Prawa autorskie/ prawo własności przemysłowej

Ofe­ru­je­my świad­cze­nie usług praw­nych w zakre­sie ochro­ny praw autor­skich m.in. w kwe­stiach zwią­za­nych z elek­tro­nicz­ną eks­plo­ata­cją dzieł. Spo­rzą­dza­my w szcze­gól­no­ści umo­wy licen­cyj­ne, a tak­że repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach doty­czą­cych m.in. zatrzy­ma­nia na gra­ni­cy towa­rów naru­sza­ją­cych pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej.

Ofe­ru­je­my pomoc praw­ną rów­nież w zakre­sie pra­wa wła­sno­ści prze­my­sło­wej, w szcze­gól­no­ści w spra­wach doty­czą­cych praw do zna­ków towa­ro­wych, paten­tów oraz trans­fe­ru tych praw. Wspie­ra­my klien­tów w uzy­ska­niu i prze­dłu­ża­niu ochro­ny paten­to­wej, jak rów­nież w reje­stra­cji wspól­no­to­wych zna­ków towa­ro­wych. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach przed Urzę­dem Paten­to­wym. Dora­dza­my w kwe­stiach doty­czą­cych ochro­ny know-how oraz tajem­nic han­dlo­wych.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.