Prawnik prawo pracy Gdańsk

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to wyspe­cja­li­zo­wa­na kan­ce­la­ria pra­wa pra­cy posia­da­ją­ca biu­ro przy ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), w Cen­trum Biz­ne­su Zie­le­niak, nie­opo­dal skrzy­żo­wa­nia ul. Pod­wa­le Grodz­kie z ul. Wały Pia­stow­skie (usłu­ga — “praw­nik pra­wo pra­cy Gdańsk”, “pra­wo pra­cy Gdy­nia”). Nasze Biu­ro mie­ści się w samym cen­trum Gdań­ska, w odle­gło­ści zale­d­wie 400 m od dwor­ca PKP Gdańsk Głów­ny (Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk).

Prawnik prawo pracy Gdańsk — oferta Kancelarii 

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa pra­cy (usłu­ga „praw­nik pra­wo pra­cy Gdańsk”). Wspie­ra­my klien­tów w spra­wach obej­mu­ją­cych zarów­no indy­wi­du­al­ne oraz zbio­ro­we sto­sun­ki pra­cy. Świad­czy­my pomoc praw­ną rów­nież w zagad­nie­niach zwią­za­nych z ubez­pie­cze­nia­mi spo­łecz­ny­mi. Zakre­sem naszej dzia­łal­no­ści jest repre­zen­ta­cja klien­tów zarów­no przed orga­na­mi, jak rów­nież w postę­po­wa­niach sądo­wych wsz­czę­tych na sku­tek odwo­łań od decy­zji orga­nów ren­to­wych (np. od decy­zji ZUS – rad­ca praw­ny pra­wo pra­cy Gdańsk).

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jako kan­ce­la­ria pra­wa pra­cy Gdańsk sta­le wspie­ra swych klien­tów celem wybo­ru opty­mal­nej for­my zatrud­nie­nia dosto­so­wa­nej do spe­cy­fi­ki sta­no­wi­ska pra­cy oraz kom­pe­ten­cji pra­cow­ni­ka. Nad­to, obsłu­gu­je­my pro­ce­sy restruk­tu­ry­za­cji zatrud­nie­nia, w tym trans­fe­ry pra­cow­ni­ków. Ponad­to poma­ga­my w trak­cie pro­wa­dzo­nych nego­cja­cji, m.in. pod­czas nego­cja­cji ze związ­ka­mi zawo­do­wy­mi (np. w zakre­sie uchwa­le­nia ukła­dów zbio­ro­wych pra­cy bądź wpro­wa­dze­nia do nich zmian).

Spo­rzą­dza­my doku­men­ta­cję pra­cow­ni­czą taką jak: regu­la­min pra­cy, regu­la­min wyna­gra­dza­nia oraz regu­la­min zakła­do­we­go fun­du­szu świad­czeń socjal­nych. Dora­dza­my w zagad­nie­niach zwią­za­nych z roz­li­cza­niem cza­su pra­cy. 

Obsłu­gu­je­my fir­my w zakre­sie wpro­wa­dze­nia struk­tur wyna­gra­dza­nia i pre­mio­wa­nia kadry zarzą­dza­ją­cej u przed­się­bior­ców (np. pro­gra­my opcji). Kon­stru­uje­my kon­trak­ty mene­dżer­skie oraz inne umo­wy cywil­no­praw­ne (np. umo­wy o zaka­zie kon­ku­ren­cji). Wspie­ra­my klien­tów pod­czas pro­ce­su lega­li­za­cji pra­cy oraz poby­tu w Rzecz­po­spo­li­tej per­so­ne­lu zagra­nicz­ne­go, jak rów­nież dora­dza­my w zakre­sie dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków do pra­cy w innych pań­stwach.

Świad­czy­my tak­że pomoc praw­ną w postę­po­wa­niach sądo­wych w zakre­sie m.in. dys­kry­mi­na­cji, mob­bin­gu oraz odszko­do­wań za szko­dy na oso­bie (uszczer­bek na zdro­wiu itp.).

Rozwiązanie terminowej umowy o pracę 

W przy­pad­ku umów o pra­cę zawar­tych na czas ozna­czo­ny pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je jedy­nie odszko­do­wa­nie, gdy przy­wró­ce­nie do pra­cy było­by nie­uza­sad­nio­ne ze wzglę­du na krót­ki okres jego dal­sze­go trwa­nia, jak rów­nież, gdy upły­nął ter­min, do któ­re­go umo­wa mia­ła obo­wią­zy­wać. 

Rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym

Zgod­nie z kodek­sem pra­cy roz­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy może nastą­pić zarów­no na sku­tek jego wypo­wie­dze­nia z zacho­wa­niem usta­wo­we­go okre­su wypo­wie­dze­nia, jak rów­nież bez zacho­wa­nia takie­go okre­su. Gdy roz­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy nastą­pi­ło na sku­tek oświad­cze­nia zło­żo­ne­go przez pra­co­daw­cę z naru­sze­niem prze­pi­sów kodek­su pra­cy, pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­ją dwa rosz­cze­nia: o przy­wró­ce­nie do pra­cy oraz o odszko­do­wa­nie. Obok rosz­cze­nia o przy­wró­ce­nie do pra­cy sąd może zasą­dzić rów­nież wyna­gro­dze­nie za okres pozo­sta­wa­nia pra­cow­ni­ka bez pra­cy. Wyna­gro­dze­nie to nie może być jed­nak mniej­sze niż za 1 mie­siąc oraz nie więk­sze niż za 3 mie­sią­ce, z kolei odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za cały okres trwa­nia wypo­wie­dze­nia.  

