Prawnik nieruchomości Gdańsk

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je obsłu­gę praw­ną wszel­kich trans­ak­cji sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści, w tym nie­ru­cho­mo­ści rol­nych, na tere­nie Gdań­ska, Gdy­ni i oko­lic (usłu­ga — praw­nik nie­ru­cho­mo­ści Gdańsk). Nasza Kan­ce­la­ria dora­dza m. in. w zakre­sie finan­so­wa­nia zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści oraz spraw­dza stan praw­ny nie­ru­cho­mo­ści. Zespół naszej Kan­ce­la­rii two­rzą praw­ni­cy spe­cja­li­zu­ją­cy się w pra­wie nie­ru­cho­mo­ści (praw­nik nie­ru­cho­mo­ści Gdy­nia). W ramach ofe­ro­wa­nych Pań­stwu usług spo­rzą­dza­my m.in. nastę­pu­ją­ce umo­wy: umo­wa dewe­lo­per­ska, umo­wa o robo­ty budow­la­ne, umo­wy sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści, umo­wy dzier­ża­wa, umo­wy naj­mu oraz umo­wa o zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ścią.

Biu­ro Kan­ce­la­rii mie­ści się w Cen­trum Biz­ne­su Zie­le­niak ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), nie­da­le­ko skrzy­żo­wa­nia ul. Pod­wa­le Grodz­kie z ul. Wały Pia­stow­skie. Nasze Biu­ro poło­żo­ne jest w cen­trum Gdań­ska i odda­lo­ne jest od dwor­ca PKP Gdańsk Głów­ny o oko­ło 400 m (Kan­ce­la­ria praw­na nie­ru­cho­mo­ści Gdańsk).

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, któ­rej zespół sta­no­wią oso­by spe­cja­li­zu­ją­ce się w pra­wie nie­ru­cho­mo­ści (rad­ca praw­ny nie­ru­cho­mo­ści Gdańsk, adwo­kat nie­ru­cho­mo­ści Gdańsk) zapew­nia obsłu­gę praw­ną inwe­sty­cji budow­la­nych reali­zo­wa­nych m.in. w takich mia­stach jak: Gdańsk, Gdy­nia oraz Sopot. W szcze­gól­no­ści doko­nu­je­my oce­ny moż­li­wo­ści zago­spo­da­ro­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści bio­rąc pod uwa­gę prze­pi­sy pra­wa budow­la­ne­go oraz prze­pi­sy o zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym. Nad­to, spo­rzą­dza­my oraz przy­go­to­wu­je­my wnio­ski o pozwo­le­nie na budo­wę m.in. na tere­nie Gdań­ska (praw­nik nie­ru­cho­mo­ści Gdańsk).

Nad­to, repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych doty­czą­cych m.in. nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

 1. warun­ki zabu­do­wy;
 2. zezwo­le­nie na wycin­kę drzew;
 3. pozwo­le­nie na budo­wę;
 4. zezwo­le­nie na naby­cie nie­ru­cho­mo­ści przez cudzo­ziem­ców.

Co wię­cej, świad­czy­my usłu­gi z zakre­su zastęp­stwa pro­ce­so­we­go w spra­wach o wpis w księ­gach wie­czy­stych (wpis do księ­gi wie­czy­stej Gdańsk).

Swoboda właścicielska i jej granice

Pra­wo cywil­ne przy­zna­je wła­ści­cie­lo­wi rze­czy dwa pod­sta­wo­we pra­wa: pra­wo korzy­sta­nia z rze­czy zgod­nie z jej spo­łecz­no-gospo­dar­czym prze­zna­cze­niem oraz pra­wo roz­po­rzą­dza­nia rze­czą. Pra­wa te nie są jed­nak nie­ogra­ni­czo­ne. Ich gra­ni­ce są wyzna­czo­ne przez usta­wy oraz zasa­dy współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. Pol­skie usta­wo­daw­stwo nie zawie­ra defi­ni­cji „zasad współ­ży­cia spo­łecz­ne­go”, jed­nak­że zgod­nie z wypra­co­wa­ną dok­try­ną oraz orzecz­nic­twem za zasa­dy współ­ży­cia spo­łecz­ne­go uzna­wa­ne są zasa­dy etycz­ne­go postę­po­wa­nia, któ­rych źró­dłem jest sys­tem war­to­ści ist­nie­ją­cy w danej spo­łecz­no­ści.

Wyróż­nia­my w szcze­gól­no­ści nastę­pu­ją­ce ogra­ni­cze­nia w korzy­sta­niu oraz roz­po­rzą­dza­niu nie­ru­cho­mo­ścią przez wła­ści­cie­la:

 1. ogra­ni­cze­nia wyni­ka­ją­ce z miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go, m.in. ogra­ni­cze­nia w użyt­ko­wa­niu, m.in. zakaz zabu­do­wy, okre­śle­nie spo­so­bu usy­tu­owa­nia obiek­tów budow­la­nych w odnie­sie­niu do gra­nic przy­le­głych nie­ru­cho­mo­ści, okre­śle­nie pokry­cia dachów oraz kolo­ry­sty­ki obiek­tów budow­la­nych;
 2. powstrzy­my­wa­nie się od dzia­łań, któ­re zakłó­ca­ły­by korzy­sta­nie z nie­ru­cho­mo­ści sąsied­nich ponad prze­cięt­ną mia­rę, wyni­ka­ją­cą ze sto­sun­ków miej­sco­wych oraz spo­łecz­no-gospo­dar­cze­go prze­zna­cze­nia nie­ru­cho­mo­ści (tzw. immi­sje);
 3. ogra­ni­cze­nie krę­gu osób, któ­rym nie­ru­cho­mość może zostać zby­ta (np. grun­ty rol­ne);
 4. naby­wa­nie nie­ru­cho­mo­ści przez cudzo­ziem­ców (o czym sze­rzej poni­żej).

Prawnik nieruchomości Gdańsk — umowa deweloperska

Zakre­sem dzia­łal­no­ści naszej Kan­ce­la­rii jest rów­nież two­rze­nie oraz wery­fi­ka­cja umów dewe­lo­per­skich celem usta­le­nia ich zgod­no­ści z pra­wem (usłu­ga — praw­nik nie­ru­cho­mo­ści War­sza­wa). Nale­ży zwró­cić uwa­gę, iż zgod­nie z prze­pi­sa­mi umo­wa dewe­lo­per­ska powin­na zawie­rać m. in.:

 1. okre­śle­nie stron umo­wy;
 2. datę i miej­sce zawar­cia umo­wy;
 3. cenę;
 4. wszel­kie infor­ma­cje o nie­ru­cho­mo­ści itp.

Forma zawarcia umowy deweloperskiej

Prze­pi­sy sta­no­wią, iż do zawar­cia waż­nej umo­wy dewe­lo­per­skiej wyma­ga­ne jest zacho­wa­nie for­my aktu nota­rial­ne­go. War­to zwró­cić uwa­gę, iż w przy­pad­ku umo­wy dewe­lo­per­skiej zła­ma­na zosta­ła zasa­da, iż to kupu­ją­cy pono­si wszel­kie kosz­ty nota­rial­ne zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści. Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził bowiem od tej zasa­dy wyją­tek — wyna­gro­dze­nie nota­riu­sza oraz kosz­ty sądo­we pono­szo­ne w postę­po­wa­niu wie­czy­stok­się­go­wym pono­szo­ne są przez oby­dwie stro­ny po poło­wie.

Prawnik nieruchomości Gdańsk – nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Pol­ski usta­wo­daw­ca wśród ogra­ni­czeń w zakre­sie dys­po­no­wa­nia nie­ru­cho­mo­ścią wpro­wa­dził zakaz ich naby­wa­nia przez cudzo­ziem­ców bez uzy­ska­nia uprzed­nie­go zezwo­le­nia Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji.

Zgod­nie z usta­wo­daw­stwem obec­nie obo­wią­zu­ją­cym za cudzo­ziem­ca uzna­je się:

 1. oso­bę fizycz­ną nie­po­sia­da­ją­cą oby­wa­tel­stwa kra­ju wcho­dzą­ce­go w skład Unii Euro­pej­skiej, Islan­dii, Lich­ten­ste­inu, Nor­we­gii oraz Kon­fe­de­ra­cji Szwaj­car­skiej;
 2. oso­bę praw­ną bądź inny pod­miot nie­po­sia­da­ją­cy oso­bo­wo­ści praw­nej nie­po­sia­da­ją­cy sie­dzi­by w jed­nym z kra­jów wska­za­nych w pkt 1 powy­żej.

Podsumowanie

W ramach świad­czo­nej przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni usłu­gi – obsłu­ga praw­na firm —  ofe­ru­je­my m. in. pomoc praw­ną we wszel­kich trans­ak­cjach zwią­za­nych z nie­ru­cho­mo­ścia­mi (np. umo­wa naj­mu, umo­wa dzier­ża­wy, umo­wa dewe­lo­per­ska itp.). Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia ze świad­czo­nych przez naszą Kan­ce­la­rię usług w zakre­sie zastęp­stwa pro­ce­so­we­go w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych oraz sądo­wych ( usłu­ga — praw­nik nie­ru­cho­mo­ści Gdańsk). Zachę­ca­my rów­nież do zapo­zna­nia się z ofer­tą — Praw­nik nie­ru­cho­mo­ści War­sza­wa.