Prawnik IT. Obsługa prawna firm z branży IT Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni dora­dza klien­tom z zakre­su IT. Praw­nik IT to przede wszyst­kim bie­żą­ca współ­pra­ca z fir­ma­mi z bran­ży infor­ma­tycz­nej, któ­rej celem jest m. in. obsłu­ga nowych technologii.

Jakie cechy charakteryzują prawnika IT?

Administrator

Praw­nik IT jest to oso­ba wyspe­cja­li­zo­wa­na w dzie­dzi­nie nowych tech­no­lo­gii oraz doradz­twie fir­mom infor­ma­tycz­nym. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ma peł­ną świa­do­mość, co wią­że się za tak inter­dy­scy­pli­nar­ną bran­żą infor­ma­tycz­ną. Dzię­ki zdo­by­tej wie­dzy i doświad­cze­niu może­my spro­stać naj­bar­dziej wyma­ga­ją­ce­mu zadaniu.

Co wię­cej, nasz praw­nik świad­czy usłu­gi dosto­so­wa­ne do potrzeb indy­wi­du­al­ne­go klien­ta z bran­ży IT. W naszej oce­nie bowiem każ­dy klient jest ważny.

Do kogo obsługa prawna branży IT jest kierowana?

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni obsłu­gę praw­ną z bran­ży IT kie­ru­je przede wszyst­kim do takich pod­mio­tów jak:

 1. fir­my stric­te infor­ma­tycz­ne (np. softwarehouse);
 2. fir­my, któ­rych celem jest inwe­sto­wa­nie w nowe roz­wią­za­nia informatyczne;
 3. agen­cje interaktywne;
 4. pro­du­cen­ci sprzę­tu komputerowego;
 5. dys­try­bu­to­rzy sprzę­tu komputerowego;
 6. infor­ma­ty­cy pro­wa­dzą­cy jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność gospodarczą.

Jeże­li pro­wa­dzisz fir­mę, któ­ra dzia­ła w bran­ży IT, a nie zosta­łeś wymie­nio­ny powy­żej, to jak naj­bar­dziej tak­że możesz sko­rzy­stać z naszych usług w ramach obsłu­gi praw­nej IT, do cze­go zachę­ca­my. Mamy bowiem świa­do­mość, iż ist­nie­je bar­dzo duża róż­no­rod­ność firm z bran­ży infor­ma­tycz­nej i w dodat­ku cały czas powsta­ją nowe specjalizacje. 

Co prawnik IT może Tobie zaoferować?

Obsłu­ga praw­na bran­ży IT to przede wszyst­kim pomoc w:

 1. spo­rzą­dza­niu umów (np. umo­wa licen­cyj­na, umo­wa wdro­że­nio­wa, umo­wa o świad­cze­nie usług informatycznych);
 2. wery­fi­ka­cji umów zapro­po­no­wa­nych przez kontrahenta;
 3. wspar­ciu w trak­cie nego­cja­cji mię­dzy kontrahentami;
 4. ana­li­zie praw autor­skich oraz licen­cyj­nych zawar­tych w projekcie;
 5. dba­niu o zapew­nie­nie ochro­ny danych oso­bo­wych w IT;
 6. przy­go­to­wy­wa­niu doku­men­tów wewnętrz­nych fir­my (np. regulaminów);
 7. przy­go­to­wy­wa­niu regu­la­mi­nów skle­pów inter­ne­to­wych bądź innych plat­form świad­czą­cych usłu­gi przez internet;
 8. spo­rzą­dza­niu umów o zacho­wa­niu pouf­no­ści oraz zaka­zie konkurencji;
 9. doradz­twie w wybo­rze naj­do­god­niej­szej dla klien­ta for­my pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej.

W ramach obsłu­gi praw­nej IT repre­zen­tu­je­my tak­że naszych klien­tów w spo­rach sądo­wych, jak rów­nież poza­są­do­wych dążąc do polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia kon­flik­tu bez koniecz­no­ści pono­sze­nia dodat­ko­wych kosztów.

[wd_hustle id=“8” type=“embedded”/]

Jakie umowy prawnik IT może dla Ciebie stworzyć?

Jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów obsłu­gi praw­nej firm z bran­ży infor­ma­tycz­nej jest spo­rzą­dza­nie i wery­fi­ka­cja umów. Wie­lość tych umów, któ­re czę­sto posia­da­ją cechy róż­nych umów skla­sy­fi­ko­wa­nych w pol­skich aktach praw­nych skut­ku­je nie­moż­li­wo­ścią wyszcze­gól­nie­nia ich wszyst­kich. Poni­żej przed­sta­wi­my ich przy­kła­do­wy kata­log. Korzy­sta­jąc z usług Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni mogą Pań­stwo uzy­skać pomoc przy spo­rzą­dza­niu i ana­li­zie m.in. takich umów jak:

 1. umo­wa agencyjna;
 2. umo­wa serwisowa;
 3. umo­wa o zacho­wa­niu pouf­no­ści (NDA);
 4. umo­wa utrzymaniowa;
 5. umo­wa hostingowa;
 6. umo­wa licencyjna;
 7. umo­wa outsourcingowa;
 8. umo­wa software;
 9. umo­wa wdrożeniowa;
 10. umo­wa o zaka­zie konkurencji;
 11. umo­wa na wyko­na­nie ser­wi­su www;
 12. umo­wa clo­ud computing.

Każ­da umo­wa spo­rzą­dza­na przez praw­ni­ka IT z naszej Kan­ce­la­rii jest dosto­so­wa­na do potrzeb kon­kret­ne­go klien­ta. Pomo­że­my Ci m. in. w sku­tecz­nym prze­nie­sie­niu praw autor­skich, okre­śle­niu zakre­su upraw­nień w umo­wie licen­cyj­nej sto­sow­nie do Two­ich potrzeb. Przed przy­stą­pie­niem do spo­rzą­dza­nia umo­wy zapo­zna­je­my się z całym pro­ce­sem, któ­re­mu ma ona słu­żyć, celem stwo­rze­nia kon­trak­tu w peł­ni prze­my­śla­ne­go i odpo­wia­da­ją­ce­go wyma­ga­niom naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klientów.

Dlaczego warto nam powierzyć obsługę prawną firmy z branży IT?

Praw­nik IT powi­nien posia­dać zarów­no wie­dzę, jak i doświad­cze­nie w wyko­rzy­sty­wa­niu prze­pi­sów obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa, lecz przede wszyst­kim tak­że orien­to­wać się w aktu­al­nych roz­wią­za­niach infor­ma­tycz­nych. Wyłącz­nie posia­da­jąc te dwa przy­mio­ty jest on w sta­nie w spo­sób kom­plek­so­wy świad­czyć pomoc swo­im klien­tom. Atu­ty te posia­da zespół praw­ni­ków z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Posia­da­ne przez naszych adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych umie­jęt­no­ści uchro­nią klien­ta przed zawar­ciem nie­ko­rzyst­ne­go dla nie­go kon­trak­tu. Nasze dzia­ła­nia oprócz wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej ukie­run­ko­wa­ne są na trans­pa­rent­ność oraz przejrzystość.

Nasza Kan­ce­la­ria, obok two­rze­nia korzyst­nych dla klien­tów umów z bran­ży IT wspie­ra klien­tów tak­że w ewen­tu­al­nych spo­rach, jakie mogą powstać na eta­pie wyko­ny­wa­nia umo­wy. Świad­czy­my bowiem kom­plek­so­wą obsłu­gę sądo­wą oraz poza­są­do­wą celem roz­wią­za­nia kon­flik­tów, jakie mogą powstać na sku­tek nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umo­wy czy też naru­sze­nia praw autor­skich bądź zaka­zu konkurencji.

Zachę­ca­my do kon­tak­tu z naszą Kan­ce­la­rią wszyst­kie pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce w bran­ży IT. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne m.in. na rzecz klien­tów z War­sza­wy i oko­lic. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii znaj­du­je się w samym cen­trum War­sza­wy przy ul. Zło­tej 59, tel. 22 489 52 65.

Prawnik IT Warszawa

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 1