Niezasadne rozwiązania stosunku pracy przez pracownika

Rów­nież pra­co­daw­cy posia­da­ją okre­ślo­ne w kodek­sie pra­cy pra­wa w przy­pad­ku roz­wią­za­nia sto­sun­ku pra­cy przez pra­cow­ni­ka w spo­sób nie­zgod­ny z jego posta­no­wie­nia­mi. W takich oko­licz­no­ściach pra­co­daw­ca może żądać odszko­do­wa­nia, gdy pra­cow­nik w spo­sób nie­uza­sad­nio­ny roz­wią­zu­je umo­wę o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia. Pra­co­daw­cy przy­słu­gu­je odszko­do­wa­nie w wyso­ko­ści odpo­wia­da­ją­cej wyna­gro­dze­niu tego pra­cow­ni­ka za okres wypo­wie­dze­nia. Wyna­gro­dze­nie to może być jed­nak mniej­sze w przy­pad­ku umo­wy zawar­tej na czas okre­ślo­ny. W przy­pad­ku takich umów odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je za okres, do któ­re­go umo­wa mia­ła trwać, odszko­do­wa­nie nie może jed­nak prze­wyż­szać wyna­gro­dze­nia, któ­re by przy­słu­gi­wa­ło za okres wypo­wie­dze­nia. 

Mobbing w pracy

War­to wska­zać, iż na pra­co­daw­cach spo­czy­wa obo­wią­zek prze­ciw­dzia­ła­nia mob­bin­go­wi. Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził do kodek­su pra­cy defi­ni­cję mob­bin­gu, zgod­nie z któ­rą za mob­bing uwa­ża się każ­de zacho­wa­nia (dzia­ła­nia) w sto­sun­ku do pra­cow­ni­ka bądź skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko nie­mu pole­ga­ją­ce na nęka­niu bądź zastra­sza­niu a mają­ce przy­miot upo­rczy­wo­ści i dłu­go­trwa­ło­ści. Zacho­wa­nia takie wywo­ły­wać muszą u pokrzyw­dzo­ne­go pra­cow­ni­ka zani­żo­ną oce­nę swej przy­dat­no­ści zawo­do­wej. Nad­to zacho­wa­nia takie mają na celu poni­że­nie bądź ośmie­sze­nie pokrzyw­dzo­ne­go pra­cow­ni­ka, izo­lo­wa­nie go od innych współ­pra­cow­ni­ków lub cał­ko­wi­te wyeli­mi­no­wa­nie go z zespo­łu.

Usta­wo­daw­ca w kodek­sie pra­cy opi­sał dwa skut­ki, jakie może wywo­łać mob­bing, a mia­no­wi­cie:

  1. wywo­ła­nie roz­stro­ju zdro­wia u pokrzyw­dzo­ne­go pra­cow­ni­ka – w takich oko­licz­no­ściach pra­cow­nik jest upraw­nio­ny do żąda­nia zadość­uczy­nie­nia za dozna­ną krzyw­dę;
  2. roz­wią­za­nie umo­wy o pra­cę przez pra­cow­ni­ka – w takich oko­licz­no­ściach pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je odszko­do­wa­nie w wyso­ko­ści nie mniej­szej ani­że­li mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie za pra­cę.

W oby­dwu przy­pad­kach pod­mio­tem obo­wią­za­nym do wypła­ty rosz­czeń jest pra­co­daw­ca, któ­ry nie zapo­biegł mob­bin­go­wi w swo­im zakła­dzie pra­cy.

Prawnik prawo pracy Gdańsk — podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm — ofe­ru­je pomoc praw­ną w zakre­sie pra­wa pra­cy zarów­no pra­co­daw­com, jak rów­nież pra­cow­ni­kom (adwo­kat pra­wo pra­cy Gdańsk). Dora­dza­my w kwe­stiach zwią­za­nych z two­rze­niem aktów wewnętrz­nych u pra­co­daw­cy dosto­so­wa­nych do aktu­al­ne­go sta­nu praw­ne­go, spo­rzą­dza­my doku­men­ta­cję pra­cow­ni­czą oraz umo­wy o pra­cę. Nad­to świad­czy­my usłu­gi zastęp­stwa pro­ce­so­we­go w postę­po­wa­niach sądo­wych (odszko­do­wa­nie, zadość­uczy­nie­nie, ekwi­wa­lent za nie­wy­ko­rzy­sta­ny urlop itp.). Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się rów­nież z ofer­tą Praw­nik pra­wo pra­cy War­sza­wa.

Arty­ku­ły doty­czą­ce spe­cja­li­za­cji Praw­nik pra­wo pra­cy Gdańsk: