu­ro Kan­ce­la­rii praw­nej jest poło­żo­ne przy Al. Jero­zlim­skich 65/79 (p. 3), w budyn­ku Cen­trum LIM — Hotel Mar­riott, bli­sko skrzy­żo­wa­nia Al. Jero­zo­lim­skich z Al. Jana Paw­ła II. Nasze Biu­ro mie­ści się w cen­trum War­sza­wy, vis à vis dwor­ca PKP.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we